Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F11-MatwFin Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Matematyka w finansach
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki na poziomie wymaganym na egzaminie maturalnym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Wykład: 45 godzin, ćwiczenia: 30 godzin.

2) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 50 godzin.

3) Praca własna studenta - przygotowanie do uczestnictwa w

procesie oceniania: 50 godzin.

Razem nakład pracy studenta 175 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym do ilościowej analizy zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych - K_W05, K_W06.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania zarówno zadań matematycznych, jak i wybranych problemów z zakresu finansów - K_U04, K_U07, K_U11.

U2: Student poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_U04, K_U07.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi trafnie określić problem i znaleźć właściwą metodę jego rozwiązania - K_K01, K_K03.

K2: Student posiada umiejętność analitycznego myślenia - K_K03.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu matematyki wyższej (analizy matematycznej, algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa). Prowadzone zajęcia mają na celu umożliwić studentom opanowanie teorii, a także umiejętności rozwiązywania zadań.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń. Ćwiczenia są ściśle powiązane z wykładem i dotyczą większości zagadnień omawianych podczas wykładu.

Treści omawiane na wykładzie - W1, U1, U2, K2:

Rachunek macierzowy. Wyznaczniki. Liniowa niezależność wektorów. Rząd macierzy. Układy równań liniowych. Ciągi i szeregi liczbowe. Funkcje jednej zmiennej (funkcja odwrotna, zbieżność, ciągłość, pochodna, przebieg zmienności, całka). Funkcje wielu zmiennych (granica, ciągłość, pochodna, ekstrema bezwarunkowe i warunkowe). Podstawy teorii mnogości. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej (przestrzeń probabilistyczna, zmienne losowe i ich rozkłady).

Tematyka ćwiczeń - W1, U1, U2, K1, K2:

Wyznaczniki. Działania na macierzach. Macierz odwrotna. Równania macierzowe. Rząd macierzy. Granice ciągów. Granice funkcji. Ciągłość. Reguła de l’Hospitala. Pochodne funkcji złożonych. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ekstrema warunkowe i bezwarunkowe funkcji wielu zmiennych. Całki nieoznaczone i oznaczone.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dziawgo E., Górka J., Stawicki J., Witkowski M., Materiały do ćwiczeń z matematyki, UMK, Toruń, 2009.

Górniewicz L., Kasprowicz A., Matematyka dla studentów wyższych szkół bankowych, TNOIK, Toruń, 2000.

Kasprowicz A., Romański J., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, UMK, Toruń, 1997.

Literatura uzupełniająca:

Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Wrocław, 2009.

Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa, 2005.

Leitner R., Zarys matematyki wyższej, WNT, Warszawa, 1998.

Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, AE, Poznań, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - W1, U1, U2, K2.

Ćwiczenia:

- kolokwium - U1, U2, K1, K2,

- przygotowanie do zajęć / aktywność - W1, K1.

W1 - Egzamin pisemny +++, Obserwacja ++

U1 - Egzamin pisemny +, Kolokwium +++, Obserwacja +

U2 - Egzamin pisemny +, Kolokwium +, Obserwacja +

K1 - Egzamin pisemny +, Kolokwium +++, Obserwacja +

K2 - Egzamin pisemny +, Kolokwium +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek, Witold Orzeszko, Michał Pietrzak, Ewa Wędrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Iwona Müller-Frączek, Witold Orzeszko, Michał Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek, Witold Orzeszko, Michał Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Witold Orzeszko, Michał Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.