Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13-0-SemDy
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin seminaryjnych, 70 godzin indywidualnych konsultacji, 120 godzin pracy własnej przeznaczonych na studiowanie literatury oraz realizację kolejnych etapów związanych z opracowaniem pracy dyplomowej i przygotowaniem się do obrony.


Łączny czas pracy studenta 250 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych, którą wykorzysta w pracy dyplomowej (K_W02).

W2. Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędne do wykorzystania podczas pisania pracy dyplomowej (K_W06).

W3. Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, potrzebne do stworzenia pracy dyplomowej z zakresu finansów i rachunkowości (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi analizować i interpretować zjawiska gospodarcze, w szczególności w kontekście finansów i powiązanych dyscyplin (K_U01).

U2. Student potrafi pozyskiwać wiedzę z zakresu finansów oraz powiązanych dyscyplin, oraz umiejętnie ją zastosować do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych (K_U02).

U3. Student potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim z obszaru finansów i rachunkowości (K_U09).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej zakresu finansów i rachunkowości jest dla studenta priorytetem (K_K01).

Metody dydaktyczne:

- biograficzna,

- giełda pomysłów,

- klasyczna metoda problemowa,

- obserwacji,

- studium przypadków,

- seminaryjna.


Skrócony opis:

Podczas seminarium dyplomowego student poznaje zasady i wymagania stawiane przed twórcą pracy dyplomowej. Studenci wybiera obszar tematyczny pracy, przeprowadza badania i przygotowuje w formie pisemnej pracę dyplomową.

Pełny opis:

Głównym celem seminarium dyplomowego jest:

1. Samodzielne (pod opieką promotora) przygotowanie pracy o charakterze systematyzującym, badawczym lub aplikacyjnym.

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego czy też do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego.

3. Wybór tematu badawczego po odpowiedniej selekcji.

4. Dyskusja nad strukturą pracy i opracowanie odpowiedniego układu pracy.

5. Wybór odpowiednich metod badawczych.

6. Poszukiwanie odpowiedniej literatury przedmiotu.

7. Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod, weryfikacja postawiony pytań badawczych.

8. Ciągła współpraca z promotorem w tworzeniu ostatecznej wersji pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa

Wójcik, K., Piszę akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

Dudziak, A., Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Brdulak, J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, SGH, warszawa 2008.

Wójcik, K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia poszczególnych semestrów jest:

I semestr -wybór tematu i opracowanie konspektu, napisanie I rozdziału pracy,

II semestr - opracowanie i złożenie kompletnej pracy.

zaliczenie seminarium (złożenie pracy): (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

recenzja pracy: (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

ocena pracy: (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

egzamin licencjacki: (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Michał Buszko, Ewa Chojnacka-Pelowska, Marlena Ciechan-Kujawa, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Katarzyna Goldmann, Joanna Górka, Małgorzata Jaworek, Bożena Kołosowska, Dorota Krupa, Marcin Kuzel, Ewa Makowska, Anna Piotrowska, Dariusz Piotrowski, Katarzyna Szortyka, Damian Walczak, Jolanta Wiśniewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK

Zakres tematyczny:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:

- Źródła finansowania działalności

- Zarządzanie płynnością finansową

- Ocena sytuacji finansowej w oparciu o analizę finansową

- Strategie finansowe przedsiębiorstwa

2. Finanse publiczne (samorządowe)

- Problemy dotyczące budżetu państwa, sposoby finansowania deficytu państwa

- Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

4. Bankowość elektroniczna, tradycyjna

5. Rachunkowość i finanse zakładów ubezpieczeniowych

6. Analiza i rewizja finansowa sprawozdań finansowych

Pełny opis:

Głównym celem seminarium dyplomowego jest:

1. Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym, badawczym lub aplikacyjnym (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego czy też do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

3. Wybór tematu badawczego po odpowiedniej selekcji. (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02).

4. Dyskusja nad strukturą pracy i opracowanie odpowiedniego układu pracy (K_K02, K_K06).

5. Wybór odpowiednich metod badawczych ( K_W06).

6. Poszukiwanie odpowiedniej literatury przedmiotu (K_ W01).

7. Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod, weryfikacja postawiony hipotez (K_ W01, K_W06, K_U01, K_U02)

8. Ciągła współpraca z promotorem w tworzeniu ostatecznej wersji pracy. (K_K02, K_K06)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Uwagi:

Wykorzystujemy standardy pisania prac dyplomowych i magisterskich obowiązujace na WNEiZ

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Marlena Ciechan-Kujawa, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Katarzyna Goldmann, Małgorzata Jaworek, Bożena Kołosowska, Dorota Krupa, Marcin Kuzel, Ewa Makowska, Katarzyna Szortyka, Damian Walczak, Jolanta Wiśniewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK

Zakres tematyczny:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:

- Źródła finansowania działalności

- Zarządzanie płynnością finansową

- Ocena sytuacji finansowej w oparciu o analizę finansową

- Strategie finansowe przedsiębiorstwa

2. Finanse publiczne (samorządowe)

- Problemy dotyczące budżetu państwa, sposoby finansowania deficytu państwa

- Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

4. Bankowość elektroniczna, tradycyjna

5. Rachunkowość i finanse zakładów ubezpieczeniowych

6. Analiza i rewizja finansowa sprawozdań finansowych

Seminarium dyplomowe: dr Dariusz Piotrowski

Zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne (dług, budżet, deficyt, podatki, reformy)

2. Bankowość (operacje bankowe, etyka w bankowości, bankowość elektroniczna, sztuczna inteligencja w bankowości, wyzwania współczesnej bankowości)

3. Rynek kapitałowy (giełdy papierów wartościowych, działalność maklerska, analizy inwestycyjne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw)

4. Finanse przedsiębiorstw (leasing, faktoring, windykacja)

5. Analiza finansowa (ocena płynności, rentowności, zadłużenia i efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa)

Pełny opis:

Głównym celem seminarium dyplomowego jest:

1. Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym, badawczym lub aplikacyjnym (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego czy też do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

3. Wybór tematu badawczego po odpowiedniej selekcji. (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02).

4. Dyskusja nad strukturą pracy i opracowanie odpowiedniego układu pracy (K_K02, K_K06).

5. Wybór odpowiednich metod badawczych ( K_W06).

6. Poszukiwanie odpowiedniej literatury przedmiotu (K_ W01).

7. Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod, weryfikacja postawiony hipotez (K_ W01, K_W06, K_U01, K_U02)

8. Ciągła współpraca z promotorem w tworzeniu ostatecznej wersji pracy. (K_K02, K_K06)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.

2. Wójcik K., Pisze akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.

3. Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999.

4. Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Uwagi:

Wykorzystujemy standardy pisania prac dyplomowych i magisterskich obowiązujace na WNEiZ

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Katarzyna Goldmann, Małgorzata Jaworek, Bożena Kołosowska, Dorota Krupa, Marcin Kuzel, Jacek Kwiatkowski, Ewa Makowska, Dariusz Piotrowski, Damian Walczak, Jolanta Wiśniewska, Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK

Zakres tematyczny:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:

- Źródła finansowania działalności

- Zarządzanie płynnością finansową

- Ocena sytuacji finansowej w oparciu o analizę finansową

- Strategie finansowe przedsiębiorstwa

2. Finanse publiczne (samorządowe)

- Problemy dotyczące budżetu państwa, sposoby finansowania deficytu państwa

- Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

4. Bankowość elektroniczna, tradycyjna

5. Rachunkowość i finanse zakładów ubezpieczeniowych

6. Analiza i rewizja finansowa sprawozdań finansowych

Seminarium dyplomowe: dr Dariusz Piotrowski

Zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne (dług, budżet, deficyt, podatki, reformy)

2. Bankowość (operacje bankowe, etyka w bankowości, bankowość elektroniczna, sztuczna inteligencja w bankowości, wyzwania współczesnej bankowości)

3. Rynek kapitałowy (giełdy papierów wartościowych, działalność maklerska, analizy inwestycyjne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw)

4. Finanse przedsiębiorstw (leasing, faktoring, windykacja)

5. Analiza finansowa (ocena płynności, rentowności, zadłużenia i efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa)

Pełny opis:

Głównym celem seminarium dyplomowego jest:

1. Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym, badawczym lub aplikacyjnym (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego czy też do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

3. Wybór tematu badawczego po odpowiedniej selekcji. (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02).

4. Dyskusja nad strukturą pracy i opracowanie odpowiedniego układu pracy (K_K02, K_K06).

5. Wybór odpowiednich metod badawczych ( K_W06).

6. Poszukiwanie odpowiedniej literatury przedmiotu (K_ W01).

7. Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod, weryfikacja postawiony hipotez (K_ W01, K_W06, K_U01, K_U02)

8. Ciągła współpraca z promotorem w tworzeniu ostatecznej wersji pracy. (K_K02, K_K06)

Literatura:

Literatura podstawowa

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2020.

Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat, Przewodnik po metodologii pisania i obrony prac dyplomowych, CeDeWu, Warszawa 2022.

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, WoltersKluwer, Warszawa 2015.

Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Uwagi:

Wykorzystujemy standardy pisania prac dyplomowych i magisterskich obowiązujace na WNEiZ

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska, Dariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Anna Borowska-Beszta, Marlena Ciechan-Kujawa, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Katarzyna Goldmann, Robert Huterski, Urszula Król, Dorota Krupa, Marcin Kuzel, Jacek Kwiatkowski, Ewa Makowska, Dariusz Piotrowski, Michał Polasik, Katarzyna Szortyka, Damian Walczak, Aleksander Zawadzki, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK

Zakres tematyczny:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw:

- Źródła finansowania działalności

- Zarządzanie płynnością finansową

- Ocena sytuacji finansowej w oparciu o analizę finansową

- Strategie finansowe przedsiębiorstwa

2. Finanse publiczne (samorządowe)

- Problemy dotyczące budżetu państwa, sposoby finansowania deficytu państwa

- Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne

4. Bankowość elektroniczna, tradycyjna

5. Rachunkowość i finanse zakładów ubezpieczeniowych

6. Analiza i rewizja finansowa sprawozdań finansowych

Seminarium dyplomowe: dr Dariusz Piotrowski

Zakres tematyczny:

1. Finanse publiczne (dług, budżet, deficyt, podatki, reformy)

2. Bankowość (operacje bankowe, etyka w bankowości, bankowość elektroniczna, sztuczna inteligencja w bankowości, wyzwania współczesnej bankowości)

3. Rynek kapitałowy (giełdy papierów wartościowych, działalność maklerska, analizy inwestycyjne, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw)

4. Finanse przedsiębiorstw (leasing, faktoring, windykacja)

5. Analiza finansowa (ocena płynności, rentowności, zadłużenia i efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa)

Pełny opis:

Głównym celem seminarium dyplomowego jest:

1. Samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym, badawczym lub aplikacyjnym (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

2. Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemu praktycznego czy też do samodzielnego rozwiązania problemu ogólnego (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02, K_K02, K_K06).

3. Wybór tematu badawczego po odpowiedniej selekcji. (K_W01, K_W06, K_U01, K_U02).

4. Dyskusja nad strukturą pracy i opracowanie odpowiedniego układu pracy (K_K02, K_K06).

5. Wybór odpowiednich metod badawczych ( K_W06).

6. Poszukiwanie odpowiedniej literatury przedmiotu (K_ W01).

7. Opracowanie wyników badań z wykorzystaniem odpowiednich metod, weryfikacja postawiony hipotez (K_ W01, K_W06, K_U01, K_U02)

8. Ciągła współpraca z promotorem w tworzeniu ostatecznej wersji pracy. (K_K02, K_K06)

Literatura:

Literatura podstawowa

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2020.

Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat, Przewodnik po metodologii pisania i obrony prac dyplomowych, CeDeWu, Warszawa 2022.

Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, WoltersKluwer, Warszawa 2015.

Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Uwagi:

Wykorzystujemy standardy pisania prac dyplomowych i magisterskich obowiązujace na WNEiZ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)