Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13-0-ZaFPrz Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny czas pracy studenta: 6 pkt. ECTS * 25 godz. = 150 godz. obejmuje:

30 godz. - wykład

30 godz. - ćwiczenia

10 godz. - konsultacje z wykładowcą

40 godz. - praca własna - przygotowanie do zajęć

40 godz.- praca własna - przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie zasady zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalania kosztu

kapitału, kształtowania struktury kapitałów służących finansowaniu działalności przedsiębiorstwa, działania dźwigni operacyjnej i finansowej, Rozumie zasady podejmowania racjonalnych decyzji finansowych oraz inwestycyjnych.

(K_W06: zna i rozumie metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do oceny sytuacji finansowej

podmiotów gospodarczych)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student wyszukuje, diagnozuje i interpretuje dane źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

(K_U02: potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu finansów oraz powiązanych dyscyplin, a także pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie finansów i rachunkowości, związanych z praktyką gospodarczą)

U2: Student ocenia podstawowe zjawiska gospodarcze i ich wpływ na kondycję finansową jednostek gospodarczych.

(K_U03: potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów oraz zdarzeń gospodarczych w zakresie finansów, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu rachunkowości)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student w trakcie rozwiązywania zadań (projektów) aktywnie uczestniczy w zespołowym rozwiązywaniu problemów w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa celem podejmowania odpowiednich decyzji.

(K_K03: analityczne myślenie: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie i innych problemów z zakresu finansów i rachunkowości)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład organizacyjny, wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład syntetyczny, wykład problemowy, pokaz z opisem, dyskusja, prezentacja multimedialna

ćwiczenia: aktywny udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań. praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia w oparciu o zbiór zadań, studium przypadku


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie finansowych aspektów prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i osiągane wyniki. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu podejmowania decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie, rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa i jego otoczeniu, zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Poznanie podstawowych metod szacowania średnioważonego kosztu kapitału. Decyzje w przedsiębiorstwie dotyczące zarządzania aktywami trwałymi, a także obrotowymi. Ponadto w ramach przedmiotu dokonuje się omówienia podstawowych sposobów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa

1.1. Pojęcie i klasyfikacje przedsiębiorstw

1.2. Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw

1.3. Istota zarządzania finansami

1.4. Cel oraz instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa

2. Źródła informacji finansowych

2.1. Rodzaje informacji finansowych

2.2. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie

2.3. Sprawozdawczość finansowa

3. Wartość pieniądza w czasie

3.1. Odsetki proste

3.2. Odsetki złożone

3.3. Płatności okresowe

4. Kształtowanie struktury majątku, kapitałów oraz kosztów i wyników w przedsiębiorstwie

4.1. Analiza progu rentowności

4.2. Mechanizm działania dźwigni operacyjnej

4.3. Dźwignia finansowa. Efekt dźwigni finansowej i „tarczy podatkowej”

4.4. Istota oraz zastosowanie dźwigni połączonej

5. Kapitały i fundusze podmiotów gospodarczych. Koszt kapitału

5.1. Kapitały własne i obce w przedsiębiorstwie

5.2. Koszt kapitału - metody wyceny źródeł finansowania działalności

5.2.1. Metody wyceny kosztu kapitału własnego

5.2.2. Metody wyceny kosztu kapitału obcego

5.3. Średnioważony koszt kapitału. Krańcowy koszt kapitału.

6. Zarządzanie aktywami trwałymi

7. Zarządzanie aktywami bieżącymi i zobowiązaniami bieżącymi

8. Metody oceny projektów inwestycyjnych

Wykład realizuje efekt: W1.

Ćwiczenia realizują efekty: U1, U2, K1.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2013.

2. Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

2. Dziawgo D. Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie, SKwP, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub zamkniętych.

Ćwiczenia: ocena końcowa uwzględnia:

- prace zaliczeniowe (kolokwium + ewentualne sprawdziany),

- aktywność merytoryczną (aktywne analizowanie zagadnień indywidualnie oraz w zespołach w trakcie zajęć),

- obecność na zajęciach.

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) – dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może zostać podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, poprawność wykonanych zadań dodatkowych nadobowiązkowych.

Egzamin pisemny – W1+++

Kolokwium – U1++, U2++

Aktywność – K1++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kołosowska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Bożena Kołosowska, Dorota Krupa, Anna Laskowska-Solarz, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Marta Jakubowska, Dorota Krupa, Anna Laskowska-Solarz, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Anna Laskowska-Solarz, Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Maciej Chodziński, Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Maciej Chodziński, Dorota Krupa, Jarosław Pawłowski, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.