Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Strategie cenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13r-StrCen
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie cenowe
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, moduł rachunkowość
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Bezpośrednie aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego:

- 15 godzin - wykład

- 15 godzin - ćwiczenia

Łącznie liczba godzin kontaktowych: 30 godzin


2. Praca własna studenta:

- 10 godzin - przygotowanie do zajęć

- 10 godzin - przygotowanie do zaliczenia

Łącznie praca własna studenta: 20 godzin


Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie wybrane metody i narzędzia rachunkowości w celu pozyskiwania informacji do identyfikowania prawidłowości rządzących procesami ustalania i optymalizacji cen – K_W09

W2: Zna i rozumie rodzaje strategii cenowych stosowane w zależności od warunków konkurowania i ogólnej strategii marketingowej przedsiębiorstwa – K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować problemy występujące w przedsiębiorstwach, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą na przedmiocie strategie cenowe – K_U07

U2: Potrafi wyliczyć cenę przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej oraz wskazać właściwą do danej sytuacji rynkowej strategię cenową – K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Stosuje metody i narzędzia rachunkowości zarządczej w celu sformułowania polityki cenowej dla przedsiębiorstwa – K_K01

K2: Dostrzega zjawiska społeczne i gospodarcze wywierające wpływ na działania przedsiębiorstw w zakresie kształtowania polityki cenowej – K _K03


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem nauczania tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rolą procedur podejmowania decyzji cenowych w warunkach wolnego rynku i ich wpływu na rentowność krótkookresową i długookresową jednostek gospodarczych. Efektem kształcenia powinny być umiejętności i kompetencje w zakresie:

• analizowania warunków kształtowania strategii cenowych (funkcji cen na różnych rynkach -doskonałych, niedoskonałych; wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań cenowych itp.),

• znaczenia kosztów (zmiennych, pełnych) w ustalaniu cen,

• metod ustalania cen i ich wpływu na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych,

• metod ustalani cen w jednostkach powiązanych,

• rozumienia podstawowych strategii cenowych.

Pełny opis:

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

Realizowane grupy zagadnień w trakcie wykładów:

1. Cena jako kategoria ekonomiczna.

2. Podstawowe strategie cenowe a cykl życia produktu.

3. Wybrane zagadnienia problemowe:

-Formuły cenowe

-Optymalna cena sprzedaży.

- Decyzje cenowe w sytuacjach szczególnych (dolne granice cen).

- Decyzje cenowe usług przy zróżnicowanym popycie i niewykorzystywanych zdolnościach wytwórczych (metody: Yield Management, Boston Consulting Group).

- Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych

Realizowane grupy zagadnień w trakcie ćwiczeń:

1. Podstawowe strategie cenowe a cykl życia produktu.

2. Wybrane zagadnienia problemowe:

-Formuły cenowe

- Optymalna cena sprzedaży.

- Decyzje cenowe w sytuacjach szczególnych (dolne granice cen).

- Decyzje cenowe usług przy zróżnicowanym popycie i niewykorzystywanych zdolnościach wytwórczych (metody: Yield Management, Boston Consulting Group).

- Wycena transferów w podmiotach zdecentralizowanych i powiązanych

Literatura:

S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, TNOiK, Toruń 2015, rozdział XIV.

P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003.

I. Ruskin-Brown, Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

wykład

W1: zaliczenie pisemne +++

ćwiczenia

U1: zadania liczbowe do rozwiązania +++

K1: obserwacja +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest po przekroczeniu progu 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Marlena Ciechan-Kujawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)