Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polityka pieniężna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-0-PolPie
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0412) Finanse, bankowość, ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka pieniężna
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z przedmiotów Finanse, Finanse publiczne oraz Bankowość z I stopnia kierunku FiR.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

125 godz.:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu + 35 godz. konsultacje

2. Praca indywidualna: 30 godz.

3. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach uczestniczących w emisji pieniądza i jego obiegu oraz w ich otoczeniu - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk finansowych towarzyszących emisji i obiegowi pieniądza, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować - K_U02

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

Prezentacja Ms PowerPoint/PDF

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Prezentacja funkcjonowania banku centralnego, kreowanego przez niego pieniądza oraz ich oddziaływania na rynki finansowe i gospodarkę realną.

Szczegółowa wiedza dotycząca wybranych procesów finansowych.

Student identyfikuje statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi.

Pełny opis:

Istota, ewolucja i współczesne formy pieniądza. Rynek pieniężny i walutowy a polityka pieniężna. Stopa procentowa w polityce pieniężnej.

Mechanizmy kreacji pieniądza oraz pomiar jego ilości.

Teorie popytu na pieniądz. Cele i instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego. Podstawy modelowe polityki pieniężnej w gospodarce zamkniętej.

Zagraniczne uwarunkowania polityki pieniężnej. Rozwinięcie modeli polityki pieniężnej w gospodarce otwartej. Podstawy polityki pieniężnej w unii walutowej.

Wszystkim zagadnieniom przypisane są efekty kształcenia W1, U1.

Literatura:

A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, PWN 2008. (dostępna też jako e-book w IBUK Libra)

Uzupełniająca:

Huterski R.: Stablecoins - potential new money and potential new problems for regulators, W: Education excellence and innovation management : a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain, 1-2 April 2020 / ed. Khalid S. Soliman / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 6384-6393

Huterski R.: Nowoczesna teoria pieniądza a przypadek Polski, W: Gospodarka, społeczeństwo, finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014 / red. nauk. Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko / Ciborowski Robert W.[i in.](red.), 2014, Wydawnictwo Temida 2, ISBN 978-83-7431-445-9, s. 227-238

A. Sławiński, Polityka pieniężna, C.H. Beck 2011.

M. Brzoza-Brzezina, Polska polityka pieniężna: badania teoretyczne i empiryczne, C.H. Beck 2011.

R. Poliński, Polityka pieniężna Polski: orientacje i uwarunkowania, Almamer 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych (opisowych) lub egzamin ustny (++). Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu: W1, U1

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)