Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-AF-RaGKK Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość grup kapitałowych i konsolidacja sprawozdań finansowych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia z przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, – zajęcia w latach ubiegłych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Praca własna studenta: 85 godz.

2. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 65 godz.

3. Konsultacje z wykładowcą: 30 godz.

4. Wykład: 30 godz.,

5. Ćwiczenia: 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w grupach kapitałowych - K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych z zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych – K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii w grupach kapitałowych - K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

1. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych.

2. Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

1. Tworzenie i funkcjonowanie grup kapitałowych (W1, U1, K1):

− tworzenie grup kapitałowych,

− zasady rachunkowości grup kapitałowych.

− ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.

2. Konsolidacja sprawozdań finansowych (W1, U1, K1):

− konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną,

− konsolidacja sprawozdań finansowych metodą proporcjonalną,

− konsolidacja sprawozdań finansowych metodą praw własności,

− konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSSF.

Literatura:

− M. Remlein, Rachunkowość grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,

− K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2010,

− A. Helin, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Jak sporządzać sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, ODDK Gdańsk 2009,

− M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

− A. Gierusz, M.Gierusz, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk 2010r.

− Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, (Dz. U. 2013.330 j.t. z późn. zm.),

− Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. nr 169 poz. 1327 z późn. zm.).,

− Krajowe Standardy Rachunkowości nr 1, 2, 4.

− Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nr 10, 11, 12, 27.

− Miesięcznik „Rachunkowość”, SKwP.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin z przedmiotu.

Ćwiczenia – kolokwium, aktywność.

W1 – egzamin +++ (zaliczenie od 60,0%).

U1 – kolokwium +++ (zaliczenie od 60,%).

K1 – aktywność +++.

Praktyki zawodowe:

N/D

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kłobukowska, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Kłobukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska, Tomasz Zimnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.