Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Credit Rating

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-BU-CreRa Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Credit Rating
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. bankowość i ubezpieczenia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu rynku finansowego i instrumentów finansowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15 godz. + 5 godz. konsultacje

2. praca indywidualna studenta: 30 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 25 godz.

Razem nakład pracy studenta: 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student rozpoznaje zalety i wady związane z obecnym stanem architektury rynku finansowego w zakresie funkcjonowania agencji credit rating

(Ma pogłębioną wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym - K_W03)

W2: student rozpoznaje kategorie ryzyka analizowane w ramach ocen credit ratingu

(Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym - K_W08)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student analizuje, interpretuje i wyjaśnia możliwość wykorzystania poszczególnych ocen credit ratingu do zarządzania ryzykiem

(Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych - K_U01)

U2: Student identyfikuje zagrożenia związane z szerokim wykorzystaniem credit ratingu w przepisach prawnych do zarządzania ryzykiem

(Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę - K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy ciągłych zmian otoczenia prawnego w zakresie zarządzania ryzykiem

(Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii - K_K01)


Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- projekt

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób syntetyczny przybliżyć słuchaczowi specyfikę credit ratingu w kontekście ryzyka inwestycyjnego dotyczącego wybranych instrumentów finansowych.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku finansowego, konstrukcji instrumentów finansowych, instytucji rynku finansowego. Wiedza ta powinna zostać nabyta w ramach studiów o profilu ekonomicznym I stopnia (tj. w szczególności na kierunku finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie).

Pełny opis:

Wykład "Credit rating" ma na celu przybliżyć słuchaczowi specyfikę tego powszechnie wykorzystywanego narzędzia w procesie dokonywania inwestycji na międzynarodowym rynku finansowym.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu informacyjnego, problemowego oraz o charakterze konwersatorium, w którym prowadzący zachęca słuchaczy do aktywności na zajęciach, a także moderuje dyskusje na wybrane tematy.

Wykład porusza istotne zagadnienia związane z ryzykiem inwestycyjnym oraz rentownością na globalnym rynku finansowym. Analizowane są m.in. kwestie związane z ostatnim kryzysem finansowym, określanym potocznie jako sub-prime. Analizowane są podejmowane próby naprawy sytuacji poprzez m.in. różnego rodzaju regulacje prawne. Oprócz wskazania na istotę credit ratingu analizowane są zarówno jego zalety jak i wady, tak w ujęciu marko- jak i mikroekonomicznym. Ponadto, wykład ma zainspirować studentów do własnych przemyśleń na temat inwestowania, ryzyka, narzędzi zarządzania ryzykiem, mechanizmów funkcjonujących na rynku finansowym.

Po ukończeniu przedmiotu słuchacz:

- rozumie znaczenie credit ratingu na współczesnym rynku finansowym,

- identyfikuje i opisuje oceny credit ratingu wraz z konsekwencjami ich poziomu,

- identyfikuje ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe,

- poznaje i rozszerza język specjalistyczny z zakresu biznesu.

1. Istota credit ratingu (W2)

2. Podstawowe klasyfikacje credit ratingu i ich wzajemne powiązania (W2, U1)

3. Historia rozwoju agencji credit ratingu (W2)

4. Znaczenie credit ratingu na współczesnym rynku finansowym (W1, U1)

5. Regulacje prawne dotyczące credit ratingu (W1, U2, K1)

6. Ryzyko związane z wykorzystaniem credit ratingu na współczesnym rynku finansowym (W1, W2, U1, U2, K1)

7. Analiza wybranych kryzysów finansowych w kontekście credit ratingu (W1, U2)

Literatura:

Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.

bieżąca prasa

strony internetowe agencji credit ratingu

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pisemnego opracowania na temat znaczenia credit ratingu na współczesnym rynku finansowym (również jako case study).

Ocena uzależniona od zawartych w opracowaniu autorskich przemyśleń, własnych opinii, sporządzonych analiz.

Zaliczenie: W1, W2, U1, U2, K1 +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.