Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Usługi ubezpieczeniowe i bancassurance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-BU-UsUBa Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Usługi ubezpieczeniowe i bancassurance
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. bankowość i ubezpieczenia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń, bankowości oraz marketingu.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: Wykład 30; ćwiczenia 15; 5 godz. konsultacji

2. Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 60 godz.

3. Praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia 65 godz.

Razem nakład pracy studenta 175 godzin
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje proces dotyczący usług ubezpieczeniowych zachodzący w poszczególnych podmiotach lub ich otoczeniu. K_W05


W2: Ocenia ryzyko na rynku ubezpieczeniowym (oraz bancassurance). K_W08Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi współdziałać i pracować w ramach grup zadaniowych, przyjmując w nich różne role. K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz umiejętności w ujęciu interdyscyplinarnym K_K01
Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

wykład konwersatoryjny

wykład problemowy

Metoda ćwiczeniowa, giełda pomysłów, studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu usług ubezpieczeniowych oraz bancassurance. W ramach zajęć poruszane są kwestie dotyczące zarówno podstaw, organizacyjnych i prawnych, funkcjonowania runku usług ubezpieczeniowych oraz bancassurance, jak i analizowane problemy naukowe i praktyczne dotyczące tego rynku.

Cel (ćwiczenia): Student analizuje uwarunkowania funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

Pełny opis:

Treści programowe

Wykład

1. Podstawy prawne rynku ubezpieczeniowego w Polsce. W1, W2

2. Geneza, przesłanki oraz formy sojuszy bankowo-ubezpieczeniowych. W1, W2

3. Obszary integracji produktów bankowo-ubezpieczeniowych. W1, W2

4. Rozwój bancassurance w Europie i w Polsce. Przykłady występowania współpracy zakładów ubezpieczeń i banków w Polsce.W1, W2

5. Ryzyko oraz efekty działalności bancassurance. W1, W2

6. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym. W1, W2

7. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. W1, W2

Ćwiczenia – Dyskusja, prezentacje oraz esej studentów na temat z zakresu usług ubezpieczeniowych lub bancassurance. U1, K1.

Literatura:

J. Cichy (red.), Bancassurance w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

J. Handschke i J. Monkiewicz (red.), Ubezpieczenia: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, rozdział 1,2, 3 i 4.

M. Golec, Usługi bankowe: podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.

E. Kucka (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne”, Wyd UWM, Olsztyn 2009.

B. Bacia, A. Zawidzka (red.), Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.

F. Grzegorczyka, M. Szaraniec (red.), Instytucje i usługi finansowe, LexisNexis, Warszawa 2010.

Strony internetowe odpowiednich instytucji (KNF, Rzecznik Ubezpieczonych, NBP, Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o esej oraz prezentację

W1 Egzamin ++

W2 Egzamin ++

U1 Prezentacja +++

K1 - Esej +++

Z egzaminu poprawkowego można otrzymać maksymalnie ocenę dostateczną.

Z poprawy prezentacji lub eseju maksymalnie można otrzymać 25 pkt (na 50 możliwych)

Z egzaminu są zwolnione - z oceną 5 - osoby, które zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.