Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-BU-ZaRyW Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem walutowym
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. bankowość i ubezpieczenia
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy bankowości oraz międzynarodowych stosunków finansowych

Całkowity nakład pracy studenta:

30h wykład

15h ćwiczenia

70h praca własna, studia literatury

30h przygotowanie do egzaminu

30h przygotowanie do kolokwium

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna istotę, źródła oraz naturę ryzyka walutowego, a także cele i instrumenty służące zarządzaniu nim K_W02.


W2. Student potrafi scharakteryzować przyczyny oraz konsekwencje ryzyka walutowego K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi ustalać kasowe, krzyżowe oraz terminowe kursy walutowe K_U04.


U2. Student potrafi tworzyć strategie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie i banku, a także dla osób prowadzących rozliczenia bądź kredytujących się w walutach obcych K_U06.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student dąży do poszerzania wiedzy i samokształcenia K_K01.


K2. Student proponuje twórcze rozwiązania problemów oraz wykazuje się własną inicjatywą K_K07.


Metody dydaktyczne:

Prezentacja power point, dyskusja, zadania do samodzielnego rozwiązania, case study.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki występowania ryzyka walutoego w przedsiębiorstwach i bankach oraz jego wpływu na działalność i wyniki finansowe wymienionych podmiotów. W ramach przedmiotu prezentowane będą również uwarunkowania i konsekwencje wpływu ryzyka walutowego na gospodarkę krajową, w tym zwłaszcza osób fizycznych rozliczających bądź kredytujących się w walucie obcej.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują charakterystykę ryzyka walutowego, analizę jego przyczyn oraz konsekwencji. W ramach przedmiotu omawiany będzie wpływ ryzyka na przedsiębiorstwa i banki, a także osoby fizyczne uczestniczące w obrotach handlowych lub kapitałowych z zagranicą bądź uczestniczące w zagranicznych rozliczeniach finansowych. W trakcie zajęć studenci poznają zasady kwotowania i wyceny walut, ustalania kursów krzyżowych oraz terminowych. Omawiane będą również instrumenty oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym, w tym zwłaszcza o charakterze operacyjnym, finansowym czy kontraktowym. W ramach przedmiotu wskazane zostaną również pozafinansowe instrumenty zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.

Tematy realizowane w ramach przedmiotu są następujące:

1. Wprowadzenie W1

2. Systemy walutowe W1, W2

3. Rynek walutowy (FOREX) W1

4. Kursy walutowe W1

5. Pozycje walutowe W1, U1

6. Metody zarządzania ryzykiem walutowym U2

7. Spekulacja walutowa (spot, forward, futures) U2

8. Hedging operacyjny U2

9. Hedging na rynku pieniężnym U2

10. Hedging finansowy (forward, futures, fx swap, opcje, CIRS) U2

11. Arbitraż walutowy U1

12. Inne metody zarządzania ryzykiem (pożyczki równoległe, przerzucanie ryzyka, umowy o podziale ryzyka, fakturowanie w walucie trzeciej) U2, K1, K2

13. Netting U1, U2

14. Centra refakturowania U2

15. Ceny transferowe U2

Literatura:

1. J. Zając, Polski rynek walutowy w praktyce, Liber, Warszawa 2002.

2. E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład. Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie powyżej 50% poprawnych odpowiedzi.

2. Ćwiczenia. Kolokwium pisemne w formie samodzielnego rozwiązywania zadań. Zaliczenie powyżej 50% uzyskanych punktów.

W1. Egzamin +++

W2. Egzamin +++

U1. Egzamin ++

U1. Kolokwium +++

U2. Egzamin ++

U2. Kolokwium +++

K1. Dyskusja +++

K2. Dyskusja +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.