Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-DF-FiNie Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Finansowanie rynku nieruchomości
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Makro i mikroekonomia, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, rynek finansowy, bankowość, analiza finansowa

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu -15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15 .


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej rynku nieruchomości i jego finansowania - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych, w tym tych, które są bezpośrednio i pośrednio związane z finansowaniem rynku nieruchomości - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie: posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Finansowanie rynku nieruchomości jest bardzo aktualnym i ważnym problemem zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnego inwestora.

Wykład prezentuje wiedzę dotyczącą zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych aranżacji finansowych umożliwiających realizację projektów inwestycyjnych komercyjnych oraz niekomercyjnych.

Nieodłącznym elementem każdego inwestowania jest ryzyko, którym trzeba odpowiednio zarządzać, aby minimalizować zagrożenia dla realizowanych projektów.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy i problemy:

- Zajęcia organizacyjne:

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Rynek nieruchomości jako segment rynku finansowego

- Specyfika nieruchomości i rynku nieruchomości w kontekście wymagań kapitałowych zawieranych transakcji.

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości,

- Segmentacja rynku, Rynek pierwotny i wtórny,

- Inwestowanie w nieruchomości, w tym m.in.: motywy inwestowania, ryzyko, inwestorzy, strategie inwestowania, metody oceny efektywności, źródła i techniki finansowania

- Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości; ich zalety i wady.

- Kapitałodawcy (banki uniwersalne i hipoteczne)

- Zdolność kredytowa potencjalnych klientów banków – jej istota i pomiar

- Ryzyko finansowania rynku nieruchomości i zarządzanie nim poprzez zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem.

- Bariery w rozwoju rynku nieruchomości

- Przykład i wnioski z ostatniego kryzysu subprime - jego przyczyny i skutki oraz lekcje dla Polski

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Metody i kryteria oceniania:

W1, U1 - praca pisemna zaliczeniowa +++

K1 - aktywność na zajęciach +++

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. końcowa zaliczeniowa praca pisemna w postaci części pytań otwartych i testowych wielokrotnego wyboru

2. Kryteria oceniania pracy zaliczeniowej:

ocena bdb - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db + - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst + - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Finansowanie rynku nieruchomości jest bardzo aktualnym i ważnym problemem zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnego inwestora.

Wykład prezentuje wiedzę dotyczącą zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych aranżacji finansowych umożliwiających realizację projektów inwestycyjnych komercyjnych oraz niekomercyjnych.

Nieodłącznym elementem każdego inwestowania jest ryzyko, którym trzeba odpowiednio zarządzać, aby minimalizować zagrożenia dla realizowanych projektów.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy i problemy:

- Zajęcia organizacyjne:

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

- Rynek nieruchomości jako segment rynku finansowego

- Specyfika nieruchomości i rynku nieruchomości w kontekście wymagań kapitałowych zawieranych transakcji.

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Uczestnicy rynku nieruchomości,

- Segmentacja rynku, rynek pierwotny i wtórny,

- Inwestowanie w nieruchomości, w tym m.in.: motywy inwestowania, ryzyko, inwestorzy, strategie inwestowania, metody oceny efektywności, źródła i techniki finansowania

- Tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości; ich zalety i wady.

- Kapitałodawcy (banki uniwersalne i hipoteczne)

- Zdolność kredytowa potencjalnych klientów banków – jej istota i pomiar

- Ryzyko finansowania rynku nieruchomości i zarządzanie nim poprzez zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem.

- Przykład i wnioski z ostatniego kryzysu subprime - jego przyczyny i skutki oraz lekcje dla Polski

- Aktualne aspekty finansowania rynku nieruchomości

Literatura:

A. Szelągowska, A. Trzebiński, W. Orzechowski, Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2018

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000 i późn.

Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, pod red. K. Jajugi, Z. Krysiaka, 2004

Uwagi:

zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z rekomendacjami władz Uczelni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.