Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje inwestorskie i etyka na rynku finansowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-DF-ReInE Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Relacje inwestorskie i etyka na rynku finansowym
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość specyfiki instrumentów finansowych oraz zasad funkcjonowania rynku finansowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 30 godz. + 5 godz. konsultacje

2. praca indywidualna studenta: 40 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 50 godz.

Razem nakład pracy studenta: 125 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student rozumie znaczenie etyki na współczesnym rynku finansowym

(Zna i rozumie nowoczesne metody i narzędzia analizowania oraz prognozowania finansowego, a także prawidłowości nimi rządzące - K_W04)

W2: Student identyfikuje znaczenie relacji inwestorskich na współczesnym rynku finansowym

(Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu - K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student identyfikuje potencjalne problemy w zakresie komunikacji

(Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów - K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość pomocniczej roli kodeksów etycznych w rozstrzyganiu dylematów związanych z funkcjonowaniem na rynku finansowym

(Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - K_K04)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- projekt

- studium przypadku


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu etyki zawodu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także uświadomić znaczenie transparentności spółki publicznej, a więc komunikacji prowadzonej przez spółki w ramach relacji inwestorskich.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku finansowego, konstrukcji instrumentów finansowych, instytucji rynku finansowego.

Pełny opis:

Wykład składa się z dwóch głównych bloków tematycznych, wpływających na transparentność współczesnego rynku finansowego – jakość informacji finansowej oraz etykę w postawach osób oraz ofertach instytucji finansowych.

Blok „relacje inwestorskie na rynku finansowym” ma na celu uświadomić znaczenie transparentności spółki publicznej, a więc komunikacji prowadzonej przez spółki w ramach relacji inwestorskich.

Z kolei blok "etyka na rynku finansowym" ma na celu przybliżyć słuchaczowi specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu etyki zawodu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu o charakterze konwersatorium, w którym prowadzący zachęca słuchaczy do aktywności na zajęciach, a także moderuje dyskusje na wybrane tematy.

Wykład porusza istotne zagadnienia związane z zaufaniem na rynku finansowym i skutkami jego braku oraz jakością informacji skierowanych do społeczności finansowej.

Ponadto, wykład ma zainspirować studentów do własnych przemyśleń na temat ich postaw etycznych w życiu codziennym.

1. Znaczenie etyki na współczesnym rynku finansowym (W1, K1)

2. Analiza wybranych kwestii związanych z tzw. kryzysem Enronu (W1, U1)

3. Analiza wybranych kwestii związanych z tzw. kryzysem sub-prime (W1, U1)

4. Analiza prób naprawy sytuacji (W1, K1)

5. Znaczenie komunikacji na współczesnym rynku finansowym (W1, W2, U1, K1)

6. Etapy ewolucji komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi (W2, U1, K1)

7. Relacje inwestorskie - modele komunikacji z inwestorami (W2, U1)

8. Relacje inwestorskie - świat a Polska (W2, U1, K1)

Literatura:

strony internetowe zawierające odpowiednie kodeksy (giełdowy w zakresie dobrych praktyk, kodeks etyki zawodowych księgowych, kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, kodeks etyki menedżera, kodeks etyki działalności gospodarczej, kodeks etyczny PKN Orlen)

regulacje prawne

Galata S., Biznes w przestrzeni etycznej, Difin, Warszawa 2007.

Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.

Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, PWN, Warszawa 2011.

Złota Strona Emitenta - konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

bieżąca prasa

bieżące oferty produktów finansowych

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pisemnego opracowania na temat znaczenia etyki na rynku finansowym (również jako case study) oraz ocena jakości relacji inwestorskich wybranej spółki publicznej.

Ocena uzależniona od zawartych w opracowaniu autorskich przemyśleń, własnych opinii, sporządzonych analiz.

Zaliczenie: W1, W2, U1, K1 +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Dziawgo
Prowadzący grup: Danuta Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.