Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ekspozycją dewizową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-DF-ZaEks Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ekspozycją dewizową
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy finansów przedsiębiorstw i bankowości

Całkowity nakład pracy studenta:

15h wykład

30h ćwiczenia

20h praca własna, studia literatury

15h rozwiązywanie zadań

45h przygotowanie do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna istotę i rodzaje ekspozycji dewizowej oraz koncepcje zarządzania nimi K_W02.


W2. Student potrafi scharakteryzować przyczyny oraz konsekwencje oddziaływania ryzyka związanego z ekspozycją dewizową K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi dobrać metody zarządzania ekspozycją do potrzeb podmiotu gospodarczego K_U04.


U2. Student potrafi tworzyć strategie zabezpieczające przed ryzykiem dewizowym stosownie do warunków rynkowych K_U04.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student dąży do poszerzania wiedzy i samokształcenia K_K01.


K2. Student proponuje twórcze rozwiązania problemów oraz wykazuje się własną inicjatywą K_K07.Metody dydaktyczne:

Prezentacja Power Point, case study, zadania do samodzielnego rozwiązania

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki tworzenia oraz zarządzania ekspozycją dewizową w przedsiębiorstwie. Porusza on zagadnienia ryzyka walutowego oraz jego kosekwencji w firmach prowadzących obroty handlowe z zagranicą lub uczestniczących w zagranicznych rozliczeniach finansowych.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę w zakresie wpływu transakcji realizowanych w walutach obcych, wymiany walutowej oraz zmiany kursów walut na działalność przedsiębiorstwa, a także przedstawia problematykę zarządzania ryzykiem walutowym (dewizowym).

W ramach przedmiotu prezentowane będą następujące treści:

1. Wprowadzenie do problematyki ekspozycji W1

2. Definicja ekspozycji, walut, dewiz W1,

3. Rodzaje ekspozycji dewizowej W1, W2

4. Rynek walutowy, pojęcie, podział oraz mechanizmy funkcjonowania. Kursy walut. Kwotowania walutowe. Czynniki determinujące kursy walutowe. W2, U1

5. Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie W2, U2, K1

6. Spekulacja walutowa na rynku spot oraz terminowym U2, K1, K2

7. Hedging operacyjny, za pomocą instrumentów rynku pieniężnego,

i z wykorzystaniem instrumentów pochodnych U2

Ćwiczenia obejmują treści omawiane na wykładzie w praktycznym (zadaniowym i analitycznym ujęciu) zadania case study, dyskusja).

Literatura:

1. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, 2010 i późniejsze wydania.

2. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, Liber, 2002.

3. Shapiro A. C., Moles, P., International Financial Management, Wiley, 2014.

4. Pilbeam K., International Finance, Palgrave Macmillan, 2013.

5. Shamah S., A Foreign Exchange Primer , The Wiley Finance Series, 2003.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład. Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie powyżej 50% poprawnych odpowiedzi.

2. Ćwiczenia. Zaliczenie pisemne w formie samodzielnego rozwiązywania zadań. Zaliczenie powyżej 50% uzyskanych punktów.

W1. Egzamin +++

W2. Egzamin +++

U1. Egzamin ++

U1. Kolokwium +++

U2. Egzamin ++

U2. Kolokwium +++

K1. Dyskusja +++

K1. Kolokwium ++

K2. Dyskusja +++

K2. Kolokwium ++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko
Prowadzący grup: Michał Buszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.