Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-0-ZaInKr
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy bankowości i prawa bankowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15h wykład

18h konsultacje do wykładu

5h egzamin

15h praca własna, studia literatury

22h przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Identyfikuje instytucje kredytowe na tle innych instytucji finansowych i potrafi je klasyfikować K_W05.


W2. Charakteryzuje zasady tworzenia instytucji kredytowych K_W07.


W3. Zna zasady prowadzenia działalności operacyjnej przez instytucje kredytowe K_W05, K_W08.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi stosować instrumenty i metody zarządzania instytucjami kredytowymi K_U06.


U2. Student potrafi ocenić kondycję finansową instytucji kredytowych K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student dąży do poszerzania wiedzy i samorozwoju K_K01.


K2. Student ma świadomość wysokich standardów etycznych i moralnych w zarządzaniu instytucjami kredytowymi K_K02.


Metody dydaktyczne:

Prezentacja power point, case study

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki zarządzania instytucjuami kredytowymi. W ramach przedmiotu student uzyskuje aktualną wiedzą dotyczącą tworzenia, organizacji, codziennego funkcjonowania, a także strategicznego zaządzania instytucjami kredytowymi, tzn. bankami komercyjnymi, spółdzielczymi oraz innymi instytucjami uprawnionymi do przyjmowania depozytów, udzielania kredytów oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych.

Cel: Student identyfikuje statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną z identyfikacją, klasyfikacją oraz charakterystyką instytucji kredytowych na gruncie zarówno prawa euroejskiego, jak i polskiego. W ramach przedmiotu student pozyskuje wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji kredytowych, w tym ich tworzenia, organizacji jednostek operacyjnych, zarządzania portfelem kredytowym, a także zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym. Przedmiot dostarczy również wiedzę w zakresie wymogów kapitałowych związanych z poszczególnymi rodzajami ryzyka występującego w instytucjach kredytowych. Podczas zajęć szczegółowo omawiane będą narzędzia oraz metody zarzadzania instytucjami kredytowymi, takie jak: luka płynności, duration, luka niedopasowania.

Tematy szczegółowe:

Instytucje kredytowe – definicja i charakterystyka W1

Warunki funkcjonowania instytucji kredytowych W2, W3, K1, K2

Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowych U2

Sprawozdania finansowe instytucji kredytowych U1

Ocena efektywności instytucji kredytowych U2

Zarządzanie aktywami instytucji kredytowych U1, U2

Zarządzanie zobowiązaniami instytucji kredytowych U1, U2

Literatura:

A. Gospodarowicz, Adam Nosowski, Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck 2012.

M. Proniewski, W. Tarasiuk, Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck 2012.

J. Wernz, Bank Management and Control: Strategy, Pricing, Capital and Risk Management, Springer 2020.

M. Buszko, Support for sport as an element of banks' corporate social responsibility policy, Journal of Physical Education and Sport, 2020, vol. 20 suppl. 5, s.2820-2828, Numer artykułu:383. DOI:10.7752/jpes.2020.s5383

M. Buszko, Challenges for the banking sector in Poland : towards fundamental changes in the banking business, W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic : proceedings of 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain, 4-5 November 2020 / ed.: Khalid S. Soliman / Soliman Khalid S. (red.), 2020, [Norristown, Pa], International Business Information Management Association, s.6245-6252, ISBN 978-0-9998551-5-7

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru, ok. 20 pytań, zaliczenie egzaminu od 50% poprawnych odpowiedzi.

W1 egzamin

W2 egzamin

W3 egzamin

U1 egzamin

U2 egzamin

K1 egzamin, wypowiedź na zajęciach

K2 egzamin, wypowiedź na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko, Radosław Kotkowski
Prowadzący grup: Radosław Kotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko, Radosław Kotkowski
Prowadzący grup: Radosław Kotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Buszko, Radosław Kotkowski
Prowadzący grup: Radosław Kotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)