Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Audyt instytucji publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-AF-AIP
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Audyt instytucji publicznych
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Rachunkowość finansowa

2. Rachunkowość budżetowa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h - wykład

15h - ćwiczenia, 30h - konsultacje z wykładowcą (wliczając on line).

Praca indywidualna studenta : 40h.

Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 35h.

Razem nakład pracy studenta 150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą audytu instytucji publicznych jako elementu teorii ekonomii i jej ewolucji. K_WO1


W2: Zna w sposób pogłębiony, rozumie, rozpatruje i stosuje – z punktu widzenia właściwego dla nauki o finansach obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp, jego metodologii, pod kątem wypełnienia wymogów ustawowych w tym zakresie, zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 27.08.2009 r.(ufp) K_WO7

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi- tj. ufp i komunikaty MF, zawodowymi -tj. zgodnymi z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz etycznymi - tj. Kodeksem etyki AW) w celu wykonywania obowiązków ustawowych w tym zakresie oraz rozwiązywania konkretnych problemów. K_UO5


U2:Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk finansowych, w tym analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, pozwalającą w szczególności na niezależne i obiektywne działanie, którego celem jest przysporzenie wartości dodanej i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, w oparciu o pogłębioną ocenę, z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej.K_UO6


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada umiejętności pozwalające na interpretację aktów normatywnych dot. audytu wewnętrznego i ich praktyczne zastosowanie w realizacji zadania audytowego, zgodnie z metodologią.K_KO2

K2: Posiada umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szczególności w zakresie metodologii prowadzenia audytu wewnętrznego, funkcjonowania systemu kontroli zarządczej co predestynuje go do wspierania kierownika jsfp w realizacji celów i zadań, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego. K_KO3.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Prezentacja w Power Poincie

3. Materiały przygotowane przez prowadzącego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

Istota audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

Powiązania audytu z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym.

Problematyka audytu wewnętrznego sektora publicznego, rozpoczynając od genezy, a kończąc wskazaniem przyszłości tej dyscypliny.

Analiza zagadnień dotyczących sektora publicznego : międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego.

Dokumentacja pracy audytora

1.Model ryzyka. Roczny plan audytu na podstawie analizy ryzyka

2.Audyt – dokumentacja, zadania:

- zlecenie przeprowadzenia audytu wydane przez kierownika komórki,

- przegląd wstępny,

- program zadania audytowego,

- wnioski,

- rekomendacje,

Przykłady przeprowadzenia audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego.

Literatura:

1.Winiarska K., Audytu Wewnętrzny, Difiin, Warszawa 2017

2.Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego

3.Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja ramowa (Internal Control – Integrated Framework), zwana też modelem COSO I.

4.Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa Enterprise Risk Management – Integrated Framework), w skrócie zwanym „ERM” bądź modelem COSO II.

5.Przewodnik – jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej (Internal Control – Integrated Framework Guidance on Monitoring Internal Control Systems), zwany COSO III.

6. Publikacje z IIA Polska

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pytań otwartych

Skala ocen na egzaminie - procent prawidłowych odpowiedzi:

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sokalska
Prowadzący grup: Karolina Sokalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Dojrzałość organizacyjna,

2. kontrola zarządcza,

3.Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny,

4. Definicja audytu wewnętrznego,

5. Standardy audytu wewnętrznego,

6. Metodyka audytu wewnętrznego,

7.Audyt wewnętrzny w JSFP w przykłądach

Pełny opis:

Istota audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

Powiązania audytu z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym.

Problematyka audytu wewnętrznego sektora publicznego, rozpoczynając od genezy, a kończąc wskazaniem przyszłości tej dyscypliny.

Analiza zagadnień dotyczących sektora publicznego : międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora publicznego, procedura badania sprawozdań budżetowych.

Dokumentacja pracy audytora

1.Model ryzyka. Roczny plan audytu na podstawie analizy ryzyka

2.Audyt – dokumentacja, zadania:

- zlecenie przeprowadzenia audytu wydane przez kierownika komórki,

- przegląd wstępny,

- matryce ryzyka,

- program zadania audytowego,

- ustalenia.

Przykłady przeprowadzenia audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego.

Literatura:

K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, wydanie II, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa 2007,

K. Winiarska, Audyt wewnętrzny 2018,Warszawa, Difin 2018,

K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego,Warszawa, Difin 2007,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami.

Publikacje bieżące IIA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sokalska, Jacek Śmigielski
Prowadzący grup: Jacek Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Dojrzałość organizacyjna,

2. kontrola zarządcza,

3.Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny,

4. Definicja audytu wewnętrznego,

5. Standardy audytu wewnętrznego,

6. Metodyka audytu wewnętrznego,

7.Audyt wewnętrzny w JSFP w przykłądach

Pełny opis:

Istota audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

Powiązania audytu z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym.

Problematyka audytu wewnętrznego sektora publicznego, rozpoczynając od genezy, a kończąc wskazaniem przyszłości tej dyscypliny.

Analiza zagadnień dotyczących sektora publicznego : międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora publicznego, procedura badania sprawozdań budżetowych.

Dokumentacja pracy audytora

1.Model ryzyka. Roczny plan audytu na podstawie analizy ryzyka

2.Audyt – dokumentacja, zadania:

- zlecenie przeprowadzenia audytu wydane przez kierownika komórki,

- przegląd wstępny,

- matryce ryzyka,

- program zadania audytowego,

- ustalenia.

Przykłady przeprowadzenia audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego.

Literatura:

K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, wydanie II, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa 2007,

K. Winiarska, Audyt wewnętrzny 2018,Warszawa, Difin 2018,

K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego,Warszawa, Difin 2007,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami.

Publikacje bieżące IIA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antosik
Prowadzący grup: Barbara Antosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Dojrzałość organizacyjna,

2. Definicja, standardy kontroli zarządczej,

3. Podstawowe różnice pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem

wewnętrznym.

4. Definicja audytu wewnętrznego - ufp.

5. Standardy audytu wewnętrznego,

6. Metodologia audytu wewnętrznego,

7.Audyt wewnętrzny w jsfp - przykłady.

8. Audyt projektów unijnych.

Pełny opis:

Istota audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

Powiązania i różnice audytu z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym.

Problematyka audytu wewnętrznego sektora publicznego, rozpoczynając od genezy, a kończąc wskazaniem przyszłości tej dyscypliny.

Analiza zagadnień dotyczących sektora publicznego : międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora publicznego, procedura badania sprawozdań budżetowych.

Dokumentacja pracy audytora

1.Model ryzyka. Roczny plan audytu na podstawie analizy ryzyka

2.Audyt – dokumentacja, zadania:

- plan audytu wewn.

- zlecenie przeprowadzenia audytu wydane przez kierownika komórki,

- program zadania audytowego,

- przegląd wstępny,

- matryce ryzyka,

- program zadania audytowego,

- ustalenia,

-sprawozdanie z zadania audytowego.

- rekomendacje.

Przykłady przeprowadzenia audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego.

Literatura:

K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, wydanie II, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa 2007,

K. Winiarska, Audyt wewnętrzny 2018,Warszawa, Difin 2018,

K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego,Warszawa, Difin 2007,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Publikacje bieżące IIA

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Antosik
Prowadzący grup: Barbara Antosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. Dojrzałość organizacyjna,

2. Definicja, standardy kontroli zarządczej,

3. Podstawowe różnice pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem

wewnętrznym.

4. Definicja audytu wewnętrznego - ufp.

5. Standardy audytu wewnętrznego,

6. Metodologia audytu wewnętrznego,

7.Audyt wewnętrzny w jsfp - przykłady.

8. Audyt projektów unijnych.

Pełny opis:

Istota audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

Powiązania i różnice audytu z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym.

Problematyka audytu wewnętrznego sektora publicznego, rozpoczynając od genezy, a kończąc wskazaniem przyszłości tej dyscypliny.

Analiza zagadnień dotyczących sektora publicznego : międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora publicznego, procedura badania sprawozdań budżetowych.

Dokumentacja pracy audytora

1.Model ryzyka. Roczny plan audytu na podstawie analizy ryzyka

2.Audyt – dokumentacja, zadania:

- plan audytu wewn.

- zlecenie przeprowadzenia audytu wydane przez kierownika komórki,

- program zadania audytowego,

- przegląd wstępny,

- matryce ryzyka,

- program zadania audytowego,

- ustalenia,

-sprawozdanie z zadania audytowego.

- rekomendacje.

Przykłady przeprowadzenia audytu wewnętrznego w instytucjach sektora publicznego.

Literatura:

K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, wydanie II, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa 2007,

K. Winiarska, Audyt wewnętrzny 2018,Warszawa, Difin 2018,

K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego,Warszawa, Difin 2007,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zm.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Publikacje bieżące IIA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)