Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ceny transferowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-AF-CeTr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ceny transferowe
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość podatkowa: główne elementy konstrukcji podatków dochodowych;


Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS x 25 = 75h

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15h + konsultacje 25h (wliczając online): 40h

2. Praca indywidualna studenta: 20h

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 15h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Zna i rozumie w sposób pogłębiony, z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości – wybrane systemy norm prawnych i organizacyjnych, warunkujących funkcjonowanie finansowe przedsiębiorstw działających w grupach podmiotów powiązanych K_W07

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna (Power Point), studium przypadku,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie uczestnikom zasad wyznaczania cen dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - z perspektywy zarządczej, a także z perspektywy obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Pełny opis:

A. Ceny transferowe – perspektywa zarządcza.

1. Ceny transferowe – podstawy teoretyczne.

2. Wycena transferów w przedsiębiorstwach krajowych. Rodzaje cen transferowych. Generalna reguła kształtowania cen transferowych.

3. Wycena transferów w podmiotach wielonarodowych w warunkach zróżnicowanych systemów podatkowych i celnych.

B. Ceny transferowe – perspektywa podatkowa.

4. Historia i podstawy prawne regulacji dot. cen transferowych

5. Pojęcie ceny transferowej i transakcji kontrolowanej.

6. Pojęcie podmiotów powiązanych. Wywieranie znaczącego wpływu – przykłady. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa. Podmioty, które zostaną uznane za powiązane.

7. Zasada ceny rynkowej. Zasada prymatu rzeczywistej treści transakcji nad jej formą. Recharakteryzacja i pominięcie transakcji kontrolowanej

8. Metody określania i weryfikacji cen transferowych: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysku.

9. Analiza i dokumentacja cen transferowych. Kryteria dotyczące obowiązków dokumentacyjnych. Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file). Elementy grupowej dokumentacji cen transferowych (master file). Informacja o cenach transferowych (TPR).

10. Rozwiązania szczególne dot. cen transferowych – korekta dochodowości, restrukturyzacja działalności, rozwiązania safe harbour, porozumienia w sprawie cen transferowych.

11. Sankcje dotyczące naruszenia obowiązków w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Sojak, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001

Rynkowska, T. Kosieradzki, R. Piekarz, Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie, T. Kosieradzki, R. Piekarz, Warszawa 2019 (publikacja dostępna w zasobach elektronicznych zasobach LEX)

Literatura uzupełniająca:

J. F. Mika, Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analiza cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy sprawozdawcze MDR. Przykłady, C.H. Beck, Warszawa 2019.

J. F. Mika, Dokumentacje podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru. Do uzyskania 100 pkt. (W1- KW07)

Możliwe dodanie dodatkowych 5 punktów na podstawie pracy podczas spotkań wykładowych.

Ostateczne osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% ogółu punktów (wymagań).

Skala ocen, na podstawie sumy punktów:

od 60 do 67% - 3

do 75% - 3+

do 83% - 4

do 91% - 4+

do 100% - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)