Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-AF-EtR
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza dotycząca etyki i etyki biznesu (wykład na I roku I stopnia).

Znajomość prawa bilansowego (zajęcia na kierunku Finanse i Rachunkowość na I i II stopniu studiów).

Znajomość elementów prawa gospodarczego i podatkowego (wykłady na kierunku Finanse i Rachunkowość na I i II stopniu studiów).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15h (zdalnie 9h, stacjonarnie 6h) + konsultacje 25h (wliczając online): 50h

2. Praca indywidualna studenta: 20h

3: Przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach i procesu oceniania: 30hEfekty uczenia się - wiedza:

W1 - Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, występujących między nimi prawidłowościach, wskazuje rolę i znaczenie społecznej odpowiedzialności w procesach ekonomicznych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej- K_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej dla celów oceny etycznej strony zawodów księgowego i biegłego rewidenta w świetle obowiązujących te zawody zasad etycznych - K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej- K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie komplementarnej: 1godzina - zajęcia synchroniczne na MS Teams , 8 godzin - zajęcia e-learningowe asynchroniczne na platformie Moodle, 6 godzin - zajęcia prowadzone tradycyjnie (stacjonarnie). Wszystkie zajęcia odbywać się będą w ustalonych terminach - zgodnie z planem zajęć.

Komunikacja wykładowca - student odbywać się będzie w następujących formach:

1) e-learning zajęcia synchroniczne - MS Teams,

2) e-learning zajęcia asynchroniczne - platforma Moodle,

3) zadawanie pytań i konsultacje:

- ogłoszenia (platforma Moodle),

- forum aktualności (platforma Moodle),

- dyżur (MS Teams, e-mail).

Wykład został podzielony na następujące moduły:

1) Materiały formalne prowadzenia przedmiotu - sylabus, poradnik metodyczny przedmiotu i scenariusz zajęć (e-learning - zajęcia synchroniczne MS Teams).

2) Organizacja przedmiotu "Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej" (e-learning - zajęcia synchroniczne na MS Teams) :

- plan i harmonogram zajęć,

- zasady zaliczenia przedmiotu,

- literatura

- zasady korzystania z materiałów załączonych do poszczególnych tematów.

3) Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej - zagadnienia wstępne (e-learning - zajęcia asynchroniczne na platformie Moodle).

4) Etyka w praktyce rachunkowości (e-learning - zajęcia asynchroniczne na platformie Moodle).

5) Pojęcie "Kreatywna rachunkowość" (e-learning - zajęcia asynchroniczne na platformie Moodle).

6) Błędy i oszustwa w rachunkowości (e-learning - zajęcia asynchroniczne na platformie Moodle).

7) Dylematy etyczne w rachunkowości i rewizji finansowej (e-learning - zajęcia asynchroniczne na platformie Moodle).

8) Dylematy etyczne w rachunkowości i rewizji finansowej - studium przypadków (zajęcia tradycyjne).

Wszystkie materiały i aktywności umieszczone są na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. Zasady etyki w rachunkowości,

2. Zasady etyki rewizji finansowej.

Pełny opis:

1. Zasady etyki w rachunkowości (W1, U1, K1):

− podstawowe pojęcia i definicje,

− etyka biznesu,

− etyka w działalności gospodarczej,

− etyka w rachunkowości,

− etyka księgowego,

− etyka menedżera,

− kodeksy etyczne w rachunkowości,

− dylematy etyczne w rachunkowości.

2. Zasady etyki rewizji finansowej (W1, U1, K1):

− etyka rewizji finansowej,

− etyka biegłego rewidenta,

− kodeksy etyczne w rewizji finansowej,

− dylematy etyczne rewizji finansowej.

Wszystkie zagadnienia zostały podzielone na następujące moduły:

- Etyka w rachunkowości i rewizji finansowej - zagadnienia wstępne,

- Etyka w praktyce rachunkowości,

- Pojęcie "Kreatywna rachunkowość",

- Błędy i oszustwa w rachunkowości,

- Dylematy etyczne w rachunkowości i rewizji finansowej

- Dylematy etyczne w rachunkowości i rewizji finansowej - studium przypadków.

Literatura:

− Gasparski W., Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

− Surdykowska S., Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki : kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin 2012.

− Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin 2010.

− Kutera M., Surdykowska S., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin 2009.

− Jackson C.W., Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, PWN, 2008.

− Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, Difin 2008.

− Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin 2008.

− Kodeks etyki dla zawodowych księgowych IFAC, http:WWW.kibr.org.pl.

− Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, http:WWW.skwp.pl.

− Międzynarodowe Standardy Edukacyjne, SKwP, IFAC, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odbywa się na podstawie sumy wyników ewaluacji bieżącej i końcowej:

1. Ewaluacja bieżąca realizowana jest w różnych formach, do każdego tematu dołączony jest wykład dotyczący realizowanego przedmiotu, jak również dodatkowe źródła, które mają pomóc studentowi w zapoznaniu się i zrozumieniu załączonych materiałów. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się poprzez zdanie quizu, gdzie wymagany poziom zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi. Do każdego tematu dołączone są najlepsze przykłady praktyczne w formie, animacji, filmów, prezentacji, przygotowane przez studentów lat ubiegłych. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przykładami studenci muszą wykonać zadania wynikające z przedstawianych treści (W1, U1).

2. Ewaluacja końcowa polega na złożeniu przez każdego studenta pracy końcowej. Każdy student jest zobowiązany przygotować praktyczny przykład dotyczący wykładanego przedmiotu w formie referatu-opisu i prezentacji lub filmu, animacji (forma dowolna) i złożyć ją do oceny na platformie Moodle. Ta część ewaluacji końcowej realizowana jest również w trybie tradycyjnym (stacjonarnym), gdzie studenci prezentują swoje prace publicznie na zajęciach i poddają je dyskusji. Ocena ewaluacji końcowej jest uzależniona od trafności opracowanego tematu i prezentacji publicznej. (W1, U1, K1).

W1 – ewaulacja wstępna +, ewaluacja bieżąca +++, ewaluacja końcowa +++.

U1–ewaluacja bieżąca +++, ewaluacja końcowa +++.

K1– aktywność +++.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia zdalne odbywają na:

1) MS Teams kod dostępu: 0tjv61z

2) platformie MOODLE link: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5336

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)