Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-AF-PWS
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rach.w zarz. jedn.gosp.
Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. rachunkowość i audyt finansowy
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość podatkowa - podstawy polskiego systemu podatkowego;

Procedury kontrolne w prawie podatkowym- znajomość konstrukcji polskiej administracji skarbowej i procedur kontrolnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu, konsultacje 25 godz.

2. Praca indywidualna studenta, czas potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 20 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15 godz.


Razem nakład pracy studenta 75 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna i rozumie - w sposób pogłębiony, z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości – system norm i reguł prawa karnoskarbowego, warunkujących funkcjonowanie finansowe podatników, płatników i inkasentów K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi sprawnie posługiwać się normami prawa karnoskarbowego w celu rozwiązywania konkretnych problemów K_U05


U2 Student potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu Kodeksu karnoskarbowego w prowadzeniu działalność gospodarczej K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, odwołując się do przestrzegania przepisów podatkowych oraz odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego skarbowego K_K01, K_K02

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Prezentacja w Power Poincie

3. Materiały przygotowane przez prowadzącego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z: zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie, przedmiot, źródła i obowiązywanie prawa karnego

skarbowego W1, K1

2. Zasady odpowiedzialności karnoskarbowej W1

3. Formy popełnienia czynu zabronionego W1

4. Wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej W1

5. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Procedura oceny, czy czyn jest wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym. Przykłady czynów przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym W1, U1, U2, K1

6. Pozostałe środki reakcji karnoskarbowej W1

7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i

wykroczenia skarbowe: przepisy ogólne, organy, strony

procesowe oraz inni uczestnicy postępowania karnego skarbowego; stadia postępowania W1

8. Postępowanie mandatowe. Zezwolenie na dobrowolne poddanie

się odpowiedzialności karnoskarbowej W1

Literatura:

1.Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

2. V. Konarska - Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i

postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2013

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru - 60 pkt, W1, K1

Case study - 40 pkt, U1, U2

Oba elementy muszą być ocenione pozytywnie, a ostateczne osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% ogółu punktów (wymagań).

Skala ocen na podstawie uzyskanych punktów

od 60 do 67% - 3

do 75% - 3+

do 83% - 4

do 91% - 4+

do 100% - 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Król
Prowadzący grup: Urszula Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)