Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena opcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-DF-WycOp Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Wycena opcji
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy z zakresu finansów, funkcjonowania rynków finansowych, instytucji finansowych oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny czas pracy studenta wynosi 75 godzin, w tym:

15 godz. - Wykład

10 godz. - Konsultacje z wykładowcą

25 godz. - Praca własna – przygotowanie do zajęć

25 godz. - Praca własna – przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie specyfikę instrumentów pochodnych, w tym opcji, ryzyko z nimi związane, wybrane sposoby ich wyceny, a także motywy oraz zasady ich stosowania

(K_W08: Student posiada pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi właściwe wybierać i oceniać informacje dotyczące transakcji opcyjnych w ramach procesów decyzyjnych

(K_U03: Student potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi gromadzić właściwe informacje dotyczące transakcji opcyjnych, których odpowiednia ocena umożliwi rozwiązanie problemów operacyjnych i decyzyjnych

(K_K01: Student posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pozyskiwanie informacji służących rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz na właściwe ustalanie ich hierarchii)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- studium przypadku

- ćwiczeniowa

- prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie istoty oraz rodzajów opcji, wybranych metod ich analizy oraz wyceny, a także sposobów zastosowania tych instrumentów w działalności podmiotów.

Pełny opis:

Realizowane zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych W1

2. Istota opcji W1

3. Rodzaje opcji W1

4. Wybrane metody wyceny opcji W1

5. Wykorzystanie opcji przez podmioty W1, U1, K1

Wykład realizuje efekty: W1, U1, K1.

Literatura:

Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Ożga P., Rachunkowość instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne W1, U1, K1

Aktywność: K1

Zaliczenie pisemne z materiału przedstawionego na wykładach.

Sposób oceny – wymagane jest uzyskanie 50% możliwych do zdobycia punktów na zaliczenie przedmiotu.

<50% - 60%) - dst,

<60% - 70%) – dst plus,

<70% - 80%) – db,

<80% - 90%) – db plus,

<90% - 100%> - bdb

Ocena może zostać podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, poprawność wykonanych zadań dodatkowych nadobowiązkowych.

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane są metody analizy i wyceny opcji.

Student interpretuje dane finansowe i wybiera odpowiednie metody wyceny opcji

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

funkcja wypłaty, czynniki wpływające na cenę opcji; modele wyceny kontraktów opcyjnych z czasem dyskretnym i z czasem ciągłym

Literatura:

Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi:

Finanse i rachunkowość, 2 rok 2 stopnia, finanse i doradztwo finansowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Egzamin/zaliczenie z tego przedmiotu może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Pawłowski
Prowadzący grup: Jarosław Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 istnieje możliwość realizacji przedmiotu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.