Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka w biznesie i psychologii (Excel, Gretl, SPSS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K11-StatBiPs
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka w biznesie i psychologii (Excel, Gretl, SPSS)
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 125 godzin, w tym:

- 65 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela (wykłady, ćwiczenia, konsultacje),

- 60 godzin pracy własnej zajęć (15 godzin przygotowywania się do zajęć, 45 godzin przygotowywania się do zaliczenia i egzaminu).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna miary wykorzystywane w opisie statystycznym i podstawowe techniki pozyskiwania danych (K_W08)


W2: Student zna metody analizy współzależności zjawisk ekonomicznych (K_W08)


W3: Student zna metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych (K_W08)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi stosować metody opisu statystycznego oraz analizy współzależności i dynamiki zjawisk (KU_01)


U2: Student potrafi pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych (KU_03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi myśleć analityczne, pozyskiwać dane oraz wiązać wiedzę teoretyczną z obszaru statystyki i zarządzania z problemami organizacji i praktyki gospodarczej (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje narzędzia i metody opisu statystycznego w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk.

Pełny opis:

Rodzaje badań statystycznych i metody pozyskiwania danych (K1, U2)

Wybrane opisowe charakterystyki jednowymiarowych rozkładów empirycznych (miary poziomu, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji) (W1, U1, K1)

Analiza współzależności zjawisk (W2, U1, K1)

Analiza dynamiki zjawisk (W3, U1, K1)

Literatura:

Sobczyk M., Statystyka opisowa,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Lissowski G., Haman J., Jasiński M., Podstawy statystyki dla socjologów,Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.

Ferguson G.A., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003.

King B.M., Minium E.W. Statystyka dla psychologów i pedagogów, PWN, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy: W1, W2, W3

Dwa kolokwia w Excelu: U1, U2, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Müller-Frączek
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Müller-Frączek
Prowadzący grup: Iwona Müller-Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)