Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K11-ZZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do przygotowania się do ćwiczeń oraz kolokwium - 20 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu - 30 godz.

Razem nakład pracy studenta – 100 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie przebieg procesów personalnych w instytucjach i ich uwarunkowania - K_W04, K_W05

W2: ma podstawową wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym grupowym i instytucjonalnym - K_W07

W3: zna podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania ludźmi i jego podstawowych subprocesach - K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi diagnozować i interpretować i rozwiązywać problemy społeczne i organizacyjne w obszarze funkcji personalnej - K_U01

U2: potrafi zaprojektować rozwiązania adekwatne do zdiagnozowanych problemów - K_U02

U3: potrafi stosować odpowiednie metody i techniki w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji - K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotów do zdobywania wiedzy i informacji służących diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Studia przypadków, projekt, pogadankaMetody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych procesów zarządzania ludźmi w organizacjach, metod i technik z obszaru HR oraz uwarunkowań ich zastosowania.

Pełny opis:

1. Istota, znaczenie, specyfika zasobów pracy. Ewolucja poglądów na znaczenie zasobów pracy w organizacji. Podstawowe koncepcje zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie

2. Zarządzanie zasobami pracy - istota, cele, narzędzia, uwarunkowania

3. Kształtowanie poziomu i struktury zatrudnienia w organizacji

• planowanie zasobów ludzkich - kierunki, narzędzia i uwarunkowania,

• rekrutacja i selekcja pracowników - procedury, techniki, narzędzia

• sterowanie przemieszczeniami ludzi w organizacji - cele, zasady, narzędzia,

• dekrutacja - formy, konsekwencje, zasady.

4. Oceny pracownicze - modele oceniania efektów pracy i jego procedura. Cele, podmioty, kryteria, metody, narzędzia oceny. Obszary wykorzystania wyników ocen pracowniczych. Błędy oceniania

5. Kształcenie i rozwój pracowników. Systematyczne podejście do kształcenia i doskonalenia pracowników. Metody kształcenia i doskonalenia. Kształtowanie karier - cele, narzędzia

6. Stymulowanie zachowań ludzi w organizacji - istota, rodzaje, zasady skutecznego motywowania do pracy. Narzędzia motywowania i ich miejsce w systemie motywowania

7. Wynagradzanie pracowników - istota, funkcje, determinanty wynagrodzeń. Narzędzia kształtowania wynagrodzeń (rola wartościowania pracy i oceny efektów pracy w polityce płacowej), formy płac, zasady skutecznego motywowania płacami

Na ćwiczeniach studenci będą rozwiązywać konkretne problemy i projektować rozwiązania w obszarze funkcji personalnej (rekrutacja i selekcja pracownika, dokonanie oceny 360 stopni, udzielanie informacji zwrotnej, analiza potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń, obliczanie wynagrodzenia całkowitego)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi – strategie – procesy - metody, PWE, Warszawa 2016

2. Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2011

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Materiały do ćwiczeń, PWN, Warszawa 2007

Artykuły z czasopisma Personel i Zarządzanie na temat rekrutacji, selekcji, motywowania, okresowych ocen pracowniczych i rozwoju pracowników w wybranych przedsiębiorstwach

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin - W1, W2, W3

Analiza przypadków podczas ćwiczeń oraz kolokwium U1, U2, U3, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Oczki
Prowadzący grup: Jarosław Oczki, Agnieszka Szulc-Obłoza, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Oczki
Prowadzący grup: Monika Maksim, Jarosław Oczki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Oczki
Prowadzący grup: Monika Maksim, Jarosław Oczki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)