Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emocje i motywacje - trening inteligencji emocjonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-EiM-TrIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emocje i motywacje - trening inteligencji emocjonalnej
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obecność na każdym z warsztatów jest obowiązkowa - osoby z ITS-ami uczestniczą w zajęciach.


Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu Podstaw psychologii ogólnej, Podstaw komunikacji społecznej. Podstaw psychologii społecznej Wskazane jest uczestnictwo w treningu ogólnych umiejętności interpersonalnych (treningu otwarcia) oraz przyswajanie na bieżąco wiedzy z równolegle prowadzonych przedmiotów psychologicznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy wynosi:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 h ćwiczeń (warsztaty w grupie do 16 osób)

-10 h konsultacje indywidualne

- praca własna studenta:

przygotowanie pracy pisemnej (eseju) 15 h

przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu: 20 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę o normach i regułach rządzących zachowaniem człowieka w grupie (organizacji) i w efekcie – funkcjach jakie człowiek w nich pełni – K_W05, K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student opisuje procesy związane z zaspakajaniem poszczególnych potrzeb człowieka, jego motywacji – K_U03

U2: Student analizuje typowe zjawiska i procesy natury psychicznej, zachodzące w człowieku jako takim oraz w człowieku działającym w organizacji – K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest przygotowany do uczestniczenia w inicjatywach społecznych – K_K01, K_K03

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: metody podstawowe: Experiential Learning Model Kolba, First Principles of Instruction Merrilla

techniki wspomagające: praca grupowa nad tekstem źródłowym, symulacja sytuacji społecznych i osobistych, motywowanie do wystąpień publicznych studentów, burza mózgów, obserwacja uczestnicząca, dyskusja moderowana


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- oxfordzka

Skrócony opis:

Obecność na każdym z warsztatów jest obowiązkowa - osoby z programem ITS-także uczestniczą w zajęciach, itp.

Zakres treści obejmuje następujące zagadnienia: anatomiczno-fizjologiczne podłoże procesów emocjonalnych, rozróżnienie emocji prostych i emocji złożonych, nabywanie wzorców reagowania emocjonalnego w trakcie rozwoju, związek emocji z procesami poznawczymi, wpływ emocji na działalność człowieka, wybrane kategorie i pojęcia używane do charakteryzowania procesów motywacyjnych, specyfika motywacji związanej ze strukturą "ja".

Celem ćwiczeń jest nie tylko zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi w dorobku psychologii koncepcjami i wynikami badań dotyczących procesów emocjonalno-motywacyjnych człowieka, ale wyrobienie w nich postaw pozwalających na dalszą pracę nad rozwojem osobistym.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone nowatorskimi i autorskimi metodami uczenia się przez uczestnictwo mają wprowadzić w świat psychologii emocji i motywacji człowieka. Struktura podziału treści będzie bazowała na schemacie: wprowadzenie teoretyczno-metodyczne – weryfikacja poprzez doświadczenie własne – trening w warunkach symulowanych.

1. Wprowadzenie do treningu inteligencji emocjonalnej (W1)

– podziały procesów psychicznych

– co to jest motywacja? (rodzaje motywów)

– co to jest emocja? (emocja jako system wieloskładnikowy).

2. Klasyfikacja procesów afektywnych (W1, U1, U2, K1)

– główne pojęcia: afekt, emocja, uczucie, nastrój

– klasyfikacja procesów afektywnych wg Lazarusa (odruchy, popędy, emocje)

– emocje podstawowe - przegląd koncepcji (Ekman, Izard)

3. Mózgowe mechanizmy emocji (model strachu wg LeDoux) (W1, U1, U2, K1)

– rola ciała migdałowatego i płatów czołowych w reakcji strachu

– niska i wysoka droga aktywacji strachu

– koncepcja pamięci emocjonalnej

4. Funkcje emocji (W1, U1, U2, K1)

– intrapersonalne funkcje emocji (Levenson)

– społeczne funkcje emocji (Keltner, Haidt)

– funkcje emocji w rozwoju (Izard)

5. Zmiany rozwojowe w zakresie (W1, U1, U2, K1)

– emocjonalności

– wyłanianie się emocji w ontogenezie

– zmiany rozwojowe w pojmowaniu emocji

– socjalizacja emocji

6. Regulacja emocji (W1, U1, U2, K1)

– kontrola a regulacja emocji

– miejsce procesów regulacji emocji w systemie emocji człowieka (Levenson)

– mechanizmy regulacji emocji (Gross)

7. Procesy afektywne a struktura Ja (W1, U1, U2, K1)

– struktura Ja i emocje (James)

– Ja odzwierciedlone i emocje (Cooley)

– Ja jako struktura chroniąca przed lękiem (Sullivan)

8. Pierwotne mechanizmy (W1, U1, K1)

– motywacyjne

– koncepcje instynktów i koncepcje popędów

– popęd pierwotny i popęd wtórny

– popędy i procesy uczenia się

9. Motywacja pierwotna: głód (W1, U1, K1)

– unikanie bólu, motywacja seksualna

– motywacyjne mechanizmy poszukiwania pożywienia (potrzeba, popęd, głód i apetyt)

– unikanie bólu - wrodzony odruch, czy złożony popęd?

– motywacja seksualna - popęd, czy apetyt?

10. Motywacja społeczna (W1, U1, K1)

– motywacja społeczna - wrodzona potrzeba, czy wyuczony popęd?

– mechanizmy powstawania więzi u zwierząt (Lorenz, Harlow)

– mechanizmy tworzenia się przywiązania u ludzi (Bowlby, Ainsworth)

11. Cele, plany i zadania jako mechanizmy motywacji (W1, U1, K1)

– cele w organizacji działania (Reykowski, Pervin)

– plany w organizacja zachowania (Miller, Galanter, Pribram)

– zadania w organizacja zachowania (Tomaszewski)

12. Kłopotliwe emocje - emocje a psychopatologia (W1, U1, U2, K1)

– stres - pourazowy zespół stresu (ICD-10)

– lęk - osiowy objaw nerwic (Kępiński)

– wstyd - nieadaptacyjne formy obrony przed wstydem (Tomkins-Nathanson)

Literatura:

Lit. podst.:

1. Ekman, P., Davidson, R. (red.). (1998). Natura emocji (s. 112-115, 146-153, 183-190, 303-308). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji (r. 10, 16, 18). Gdańsk: GWP.

3. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje (r. 6, 10). Warszawa: PWN.

4. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (r. 4, 6). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

5. Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 511-649). Gdańsk: GWP.

Lit. uzupełniająca:

1. deCatanzaro, D. A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

2. Franken, R. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

3. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina

4. Le Doux, J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina

5. Lewis, M., Haviland-Jones, J. (red.). (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

6. Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.

7. Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.

8. Salovey, P., Sluyter, D. (red.). (1999). Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji (K):

1. Zaliczenie pisemne ( nt.3 lektur wybranych z listy)

2. Analiza postępów studenta w zakresie przedmiotu poczynionych od początku semestru) (W, U, K) i znajomość literatury oraz poziom trenowanej dojrzałości emocjonalnej

3. uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych; dopuszczalna jest nieobecność z powodu choroby

4.Praca pisemna/plakat z omówieniem nt. wybranego (po ustaleniu z prowadzącym) zagadnienia dot. inteligencji emocjonalnej nt. wybranego (po ustaleniu z prowadzącym) zagadnienia dot. inteligencji emocjonalnej

5. Obserwacja uczestnicząca

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia pisemnego jest spełnienie warunków 2-3.

Ocena z zaliczenia pisemnego jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu.

Osiągnięcie efektów:

W1 – zaliczenie pisemne +++

U1, U2 – zaliczenie pisemne ++

K1 – zaliczenie pisemne +

W1 praca pisemna ++

U1, U2 – praca pisemna +

U1, U2, K1 – obserwacja +

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworska, Tomasz Kruszewski
Prowadzący grup: Jolanta Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w sem. zimowym 2020/21 odbywają się w trybie asynchronicznym.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie asynchronicznym (wideo nagrane wcześniej, e-mail), za pomocą poczty uczelnianej. Zaliczenia inne niż grupowe są realizowane poprzez Skype.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworska, Grażyna Mikusek
Prowadzący grup: Grażyna Mikusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w sem. zimowym 2020/21 odbywają się w trybie asynchronicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworska, Grażyna Mikusek
Prowadzący grup: Grażyna Mikusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w sem. zimowym 2020/21 odbywają się w trybie asynchronicznym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)