Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finansowanie i rozwój firmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-FiRoFi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finansowanie i rozwój firmy
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. ćwiczeń

2) Konsultacje z nauczycielem: 10 godz.

3) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 15 godz.

4) Praca własna studenta - przygotowanie do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 godz.

Razem nakład pracy studenta: 50 godzin (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi uczestniczyć w przedsięwzięciach zespołowych (K_U15)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Podejmuje decyzje przedsiębiorcze. (K_K04)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z rozpoczęciem, finansowaniem i rozwojem działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podawana na bieżąco, strony internetowe wybranych instytucji.

J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu, 2021.

J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Nauk. PWN, 2013

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

D. Krupa, D. Walczak, A. Żołądkiewicz-Kuzioła, Crowdfunding in financing sport activities, Journal of Physical Education and Sport 20 (2020): 2959-2966.DOI:10.7752/jpes.2020.s5402

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń uzyskiwane jest w oparciu o zaprezentowanie przydzielonego tematu i kolokwium w formie pisemnej: W1 (++), U1 (++), K1 (+).

Sprawdzenie realizacji efektów:

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+" częściowo

Z poprawy prezentacji oraz kolokwium maksymalnie można otrzymać 50% punktów.

W1 - Kolokwium

U1 - Prezentacja

K1 - Kolokwium

Na ocenę może mieć wpływ aktywność na zajęciach oraz obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Damian Walczak
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Damian Walczak
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krupa, Damian Walczak
Prowadzący grup: Dorota Krupa, Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)