Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Innowacyjny start up w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-InStUpwB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacyjny start up w biznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 10 godz. konsultacji (łącznie 40 godz.)

2. praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 20 godz.,

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15 godz.

Razem nakład pracy studenta 75 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości o znamionach start-upu wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu – K_W11.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi ocenić skutki organizacyjne i społeczne podejmowanych przedsięwzięć biznesowych oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie – K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z perspektywy kreowania koncepcji własnego biznesu – K_K04.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład problemowy prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, w sposób zapewniający możliwość dyskutowania ze studentami omawianych zagadnień.


Ćwiczenia: konwersacja ze studentami, w ramach której są rozwiązywane zadania, analizowane studia przypadków, dyskutowane i rozwiązywane praktyczne problemy decyzyjne z zakresu zagadnień odnoszących się do podejmowanego przedmiotu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające zrozumieć istotę przedsiębiorstwa traktowanego jako innowacyjny start-up oraz czynniki jego sukcesu. Ponadto przedstawiane są koncepcje, metody i narzędzia służące zaprojektowaniu działalności gospodarczej mającej na celu uruchomienie innowacyjnego start-upu.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty innowacyjnego start-upu, a także zdobycie umiejętności identyfikowania determinant decydujących o jego sukcesie oraz projektowania dla niego modelu biznesowego i planu działania.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu realizowanego w ramach wykładu problemowego mającego na celu osiągnięcie efektów uczenia się (W1) obejmują następujące zagadnienia:

• Istota funkcjonowania innowacyjnego start-upu,

• Rola przedsiębiorczości w budowaniu strart-upu,

• Źródła inspiracji i sposoby kreowania pomysłów na własny biznes,

• Poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na własny biznes i kreowanie niezbędnych rozwiązań,

• Budowanie koncepcji biznesu dla start-upu,

• Budowanie modelu biznesowego dla start-upu.

Zakres przedmiotu realizowanego w ramach ćwiczeń mających na celu osiągnięcie efektów uczenia się (U1 i K1) obejmują następujące zagadnienia:

• Identyfikacja i kształtowanie cech skutecznego przedsiębiorcy,

• Identyfikacja start-upów w rzeczywistości gospodarczej i czynników ich sukcesu,

• Poszukiwanie innowacyjnych pomysłów na własny biznes,

• Kreowanie innowacji na rzecz start-upów,

• Budowanie koncepcji biznesu start-upu,

• Kształtowanie modelu biznesowego start-upu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice 2013.

• J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

• A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.

Literatura uzupełniająca:

• E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Onepress, 2017.

• B.R. Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.

• A. Skala, Sturtupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri, 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1 – zaliczenie pisemne w formie testu z odpowiedziami do wyboru

Kryteria oceniania testu:

0-50% niezaliczony

Pow. 50%-70% - dostateczny

71%-90% - dobry

91%- 100% - bardzo dobry

Ćwiczenia:

U1 – wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie koncepcji nowego biznesu

Ocena w skali od 2 do 5 zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność pomysłu, poprawność merytoryczna, kompleksowość podejmowanego problemu,

K1 – obserwacja aktywności studenta i jego kreatywności

Podstawą oceny końcowej z ćwiczeń jest ocena pracy zaliczeniowej, która może być podwyższona ponadprzeciętną aktywnością studenta w ramach ćwiczeń i wyróżniającą się kreatywnością.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)