Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komunikacja z mediami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-KomMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja z mediami
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera

Całkowity nakład pracy studenta:


Aktywny udział w wykładzie: 15 godz.

Aktywny udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Aktywny udział studenta podczas konsultacji 5 godz.

Czas poświęcony na opracowanie projektu : 15 godz.

Czas potrzebny na przygotowanie się do zajęć: 15 godz.

Czas potrzebny na przygotowania się do egzaminu: 20 godz.
Razem nakład pracy studenta: 100 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna podstawowe instrumenty i narzędzia komunikowania stosowane w relacjach z mediami – K_W09;

W2: student zna i rozumie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacje wewnętrzne i zewnętrzne z mediami, ich charakter, cele, prawidłowości i reguły – K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi stosować odpowiednie metody i techniki w rozwiązywaniu problemów komunikowania się z mediami (w tym w sytuacjach kryzysowych w instytucji biznesowej) K_U04

U2: student potrafi ocenić skutki organizacyjne i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie – K_U05;

U3: student potrafi formułować i przekazywać opinie i wszelkie informacje niezbędne w pracy wymagającej współpracy z mediami – K_U14;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kreatywność: potrafi kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach (zespołach) związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych instytucji biznesowych oraz nagłaśniać je w ciekawy sposób za pomocą mediów – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, laboratorium, praca zespołowa,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą współpracy z mediami, zwłaszcza w kontekście działań ze służbami PR.

Pełny opis:

Media Relations, czyli tzw. relacje z mediami, to budowanie i utrzymywanie dobrych, pozytywnych oraz korzystnych dla obu stron relacji przedsiębiorstwa z mediami. Głównym celem relacji z mediami jest "ukształtowanie więzi z dziennikarzami w taki sposób, aby możliwe stało się skuteczne przekazywanie za ich pomocą informacji do grup docelowych”. Głównym założeniem relacji na linii rzecznik prasowy - dziennikarz jest obustronna korzyść: dla rzecznika wzmianka prasowa o instytucji, którą reprezentuje, a dla dziennikarza gotowy do publikacji materiał, stąd też konieczne jest zapoznanie studentów z narzędziami i technikami efektywnej pracy z dziennikarzami.

Literatura:

1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

2. M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, rozdziały: 1, 2, 6.1, 6.2.

3. Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych. Cz. 1 / red. Maciej Dębski, Anna Jupowicz-Ginalska. SAN 2014.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawową metodą oceny wiedzy zdobytej w trakcie wykładu będzie egzamin pisemny.

2. Kryteria oceniania egzaminu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

3. Ocena z ćwiczeń wystawiona będzie na podstawie

bieżącej aktywności, obecności oraz zrealizowania projektu dot. stworzenia schematu komunikacji danego przedsiębiorstwa z mediami.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)