Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-KriTwRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:

1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie projektu semestralnego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

W1. rozumie znaczenie podstawowej terminologii związanej z kreatywnością i twórczym rozwiązywaniem problemów K_W03,

W2. zna podstawowe techniki kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

U1. potrafi stosować podstawowe techniki kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów K_U04

U2. potrafi gromadzić materiały, prezentować wyniki swoich prac z zastosowaniem środków ICT K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

K1. potrafi pracować w zespole realizującym powierzone zadania, w sposób profesjonalny i odpowiedzialny przygotowuje projekty zespołowe z zakresu kreatywnego myślenia K_K03

K2. wykazuje inicjatywę i prezentuje własne pomysły z odpowiednią argumentacją, umie wchodzić w polemikę, przyjmować krytykę i konstruktywnie na nią reagować K_K02

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako uporządkowany proces generowania pomysłów i nowych rozwiązań w konkretnych sytuacjach lub w odniesieniu do konkretnego tematu. Innymi słowy zadaniem zajęć jest nauczenie studentów stosowania tych procesów w różnych sytuacjach zawodowych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce kreatywności i innowacyjności rozumianymi jako kilkuetapowy, uporządkowany i podporządkowany odpowiednim regułom proces myślowy. W czasie ich trwania:

• są przedstawiane różne definicje takich terminów jak: kreatywność, innowacyjność, twórcze myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów,

• są zaprezentowane czynniki wpływające na proces kreowania pomysłów i nowych idei (zarówno te stymulujące, jak i utrudniające)

• prezentuje się i omawia proces design thinking (empatia - definiowanie - generowane pomysłów - prototypowanie - testowanie)

• prezentuje się i omawia sześć etapów kreatywnego myślenia (poszukiwanie celu – ustalenie faktów – znalezienie problemu – ustalenie koncepcji – znalezienie rozwiązania – znalezienie akceptacji)

• przedstawia się i ćwiczy techniki stosowane na poszczególnych etapach kreatywnego myślenia (heurystyczne i analityczne).

Zajęcia mają charakter praktyczny, stąd prezentacja teorii związanej z poszczególnymi zagadnieniami są ograniczane do niezbędnego minimum, a w czasie zajęć główny nacisk jest kładziony na ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia są realizowane w cyklu tygodniowym (pierwszych 8 zajęć), a następnie w trybie projektowym (7 zajęć w maksymalnie dwa tygodnie), co jest uzasadnione metodycznie (dynamika procesu grupowego i procesu kreatywnego kreatywnego). W pierwszym okresie studenci realizują indywidualne zadania domowe (w liczbie 10), w drugim okresie realizują projekt grupowy. Wszystkie te aktywności składają się na ocenę końcową.

Literatura:

Fragmenty opracowań i książki:

1. Tony Proctor, Proces rozwiązywania problemów, [w:] Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, Gdańsk 2003.

2. Tony Proctor, Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.

3. Joanna Helman, Maria Rosienkiewicz - Design thinking jako koncepcja pobudzania innowacji, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala, Opole 2016.

4. Jim Wheeler, Moc innowacyjnego myślenia, Warszawa 2001.

5. Michael A. West, Innowacje w organizacjach, [w:] Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa 2000.

6. Andy Green, Kreatywność w public relations, Warszawa 2004.

7. Ken Burtenshaw i in., Kreatywna reklama, Warszawa 2007.

8. David Cox, Czym zatem jest kreatywność? [w:] Kreatywne myślenie dla bystrzaków, Gliwice 2015.

9. Agnieszka Biela, Kreatywność - motywacje i mity; Co to znaczy "kreatywny"? [w:] Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Warszawa 2015.

10. Marek Strączek, Kreatywność i proces twórczego myślenia, czyli o roli dobrej definicji i procesie poszukiwania rozwiązań; Sześć złotych zasad kreatywności, czyli o czym warto pamiętać podczas poszukiwania pomysłu [w:] Kreatywność. Jak ją rozwijać w sobie i w organizacji?, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

• Zadania domowe, indywidualne z zakresu kreatywności (w liczbie 5) - łącznie do zdobycia 50 pkt.

• Projekt z zakresu kreatywność i innowacyjności (zadanie semestralne) - łącznie do zdobycia 50 pkt.

RAZEM: 100 pkt.

Punkty - Ocena

100-93 - bdb

92-85 - db +

84-77 - db

76-69 - dst +

68-61 - dost

60-0 - ndst

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęcia są zaplanowane w formie komplementarnej, tj. 4 zajęcia (łącznie 8 godzin) jest zaplanowanych jako zajęcia zdalne (będą to 5-8 zajęć w cyklu).

Jednocześnie zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w opisanej powyżej formie komplementarnej,

b) w całości w trybie zdalnym (na wypadek wprowadzenia na Uniwersytecie obowiązkowego nauczania zdalnego dla wszystkich przedmiotów).

W obu przypadkach zajęcia w trybie zdalnym oraz konsultacje z prowadzącym (terminy podane w USOSie) będą realizowane z wykorzystaniem platformy Moodle UMK i komunikatora BigBlueButton (zintegrowany z Moodle UMK). Dodatkowo w przypadku zarządzenia realizacji zajęć w trybie zdalnym w ich II części studenci zostaną poproszeni o realizację wybranego fragmentu procesu kreatywnego (generowanie pomysłów) z wykorzystaniem whiteboard online (np. platformy Miro, zintegrowanej z MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęcia są zaplanowane w formie komplementarnej, tj. 4 zajęcia (łącznie 8 godzin) jest zaplanowanych jako zajęcia zdalne (będą to 5-8 zajęć w cyklu).

Jednocześnie zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w opisanej powyżej formie komplementarnej,

b) w całości w trybie zdalnym (na wypadek wprowadzenia na Uniwersytecie obowiązkowego nauczania zdalnego dla wszystkich przedmiotów).

W obu przypadkach zajęcia w trybie zdalnym oraz konsultacje z prowadzącym (terminy podane w USOSie) będą realizowane z wykorzystaniem platformy Moodle UMK i komunikatora BigBlueButton (zintegrowany z Moodle UMK). Dodatkowo w przypadku zarządzenia realizacji zajęć w trybie zdalnym w ich II części studenci zostaną poproszeni o realizację wybranego fragmentu procesu kreatywnego (generowanie pomysłów) z wykorzystaniem whiteboard online (np. platformy Miro, zintegrowanej z MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan
Prowadzący grup: Rafał Moczkodan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęcia są zaplanowane w formie komplementarnej, tj. 4 zajęcia (łącznie 8 godzin) jest zaplanowanych jako zajęcia zdalne (będą to 5-8 zajęć w cyklu).

Jednocześnie zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 147 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 zajęcia są przygotowane do realizacji:

a) w opisanej powyżej formie komplementarnej,

b) w całości w trybie zdalnym (na wypadek wprowadzenia na Uniwersytecie obowiązkowego nauczania zdalnego dla wszystkich przedmiotów).

W obu przypadkach zajęcia w trybie zdalnym oraz konsultacje z prowadzącym (terminy podane w USOSie) będą realizowane z wykorzystaniem platformy Moodle UMK i komunikatora BigBlueButton (zintegrowany z Moodle UMK). Dodatkowo w przypadku zarządzenia realizacji zajęć w trybie zdalnym w ich II części studenci zostaną poproszeni o realizację wybranego fragmentu procesu kreatywnego (generowanie pomysłów) z wykorzystaniem whiteboard online (np. platformy Miro, zintegrowanej z MS Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)