Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka badań w biznesie i psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-MBwBiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań w biznesie i psychologii
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pomocnym w osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie posiadanie przez studentów wiedzy zdobytej na wcześniejszych latach studiowania z zakresu statystyki, marketingu oraz psychologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 18 godz. konsultacji przedmiotowych: łącznie 63 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do zaliczenia przedmiotu (bieżące przygotowanie do zajęć, powtórzenie materiału, czytanie literatury): łącznie 42 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa procesie oceniania: łącznie 20 godz.

Razem nakład pracy studenta 125 godziny.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna główne rodzaje źródeł informacji w badaniach realizowanych w obszarze biznesu i psychologii biznesu (K_W08)

W2: Zna główne rodzaje badań realizowanych w obszarze biznesu i psychologii biznesu (K_W08)

W3: Zna podstawowe techniki losowego i nielosowego doboru próby, metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych oraz odpowiadające im instrumenty pomiarowe (K_W08)

W4: Zna podstawowe różnice pomiędzy kwestionariuszem ankietowym, kwestionariuszem wywiad i scenariuszem wywiadu (K_W08)

W5: Zna podstawowe czynności podejmowane przez badacza w fazie przygotowania badania oraz w fazie jego realizacji (K_W08)

W6: Zna podstawowe zasady analizy i prezentacji danych pozyskanych w badaniach (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zidentyfikować źródła informacji możliwe do wykorzystania przy rozwiązaniu danego problemu decyzyjnego / do rozpoznania danego problemu badawczego (K_U01, K_U02)

U2: Potrafi wskazać rodzaje badań, metody zbierania danych i odpowiadające im instrumenty pomiarowe oraz techniki doboru próby właściwe dla rozwiązania danego problemu decyzyjnego / właściwe dla realizacji konkretnego celu badawczego (K_U01, K_U02)

U3: Potrafi ocenić kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankietowy, scenariusz wywiadu z punktu widzenia poprawności jego budowy i adekwatności do przyjętych założeń badawczych (K_U01, K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest gotów do projektowania i realizacji przedsięwzięć badawczych w obszarze biznesu i psychologii, zakładających wykorzystanie podstawowych metod zbierania danych (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład konwersatoryjny


Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie Power Point. Wszystkie omawiane treści są ilustrowane przykładami z praktyki. Z uwagi na stosunkowo niedużą liczbę uczestników zajęć, zakłada się ich aktywny udział w wykładzie. Części prezentowane przez wykładowcę przeplatane są wypowiedziami słuchaczy na temat ich doświadczeń i opinii w zakresie omawianych kwestii. Wykładowca na bieżąco wyjaśnia też wszelkie wątpliwości zgłaszane przez studentów.


Ćwiczenia: opis, pogadanka, giełda pomysłów, studium przypadku, dyskusja, klasyczna metoda problemowa


Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie Power Point, instrumentów pomiarowych zastosowanych w rzeczywistych procesach badawczych oraz plików stworzonych w programach Word, Excel, IBM SPSS Statistics, MAXQDA lub pokrewnych. W trakcie zajęć wykorzystuje się szereg metod aktywizujących, których zadaniem jest motywowanie studentów do działania, twórczego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, a także przejmowania roli współtwórcy realizowanej pracy dydaktycznej. Studenci samodzielnie lub grupowo wykonują określone czynności związane z realizacją zaproponowanych zadań.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Student poznaje możliwości wykorzystywania wyników badań do rozwiązywania konkretnych problemów zachodzących wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń.

W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, wewnętrzne, zewnętrzne, krajowe, zagraniczne) (W1, U1)

2. Główne rodzaje badań realizowanych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, pełne, fragmentaryczne) (W2, U2)

3. Podstawowe metody i techniki doboru próby badawczej (W3, U2).

4. Główne metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i odpowiadające im instrumenty pomiarowe (W3, U2)

5. Podstawowe różnice pomiędzy instrumentami stosowanymi w badaniach sondażowych (na przykładzie kwestionariusza ankietowego, kwestionariusza wywiadu, scenariusza wywiadu) (W3, W4, U3)

6. Podstawowe etapy procesu badawczego zakładającego wykorzystanie źródeł pierwotnych (W3, W4, W5, W6, U2, U3)

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Zajęcia zakładają aktywne uczestnictwo studentów w dyskusjach i zadaniach realizowanych grupowo lub indywidualnie.

W ramach 30 godzin ćwiczeń przewiduje się omówienie następujących treści:

1. Rozróżnianie źródeł informacji (zadanie praktyczne) (U1)

2. Rozróżnianie rodzajów badań oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów/ realizacji konkretnych celów badawczych (zadanie praktyczne) (U2, K1)

3. Rozróżnianie podstawowych technik losowego i nielosowego doboru próby oraz ich wykorzystanie do rozwiązania danych problemów/ realizacji danych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

4. Rozróżnianie podstawowych metod zbierania danych i odpowiadających im instrumentów pomiarowych oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) i oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

5. Rozróżnianie głównych instrumentów pomiarowych stosowanych w badaniach sondażowych, prawidłowe ich przygotowanie i wykorzystanie w badaniach (zadanie praktyczne) (U3, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

I.Escher, Wprowadzenie do badań marketingowych, Toruń 2020, DOI: 10.13140/RG.2.2.14595.66082; https://www.researchgate.net/publication/340565028_Wprowadzenie_do_badan_marketingowych_Introduction_to_marketing_research (jako zaktualizowana wersja publikacji: I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, K. Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, 2011, s. 95–144).

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

D.Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, pod red. H.Sęk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.

A.Nikodemska- Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Statystyczny drogowskaz, red. nauk. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2007.

Katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi metodami oceniania są:

a) w przypadku wykładu: końcowe zaliczenie

Końcowe zaliczenie ma charakter pisemny (student otrzymuje pytania otwarte oraz opisy wybranych pojęć / problemów z obszaru badań, do których będzie musiał dopasować poznane na zajęciach terminy lub rozwiązania). Uzyskany podczas zaliczenia wynik wyrażany jest w procentach. Podejście uznaje się za zdane, jeśli student uzyska minimum 60% przewidywanej punktacji maksymalnej. Przystąpienie do zaliczenia końcowego wymaga w pierwszej kolejności uzyskania zaliczenia z ćwiczeń.

b) w przypadku ćwiczeń: zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć

Oceny za zadania wyrażane są w procentach. Zadania uznaje się za zaliczone, jeśli student uzyska z nich średnią na poziomie przynajmniej 60%. W przypadku średniej poniżej 60%, student zobowiązany jest do indywidualnego poprawienia zadania/zadań, z którego/których uzyskał najniższy wynik. Zadania cechują się rożnym poziomem trudności. Sprawdzają stopień nabycia przez studentów wiedzy i umiejętności umożliwiających im m.in.: rozróżnienie poszczególnych rodzajów badań i źródeł informacji; zaproponowanie właściwego rodzaju badań, właściwej metody zbierania danych i właściwego instrumentu pomiarowego dla rozwiązania danego problemu decyzyjnego / dla realizacji danego celu badawczego.

Wstępna ocena z ćwiczeń ustalana jest w oparciu o średnią ocen uzyskanych ze wszystkich zadań praktycznych wykonywanych podczas zajęć (indywidualnie lub grupowo) (próg zaliczenia wynosi 60%).

Tak obliczona ocena jest powiększana o punkty uzyskane przez studenta za aktywność w trakcie zajęć (lub pomniejszana za brak przygotowania do zajęć). Oceny te oparte są na obserwacji realizowanej przez prowadzącego w trakcie całego cyklu zajęć. Każda aktywność adekwatna do tematu zajęć to 1% dodany do średniej ocen z zadań praktycznych (analogicznie, każdorazowy odnotowany brak przygotowania do zajęć to 1% odjęty od rozważanej wyżej średniej ocen).

Przy ustalaniu oceny ostatecznej z ćwiczeń i końcowego zaliczenia stosuje się następującą regułę przeliczenia uzyskanych punktów procentowych:

Poniżej 60% - ndst

Od 60% do 69,9% - dst

Od 70% do 79,9% - dst plus

Od 80% do 84,9% - db

Od 85% do 94,9% - db plus

Od 95% - bdb

W1: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

W2: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

W3: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć i+++

W4: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

W5: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

W6: zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

U1: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

U2: końcowe zaliczenie ++ zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

U3: końcowe zaliczenie + zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

K1: zadania realizowane (grupowo lub indywidualnie) podczas zajęć +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Student poznaje możliwości wykorzystywania wyników badań do rozwiązywania konkretnych problemów zachodzących wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń.

W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, wewnętrzne, zewnętrzne, krajowe, zagraniczne) (W1, U1)

2. Główne rodzaje badań realizowanych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, pełne, fragmentaryczne) (W2, U2)

3. Podstawowe metody i techniki doboru próby badawczej (W3, U2).

4. Główne metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i odpowiadające im instrumenty pomiarowe (W3, U2)

5. Podstawowe różnice pomiędzy instrumentami stosowanymi w badaniach sondażowych (na przykładzie kwestionariusza ankietowego, kwestionariusza wywiadu, scenariusza wywiadu) (W3, W4, U3)

6. Podstawowe etapy procesu badawczego zakładającego wykorzystanie źródeł pierwotnych (W3, W4, W5, W6, U2, U3)

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Zajęcia zakładają aktywne uczestnictwo studentów w dyskusjach i zadaniach realizowanych grupowo lub indywidualnie.

W ramach 30 godzin ćwiczeń przewiduje się omówienie następujących treści:

1. Rozróżnianie źródeł informacji (zadanie praktyczne) (U1)

2. Rozróżnianie rodzajów badań oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów/ realizacji konkretnych celów badawczych (zadanie praktyczne) (U2, K1)

3. Rozróżnianie podstawowych technik losowego i nielosowego doboru próby oraz ich wykorzystanie do rozwiązania danych problemów/ realizacji danych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

4. Rozróżnianie podstawowych metod zbierania danych i odpowiadających im instrumentów pomiarowych oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) i oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

5. Rozróżnianie głównych instrumentów pomiarowych stosowanych w badaniach sondażowych, prawidłowe ich przygotowanie i wykorzystanie w badaniach (zadanie praktyczne) (U3, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

I.Escher, Wprowadzenie do badań marketingowych, Toruń 2020, DOI: 10.13140/RG.2.2.14595.66082; https://www.researchgate.net/publication/340565028_Wprowadzenie_do_badan_marketingowych_Introduction_to_marketing_research (jako zaktualizowana wersja publikacji: I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, K. Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, 2011, s. 95–144).

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

D.Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, pod red. H.Sęk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.

A.Nikodemska- Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Statystyczny drogowskaz, red. nauk. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2007.

Katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Student poznaje możliwości wykorzystywania wyników badań do rozwiązywania konkretnych problemów zachodzących wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń.

W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, wewnętrzne, zewnętrzne, krajowe, zagraniczne) (W1, U1)

2. Główne rodzaje badań realizowanych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, pełne, fragmentaryczne) (W2, U2)

3. Podstawowe metody i techniki doboru próby badawczej (W3, U2).

4. Główne metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i odpowiadające im instrumenty pomiarowe (W3, U2)

5. Podstawowe różnice pomiędzy instrumentami stosowanymi w badaniach sondażowych (na przykładzie kwestionariusza ankietowego, kwestionariusza wywiadu, scenariusza wywiadu) (W3, W4, U3)

6. Podstawowe etapy procesu badawczego zakładającego wykorzystanie źródeł pierwotnych (W3, W4, W5, W6, U2, U3)

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Zajęcia zakładają aktywne uczestnictwo studentów w dyskusjach i zadaniach realizowanych grupowo lub indywidualnie.

W ramach 30 godzin ćwiczeń przewiduje się omówienie następujących treści:

1. Rozróżnianie źródeł informacji (zadanie praktyczne) (U1)

2. Rozróżnianie rodzajów badań oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów/ realizacji konkretnych celów badawczych (zadanie praktyczne) (U2, K1)

3. Rozróżnianie podstawowych technik losowego i nielosowego doboru próby oraz ich wykorzystanie do rozwiązania danych problemów/ realizacji danych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

4. Rozróżnianie podstawowych metod zbierania danych i odpowiadających im instrumentów pomiarowych oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) i oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

5. Rozróżnianie głównych instrumentów pomiarowych stosowanych w badaniach sondażowych, prawidłowe ich przygotowanie i wykorzystanie w badaniach (zadanie praktyczne) (U3, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

I.Escher, Wprowadzenie do badań marketingowych, Toruń 2020, DOI: 10.13140/RG.2.2.14595.66082; https://www.researchgate.net/publication/340565028_Wprowadzenie_do_badan_marketingowych_Introduction_to_marketing_research (jako zaktualizowana wersja publikacji: I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, K. Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, 2011, s. 95–144).

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

D.Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, pod red. H.Sęk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.

A.Nikodemska- Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Statystyczny drogowskaz, red. nauk. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2007.

Katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Escher
Prowadzący grup: Iwona Escher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Student poznaje możliwości wykorzystywania wyników badań do rozwiązywania konkretnych problemów zachodzących wewnątrz organizacji lub w jej otoczeniu.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń.

W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

1. Rodzaje źródeł informacji wykorzystywanych w badaniach prowadzonych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, wewnętrzne, zewnętrzne, krajowe, zagraniczne) (W1, U1)

2. Główne rodzaje badań realizowanych w obszarze zarządzania organizacjami i psychologii biznesu (wtórne, pierwotne, pełne, fragmentaryczne) (W2, U2)

3. Podstawowe metody i techniki doboru próby badawczej (W3, U2).

4. Główne metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i odpowiadające im instrumenty pomiarowe (W3, U2)

5. Podstawowe różnice pomiędzy instrumentami stosowanymi w badaniach sondażowych (na przykładzie kwestionariusza ankietowego, kwestionariusza wywiadu, scenariusza wywiadu) (W3, W4, U3)

6. Podstawowe etapy procesu badawczego zakładającego wykorzystanie źródeł pierwotnych (W3, W4, W5, W6, U2, U3)

Ćwiczenia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i realizacji badań z zastosowaniem najbardziej popularnych metod zbierania danych. Zajęcia zakładają aktywne uczestnictwo studentów w dyskusjach i zadaniach realizowanych grupowo lub indywidualnie.

W ramach 30 godzin ćwiczeń przewiduje się omówienie następujących treści:

1. Rozróżnianie źródeł informacji (zadanie praktyczne) (U1)

2. Rozróżnianie rodzajów badań oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów/ realizacji konkretnych celów badawczych (zadanie praktyczne) (U2, K1)

3. Rozróżnianie podstawowych technik losowego i nielosowego doboru próby oraz ich wykorzystanie do rozwiązania danych problemów/ realizacji danych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

4. Rozróżnianie podstawowych metod zbierania danych i odpowiadających im instrumentów pomiarowych oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) i oraz ich wykorzystanie przy rozwiązaniu konkretnych problemów / realizacji konkretnych celów badawczych (zadania praktyczne) (U2, K1)

5. Rozróżnianie głównych instrumentów pomiarowych stosowanych w badaniach sondażowych, prawidłowe ich przygotowanie i wykorzystanie w badaniach (zadanie praktyczne) (U3, K1)

Literatura:

Literatura podstawowa:

I.Escher, Wprowadzenie do badań marketingowych, Toruń 2020, DOI: 10.13140/RG.2.2.14595.66082; https://www.researchgate.net/publication/340565028_Wprowadzenie_do_badan_marketingowych_Introduction_to_marketing_research (jako zaktualizowana wersja publikacji: I.Escher, Badania marketingowe (rozdział III), [w:] Marketing. Podręcznik akademicki, K. Andruszkiewicz (red.), TNOiK, Toruń, 2011, s. 95–144).

S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

E.Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

D.Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010.

D.Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, pod red. H.Sęk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.

A.Nikodemska- Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.

F.Sztabiński, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, IFiS, Warszawa 1997.

Statystyczny drogowskaz, red. nauk. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2007.

Katalogi PTBRiO oraz źródła internetowe (w tym: opracowania i raporty udostępniane na stronach agencji badawczych).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)