Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media społecznościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-MedSpol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność podstawowej obsługi komputera, umiejętność tworzenia multimedialnych prezentacji, np. w programie MS Power Point.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

Godziny przewidziane na konsultacje: 10 godzin

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 15 godzin

Razem nakład pracy studenta: 75

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna współczesne rozwiązania, narzędzia i mechanizmy stosowane w mediach społecznościowych oraz zasady ich wykorzystywania w biznesie - K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystywać media społecznościowe w komunikacji biznesowej - K_U04

U2: Potrafi wykorzystywać media społecznościowe do przewidywania procesów zachodzących w instytucjach biznesowych - K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje analizy informacji oraz procesów zachodzących w mediach społecznościowych oraz ich wykorzystywania w instytucjach biznesowych - K_K02

K2: Potrafi wykorzystywać media społecznościowe do twórczej pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów społecznych w biznesie - K_K03

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, praca w laboratorium komputerowym

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem współczesnych mediów społecznościowych w biznesie. Uczestnicy zajęć poznają typy stosowanych powszechnie mediów społecznościowych, poznają możliwości i strategie ich wykorzystywania w przedsiębiorstwie, a jednocześnie będą mieli okazję w sposób praktyczny zapoznać się z korzyściami, wynikającymi z ich stosowania w bieżącej działalności firmy.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, związanymi z wykorzystywaniem mediów społecznościowych w biznesie. Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

• Ogólne założenia i zasady działania współczesnych mediów społecznościowych

• Rodzaje mediów społecznościowych, ich przeznaczenie, możliwości i ograniczenia

• Przegląd popularnych mediów społecznościowych dostępnych na ryku

• Cele oraz strategie stosowania mediów społecznościowych w biznesie

• Analiza wybranych strategii komunikacyjnych i promocyjnych przedsiębiorstwa, realizowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych

• Aspekty techniczne i organizacyjne wykorzystywania mediów społecznościowych w biznesie

Część zajęć ma charakter laboratoryjny i będzie realizowana w pracowni komputerowej, w której studenci będą mogli samodzielnie przećwiczyć wybrane zagadnienia związane z wykorzystywaniem mediów społecznościowych w działalności przedsiębiorstwa.

Literatura:

Falls J., Media społecznościowe bez ściemy : jak kreować markę, Helion, Gliwice 2013

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy: wystąpienie podczas zajęć, prezentacja ustna wyników zrealizowanego projektu indywidualnego

• W1 – Prezentacja +++

Weryfikacja umiejętności – samodzielnie zrealizowany projekt zaliczeniowy oraz opracowana prezentacja jego wyników

• U1 – Projekt +++, Prezentacja ++

• U2 – Projekt +++, Prezentacja ++

Weryfikacja kompetencji społecznych – obserwacja przez opiekuna, samoocena

• K1 – Prezentacja ++, Obserwacja +++

• K2 – Prezentacja ++, Obserwacja +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)