Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy strategii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-PodStrat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy strategii
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie wiedzy z podstaw zarządzania, makroekonomii oraz podstaw marketingu i zarządzania finansami w biznesie, a także ogólna orientacja w aktualnej sytuacji gospodarczej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- 15 godz. wykładu,

- 15 godz. ćwiczeń,

- 7 godz. konsultacji,

- 2 godz. zaliczenie,

- 1 godz. egzamin.

Czas poświęcony na realizację projektów zespołowych i współpracę: 20 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta oraz przygotowanie się do uczestnictwa w procesie oceniania: 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. student zna i rozumie procesy społeczne i ekonomiczne w organizacji i jej otoczeniu (w tym otoczeniu globalnym), ich przyczyny, relacje pomiędzy nimi oraz ich konsekwencje (K_W02)


W2. student zna, rozumie i rozważa z perspektywy teorii zarządzania relacje pomiędzy organizacją a jej interesariuszami, oraz zasady zarządzania tymi relacjami z uwzględnieniem zasad etyki i CSR (K_W03)


W3. student zna i rozumie metody i techniki analizy strategicznej (K_W04)


W4. student zna, rozumie i rozważa z perspektywy teorii zarządzania zasady i metody racjonalizacji procesów decyzyjnych, w tym w szczególności decyzji o charakterze strategicznym (K_W07)


W5. student zna, rozumie i rozważa z perspektywy teorii zarządzania

proces wdrażania strategii (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. student potrafi prognozować zmiany w otoczeniu organizacji oraz identyfikować i analizować problemy dotyczące strategii i rozwoju organizacji (K_U01)


U2. student potrafi zastować w sprawny i skuteczny sposób metody i techniki analizy strategicznej (K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. student uczestniczy w projektach, w tym pełni rolę ich lidera (K_K02)


K2. student wykorzystuje narzędzia pozyskiwania informacji niezbędne do działania w otoczeniu globalnym (K_K04)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami zarządzania strategicznego, w tym zastosowaniem wybranych metod analizy strategicznej.

Pełny opis:

1. Pojęcie i istota strategii

2. Proces zarządzania strategicznego

3. Analiza strategiczna otoczenia organizacyjnego

4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

5. Strategie konkurowania i przewaga konkurencyjna

6. Dobór strategii w zależności od rodzaju sektora i sytuacji przedsiębiorstwa

7. Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstwa

Literatura:

Książki

1. Barney J. B., Hesterly W.S., Strategic Management and Competitive Advantage, Prentice Hall 2008.

2. De Wit B., Meyer R., Strategy: Process, Content, Context and International Perspective, CENGAGE Learning, Andover 2010.

3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.

4. Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Business, 2002.

5. Koch R., The Financial Times Guide to Strategy: How to Create, Pursue and Deliver a Winning Strategy, Pearson, Harlow 2011.

6. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.

7. Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 2004.

8. Porter M. E., Competitive Strategy, Free Press, New York 2004.

9. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007.

10. Wheelen T.L., Hunger J.D. (eds.), Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability, Pearson, Upper Saddle River 2012.

Artykuły

1. Casadeus-Masandel R., Ricard J.E., How to Design a Winning Business Model, Harvard Business Review, Jan.-Feb. 2011.

2. Johnson M. W., Christensen C. M., Kagermann H., Reinventing Your Business Model, Harvard Business Review, Dec. 2008.

3. Kaplan R.S., Norton D., The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, Jan.-Feb. 1992.

4. Kim W.C., Mauborgne R., Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review, Oct. 2004.

5. Kim W.C., Mauborgne R., Red Oceans Traps, Harvard Business Review, Mar. 2015.

6. Martin B., The Big Lie of Strategic Planning, Harvard Business Review, Jan. 2014.

7. Mintzberg H., The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, Jan.-Feb. 1994.

8. Neilson G.L., Martin K.L., Powers E., The Secrets to Successful Strategy Execution, Harvard Business Review, Jun 2008.

9. Porter M.E., What Is Strategy?, Harvard Business Review, Nov. 1996.

10. Sull D., Homkes R., Sull Ch., Why Strategy Execution Unravels and What to Do About It, Harvard Business Review, Mar 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Ocenianie wyników egzaminu według skali:

- bardzo dobry (5.0) – 92% - 100%;

- dobry plus (4.5) – 84% - 91%;

- dobry (4.0) – 76% - 83%;

- dostateczny plus (3.5) – 68% - 75%;

- dostateczny (3.0) – 60% - 67%;

- niedostateczny (2.) – 0% - 59%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lis, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Paweł Cegliński, Andrzej Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Józefowicz, Andrzej Lis, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Paweł Cegliński, Barbara Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Paweł Cegliński, Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)