Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przywództwo i rola lidera w pracy zespołowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-PrzRLwPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przywództwo i rola lidera w pracy zespołowej
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin ćwiczeń, 5 godzin konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 20 godzin

Razem nakład pracy studenta 75 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Absolwent ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury biznesowe i zasady ich funkcjonowania, w tym wie jak zarządzać zespołem ludzi (K_W06)

W2. Absolwent ma podstawową wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie właściwym dla praktyki biznesu (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Absolwent posiada kompetencje w zakresie komunikatywnego formułowania i przekazywania swych myśli, opinii i wszelkich informacji (K_K01)

K2. Absolwent posiada kompetencje w zakresie udziału w przedsięwzięciach zespołowych, pełniąc w nich różne role (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia – poprzez analizę studium przypadków. Ćwiczenia będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić możliwość prowadzenia dyskusji ze studentami.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą przywództwa w instytucjach biznesowych, oraz pokazanie roli lidera w pracy grupowej.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

Ćwiczenia: (W1, W2, U1, K1, K2)

1. Znaczenie przywództwa w instytucjach biznesowych.

2. Rodzaje i style przywództwa.

3. Cechy skutecznego przywódcy.

4. Rola lidera w grupie.

5. Przywództwo a kierowanie.

6. Wizja i etyka w przywództwie.

7. Lider zmiany i przewodzenie w czasach niepewności.

8. Samoocena i samorozwój.

9. Narzędzia wspomagające pracę grupową.

10. Czynniki motywujące do pracy.

Przedmiot realizowany będzie w formie ćwiczeń mających swoje oparcie w analizowaniu studium przypadku, opartej na prezentacji multimedialnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Gelert & C. Nowak, Zespół, GWP, Gdańsk 2008.

3. R. Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008.

4. Kostera M., Hatch M.J., Koźmiński A.K. (2010) „Przywódca biznesowy w roli artysty i kapłana” w: Trzy oblicza przywództwa. Menedżer. Artysta Kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Literatura uzupełniająca:

1. Mrówka R. (2010).„Pojęcie przywództwa i jego ewolucja” w: Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk.Wolters Kluwer, Warszawa.

2. S.D. Parks, Przywództwa można się nauczyć, Wydawnictwo Helion One Press, Gliwice 2007.

Metody i kryteria oceniania:

1.Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

- końcowa praca pisemna w postaci testu wielokrotnego wyboru;

2. Kryteria oceniania testu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

W1- końcowa praca pisemna +++

W2- końcowa praca pisemna +++

U1- końcowa praca pisemna +++

K1- końcowa praca pisemna+, udział w dyskusjach ++,

K2- końcowa praca pisemna +, udział w dyskusjach ++,

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)