Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przywództwo i rola lidera w pracy zespołowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-PrzRLwPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przywództwo i rola lidera w pracy zespołowej
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin ćwiczeń, 5 godzin konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 20 godzin

Razem nakład pracy studenta 75 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna i rozumie istotę przywództwa i jego znaczenie dla funkcjonowania organizacji (K_W06)

W2. Student ma podstawową wiedzę na temat roli lidera w pracy zespołowej (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi wykorzystać modele przywództwa do zaprojektowania pożądanych postaw i zachowań lidera (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student jest gotów do aktywnego udziału w przedsięwzięciach zespołowych, pełniąc w nich różne role, w tym rolę lidera (K_K03)

Metody dydaktyczne:

wykład,

pogadanka,

prezentacje studentów

gra zespołowa "Gdzie jest lider?"

debata

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą przywództwa w instytucjach biznesowych, oraz pokazanie roli lidera w pracy zespołowej.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Przywództwo a zarządzanie

2. Perspektywa osobowościowa przywództwa

3. Modele behawioralne przywództwa

4. Sytuacyjny model przywództwa

5. Wybrane teorie przywództwa – teoria uwarunkowań Fiedlera, teoria wymiany – LMX, model uczestnictwa Vrooma i Yettona

6. Sylwetki wybranych liderów biznesu - PREZENTACJE

7. Znaczenie przywództwa w funkcjonowaniu zespołu

8. Aspekty etyczne w przywództwie

9. Coaching jako forma doskonalenia

10. Znaczenie inteligencji emocjonalne w przywództwie

11. Przywództwo spod znaku Błekitnego Oceanu

12. Przywództwo w perspektywie zróżnicowania płci - DEBATA

Literatura:

R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska, Przywództwo w biznesie, TNOiK, Toruń 2016

R. Karaszewski, K. Skrzypczyńska, Ewolucja przywództwa – kierunki, trendy, wyzwania; TNOiK, Toruń 2016

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia są:

-kolokwium zaliczeniowe

-projekt zespołowy - opracowanie sylwetki wybranego lidera w oparciu o poznane teorie z zakresu przywództwa

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)