Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia osobowości i różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K12-PsOsiRIn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
Jednostka: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 2 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane do zaliczenia przedmiotów: Podstawy psychologii ogólnej, Psychologia społeczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela

15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń, 20 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

25 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania

25 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka – K_W06, K_W07

W2: Student przedstawia psychologiczny portret człowieka w jego relacjach i innymi jednostkami, grupami i organizacjami – K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętność rozumienia człowieka w obliczu reguł jakie nim rządzą – K_U02, K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu osobowości w procesach biznesowych (K_K01)

Metody dydaktyczne:

wykład: metoda podawcza (wykład akademicki), metoda podawczo-aktywizująca (wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna)

konwersatorium: praca grupowa nad materiałem źródłowym, dyskusja moderowana


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- panelowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia mają wprowadzić studenta w podstawową wiedzę dotycząca rodzajów osobowości człowieka i jego różnic psychologicznych. Wykłady oraz upraktycznione konwersatoria są prowadzone z myślą o specjalistach HR, negocjatorach, mediatorach gospodarczych i innych osobach, które wykorzystują wiedzę psychologiczną w biznesie.

Pełny opis:

Wszystkie zagadnienia w formie podawczej przedstawiane są podczas wykładów. Konwersatoria służą pogłębieniu wiedzy i zdobyciu umiejętności w szacowaniu poszczególnych postaw. Pomocą służą materiały źródłowe opracowywane samodzielnie między zajęciami, a następnie w pracy grupowej podczas konwersatoriów.

1. Wprowadzenie do teorii osobowości – podstawowe zagadnienia i problemy (W1, W2).

2. Główne nurty psychologii (W1, W2).

3. Psychodynamiczna wizja człowieka (W1, W2, U1).

3.1 Psychoanaliza klasyczna (Freud).

3.2. Psychologia analityczna (Jung).

3.3. Psychologia indywidualna (Adler).

3.4. Neopsychoanaliza (Horney, Fromm, Sullivan).

4. Teoria psychospołecznego rozwoju ego (Eriksona) (W1, W2, U1).

5. Teorie relacji z obiektem (Klein, Mahler, Winnicott, Kohut) (W1, W2, U1).

6. Teorie cech (Cattell, Eysenck, Costa i McCrae) (W1, W2, U1).

7. Poznawcza psychologia osobowości (Kelly, Lewin, Bowlby) (W1, W2, U1).

8. Teoria pola (Goldstein, Rogers, Masłow, Levin) (W1, W2, U1).

9. Psychologia humanistyczna (W1, W2, U1).

10. Psychologia egzystencjalna (Frankl) (W1, W2, U1).

11. Teorie temperamentu (główne koncepcje)(W1, W2, U1).

12. Zaburzenia osobowości – modele i koncepcje - diagnoza osobowości. (W1, W2).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Strelau J., (red). (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom II. Psychologia ogólna, Wyd. 1, GWP,

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., (2001). Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka,

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

4. Stemplewska- Żakowicz K., (2009), Diagnoza psychologiczna, Wyd. GWP

5. Erikson T., (2017). Otoczeni przez idiotów, Wyd. Wielka Litera.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji wiedzy (W), umiejętności (U):

1. Egzamin pisemny (Pytania w tym część otwartych, część zamkniętych) (W, U)

- Do zaliczenia min.: 51% odp.

(ocena dostateczna - 51%, ocena dostateczna plus - 60%, ocena dobra - 70%, ocena dobra plus - 80%, ocena bardzo dobra - 90% i więcej)

2.Aktywny udział w zajęciach dydaktycznych: dopuszczalne są 2 godziny nieobecności podczas zajęć konwersatoryjnych.

3. Przygotowanie i prezentacja treści z materiałów źródłowych zadawanych na bieżąco do opracowania (W, U) - (ocena: zaliczone/niezaliczone).

4. Praca grupowa nad zadanymi problemami (ocena: sposób prezentacji wyników analiz, jasność i czytelność wywodu, umiejętność wyciągania wniosków końcowych – binarny system oceniania (zaliczone/niezaliczone).

- Do zaliczenia min.: 51% odp.

(ocena dostateczna - 51%, ocena dostateczna plus - 60%, ocena dobra - 70%, ocena dobra plus - 80%, ocena bardzo dobra - 90% i więcej)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium. jest spełnienie kryteriów opisanych w punktach 2–4. Ocena z egzaminu jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bassam Aouil
Prowadzący grup: Bassam Aouil
Strona przedmiotu: http://tomaszkruszewski.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają wprowadzić studenta w podstawową wiedzę dotycząca rodzajów osobowości człowieka i jego różnic psychologicznych. Wykłady oraz upraktycznione konwersatoria są prowadzone z myślą o specjalistach HR, negocjatorach, mediatorach gospodarczych i innych osobach, które wykorzystują wiedzę psychologiczną w biznesie.

Pełny opis:

Wszystkie zagadnienia w formie podawczej przedstawiane są podczas wykładów. Konwersatoria służą pogłębieniu tej wiedzy i zdobyciu umiejętności w szacowaniu poszczególnych postaw. Pomocą służą materiały źródłowe opracowywane samodzielnie między zajęciami, a następnie w pracy grupowej podczas konwersatoriów.

1. Wprowadzenie do teorii osobowości – podstawowe zagadnienia i problemy (W1, W2).

2. Cechy charakteru (W1, W2).

3. Główne nurty psychologii – raz jeszcze nieco o historii psychologii (W1, W2).

4. Psychodynamiczna wizja człowieka (W1, W2, U1).

- Freud. Świadomość i nieświadomość. Teoria rozwoju czlowieka. „Id”-„Ego”-„Superego”.

- Jung i Adler – rozwój koncepcji psychoanalitycznej człowieka

- trzecia generacja psychoanalityków: koncepcje człowieka wg Horney, Fromma, Sullivana

5. Teorie pola (Goldstein, Rogers, Masłow) (W1, W2, U1).

6. Erikson i jego patrzenia na człowieka (W1, W2, U1).

7. Badanie osobowości – wybrane zagadnienia (W1, W2, U1).

8. Teorie temperamentu (koncepcje Hipokratesa-Galena, Kretschmera, Sheldona, teoria temperamentu Pawłowa, Strelaua) (W1, W2, U1).

9. Zaburzenia osobowości – modele i koncepcje (W1, W2).

- Diagnoza osobowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Hall C., Lindzey G. (2001), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne czlowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

Uwagi:

Komunikacja i psychologia w biznesie – 2 rok I stopnia – przedmioty obowiązkowe

moduł psychologia w biznesie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bassam Aouil, Jolanta Jaworska, Edyta Olbryś
Prowadzący grup: Edyta Olbryś
Strona przedmiotu: http://tomaszkruszewski.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają wprowadzić studenta w podstawową wiedzę dotycząca rodzajów osobowości człowieka i jego różnic psychologicznych. Wykłady oraz upraktycznione konwersatoria są prowadzone z myślą o specjalistach HR, negocjatorach, mediatorach gospodarczych i innych osobach, które wykorzystują wiedzę psychologiczną w biznesie.

Pełny opis:

Wszystkie zagadnienia w formie podawczej przedstawiane są podczas wykładów. Konwersatoria służą pogłębieniu tej wiedzy i zdobyciu umiejętności w szacowaniu poszczególnych postaw. Pomocą służą materiały źródłowe opracowywane samodzielnie między zajęciami, a następnie w pracy grupowej podczas konwersatoriów.

1. Wprowadzenie do teorii osobowości – podstawowe zagadnienia i problemy (W1, W2).

2. Cechy charakteru (W1, W2).

3. Główne nurty psychologii – raz jeszcze nieco o historii psychologii (W1, W2).

4. Psychodynamiczna wizja człowieka (W1, W2, U1).

- Freud. Świadomość i nieświadomość. Teoria rozwoju czlowieka. „Id”-„Ego”-„Superego”.

- Jung i Adler – rozwój koncepcji psychoanalitycznej człowieka

- Koncepcja Ercia Berne'a Analiza Transakcyjna

- trzecia generacja psychoanalityków: koncepcje człowieka wg Horney, Fromma, Sullivana

5. Teorie pola (Goldstein, Rogers, Masłow) (W1, W2, U1).

6. Erickson i jego patrzenia na człowieka (W1, W2, U1).

7. Badanie osobowości – wybrane zagadnienia (W1, W2, U1).

8. Teorie temperamentu (koncepcje Hipokratesa-Galena, Kretschmera, Sheldona, teoria temperamentu Pawłowa, Strelaua) (W1, W2, U1).

9. Zaburzenia osobowości – modele i koncepcje (W1, W2).

- Diagnoza osobowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Strelau J., (red). (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom II. Psychologia ogólna, Wyd. 1, GWP,

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., (2001). Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka,

4. Stemplewska- Żakowicz K., (2009), Diagnoza psychologiczna, Wyd. GWP

5. Erikson T., (2017). Otoczeni przez idiotów, Wyd. Wielka Litera.

Uwagi:

Komunikacja i psychologia w biznesie – 2 rok I stopnia – przedmioty obowiązkowe

moduł psychologia w biznesie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaworska, Edyta Olbryś
Prowadzący grup: Edyta Olbryś
Strona przedmiotu: http://tomaszkruszewski.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają wprowadzić studenta w podstawową wiedzę dotycząca rodzajów osobowości człowieka i jego różnic psychologicznych. Wykłady oraz upraktycznione konwersatoria są prowadzone z myślą o specjalistach HR, negocjatorach, mediatorach gospodarczych i innych osobach, które wykorzystują wiedzę psychologiczną w biznesie.

Pełny opis:

Wszystkie zagadnienia w formie podawczej przedstawiane są podczas wykładów. Konwersatoria służą pogłębieniu tej wiedzy i zdobyciu umiejętności w szacowaniu poszczególnych postaw. Pomocą służą materiały źródłowe opracowywane samodzielnie między zajęciami, a następnie w pracy grupowej podczas konwersatoriów.

1. Wprowadzenie do teorii osobowości – podstawowe zagadnienia i problemy (W1, W2).

2. Cechy charakteru (W1, W2).

3. Główne nurty psychologii – raz jeszcze nieco o historii psychologii (W1, W2).

4. Psychodynamiczna wizja człowieka (W1, W2, U1).

- Freud. Świadomość i nieświadomość. Teoria rozwoju czlowieka. „Id”-„Ego”-„Superego”.

- Jung i Adler – rozwój koncepcji psychoanalitycznej człowieka

- Koncepcja Ercia Berne'a Analiza Transakcyjna

- trzecia generacja psychoanalityków: koncepcje człowieka wg Horney, Fromma, Sullivana

5. Teorie pola (Goldstein, Rogers, Masłow) (W1, W2, U1).

6. Erickson i jego patrzenia na człowieka (W1, W2, U1).

7. Badanie osobowości – wybrane zagadnienia (W1, W2, U1).

8. Teorie temperamentu (koncepcje Hipokratesa-Galena, Kretschmera, Sheldona, teoria temperamentu Pawłowa, Strelaua) (W1, W2, U1).

9. Zaburzenia osobowości – modele i koncepcje (W1, W2).

- Diagnoza osobowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Campbell J., Hall C., Lindzey G. (2006), Teorie osobowości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Gasiul H. (2006), Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydawnictwo DIFIN.

3. Strelau J., (red). (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom II. Psychologia ogólna, Wyd. 1, GWP,

4. Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Żak.

Literatura uzupełniająca:

1. Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk, GWP.

2. Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia

3. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk, GWP.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., (2001). Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka,

4. Stemplewska- Żakowicz K., (2009), Diagnoza psychologiczna, Wyd. GWP

5. Erikson T., (2017). Otoczeni przez idiotów, Wyd. Wielka Litera.

Uwagi:

Komunikacja i psychologia w biznesie – 2 rok I stopnia – przedmioty obowiązkowe

moduł psychologia w biznesie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)