Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Asertywność w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K13-0-AsBi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Asertywność w biznesie
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 3 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy zakres wiedzy z podstaw psychologii, psychologii społecznej oraz podstaw komunikacji społecznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta 75 godzin w tym:


udział w zajęciach dydaktycznych 30h

konsultacje indywidualne 8h

przygotowanie zaliczenia indywidualnego 17h

przygotowanie filmu instruktażowego 20h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie istotę zachowań asertywnych – K_W07,

W2: Student zna i rozumie podstawowe techniki asertywne – K_W08

W3: Student zna i rozumie teorię Analizy Transakcyjnej K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:


U1:Student potrafi sformułować swoje exposé - (K_U09)


U2:Student potrafi zastosować procedury asertywne w wywieraniu wpływu na innych – K_U02,


U3: Student potrafi dokonać analizy zachowań jednostek w relacji szef - podwładny z wykorzystaniem teorii Analizy Transakcyjnej (K_U09,)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest gotów do rozwiązywania trudnych sytuacji interpersonalnych w miejscu pracy z zachowaniem interesu obu stron - K_K01


K2: Student jest gotów do jasnego i klarownego wyznaczania standardów obowiązujących w relacji szef - podwładny z zachowaniem prawa do szacunku każdej ze stron - K_K02

Metody dydaktyczne:

Psychodrama, autodiagnoza, praca w grupach, praca indywidualna, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami asertywności i ich roli w relacjach zawodowych i biznesowych, rozpoznanie mocnych i słabych stron własnej asertywności oraz wzmocnienie postawy zaufania i akceptacji do siebie i innych w pełnym wyrażaniu myśli i emocji bez naruszania granic innych

Pełny opis:

Realizowane tematy

1. Podstawowe wzorce relacji interpersonalnych (agresja, uległość, manipulacja, asertywność)

2. Model Asertywności - wartości, przekonania, postawy, zachowania

3. Przyczyny braku asertywności - jakość monologu wewnętrznego, przyznawanie sobie praw

5. Skala pozycji życiowej

6. Wykorzystanie asertywności w praktyce - asertywne reagowanie na krytykę, asertywna odmowa, asertywna ochrona granic, asertywna konfrontacja przekonań.

Literatura:

Białopiotrowicz G, Rogalska, M., Być kobietą biznesu, eki.pl, 2014

Fisher R. Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Negocjowanie bez poddawania się, PTE, Warszawa 1999

Gromnicka D., Jak zbudować poczucie własnej wartości, Wyd. Samo sedno, Warszawa 2001

Hulewska A., Asertywność w ćwiczeniach, wyd. Samo sedno, Warszawa 2014

Król-Fijewska M., Trening asertywności. Scenariusz i wykłady, PTP, Warszawa 1993

Król-Fijewska M.,Stanowczo, łagodnie, bez lęku, W.A.B, Warszawa 2003

Wróbel A, Asertywność na co dzień, Wyd. Samo sedno, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie zespołowe - film o asertywności "Przewodnik asertywności" (50% oceny)

indywidualny kontrakt rozwojowy (50% oceny)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)