Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie karierą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K13-0-ZaKar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie karierą
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 3 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

2,0 pkt. ECTS - 50 godzin, w tym:


15 godzin pracy bezpośredniej z nauczycielem podczas ćwiczeń

10 godzin konsultacji indywidualnych

25 godzin - przygotowanie pracy zaliczeniowej

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę na temat znaczenia kompetencji, predyspozycji zawodowych w osiąganiu wysokiej efektywności w pracy zawodowej - K_W05


W2- posiada wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy - K_W04


W3 - zna narzędzia wspierające zarządzanie własną karierą oraz metody zaządzania karierami pracowników stosowane przez przedsiębiorstwa K_W06Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - identyfikuje swoje silne i słabe strony, potrafi zaplanować adekwatne działania rozwojowe w ramach planu kariery - K_U02, K_U04


U2 - potrfi zaprezentować siebie i swoje cele zawodowe w sytuacjach zawodowych i prywatnych z wykorzystaniem wiedzy na temat sposobów komunikacji interpersonalnej - K_U08. K_U12


U3 - potrafi przygotować dokumenty aplikacyjne zgodnie z aktualnymi standardami - K_U08


U4 - wykorzystuje media społecznościowe do budowania własnej marki - K_U10


U5 - potrafi zaplanować swój samorozwój K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - potrafi zidentyfikować swoje silne i słabe strony - K_K01


K2 - potrafi w sposób komunikatywny wyrażać swoje zdanie - K_K03

Metody dydaktyczne:

wykłady

prezentacje studentów

dyskusja

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najnowszymi tendencjami na rynku pracy w Polsce, w tym w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim oraz, szerzej, w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Samoocena - autoprezentacja w oparciu o MBTI i pytania dotyczące mocnych stron.

Moja wizja wymarzonej pracy

Cel zawodowy którego realizacja umożliwi mi realizację swojej wizji

Poszukiwanie swojej drogi

Analiza zasobów FIES i ustalenie obszarów wymagających podjęcia konkretnych działań, określenie pożądanych efektów

Identyfikacja i analiza różnych opcji działania

Planowanie ścieżki kariery

Określenie kolejnych etapów, które doprowadzą mnie do celu głównego

Zdefiniowanie działań koniecznych do realizacji etapu pierwszego i ustalenie planu (FIES i poszukiwanie opcji)

Zobowiązanie do działania – co możesz zacząć robić już dziś?

Literatura:

J. Oczki, Zartrudnialność osób młodych w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.

Wybrane artykuły czasopisma Personel i Zarządzanie

Portale: pracuj.pl, LinkedIn.com oraz strony internetowe pracodawców i platformy służące samorozwojowi.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt indywidualny - Mój plan kariery

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)