Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PodsZarz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu, 35 godz. na konsultacje i egzamin

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie się do zajęć 10 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do egzaminu: 50 godz.


Razem nakład pracy studenta: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie:

W1: genezę nauk o zarządzaniu i ich miejsce w systemie nauk społecznych – K_W01

W2: poszczególne nurty w naukach o zarządzaniu – K_W01

W3: pojęcie sprawności zarządzania – K_W01, K_W06

W4: proces zarządzania i poszczególne funkcje zarządzania – K_W01, K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

-

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie tradycyjnego wykładu z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są następujące zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami:

1. Cel i przedmiot nauk o zarządzaniu

2. Geneza nauk o zarządzaniu

3. Podstawowe nurty w naukach o zarządzaniu

4. Definicja zarządzania i procesu zarządzania

5. Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie

6. Podstawowe funkcje zarządzania: organizowanie

7. Podstawowe funkcje zarządzania: motywowanie

8. Podstawowe funkcje zarządzania: kontrolowanie

Pełny opis:

Treści wykładowe:

1. Cel i przedmiot nauki o zarządzaniu – W1

interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu, cel nauk o zarządzaniu

2. Geneza nauk o zarządzaniu – W1

pojęcie doświadczenia organizacyjnego, prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu

3. Podstawowe nurty w naukach o zarządzaniu – W2

Kierunek naukowego zarządzania / techniczno-fizjologiczny (F. W. Taylor, H. Ford, K. Adamiecki), kierunek administracyjny (H. Fayol, M. Weber), kierunek psychosocjologiczny / behawioralny (E. Mayo, D. McGregor, A. Maslow); podejście ilościowe, systemowe i sytuacyjne, szkoła uniwersalistyczna i empiryczna

4. Definicja zarządzania i procesu zarządzania – W3, W4

istota zarządzania, definicje zarządzania, pojęcie zasobu, racjonalność i skuteczność działania jako cel organizacji, sprawność zarządzania, ogólna zasada racjonalności (gospodarności), proces zarządzania

5. Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie – W4

pojęcie i istota planowania, rodzaje planów, funkcje celów, hierarchia celów organizacji, zarządzanie przez cele (MBO), rodzaje planów, planowanie strategiczne, planowanie taktyczne, planowanie operacyjne

6. Podstawowe funkcje zarządzania: organizowanie – W4

projektowanie stanowisk pracy, specjalizacja i jej alternatywy, grupowanie stanowisk pracy (departamentalizacja), stosunki podporządkowania, rozkład władzy, koordynacja działań, biurokratyczny i behawioralny model organizacji według R. Likerta, pojęcie struktury organizacyjnej, kryteria typologii struktur (funkcjonalne, obiektowe), podstawowe typy struktur organizacyjnych oraz ich cechy (funkcjonalna, dywizjonalna, holdingowa, macierzowa)

7. Podstawowe funkcje zarządzania: motywowanie – W4

istota motywowania; schemat motywacyjny; modele motywacji; współczesne podejścia do motywowania od strony: treści i procesu

8. Podstawowe funkcje zarządzania: kontrolowanie – W4

istota kontroli, cele (funkcje) kontroli, obszary kontroli (koncentracja na zasobach), obszary kontroli (koncentracja na określonym szczeblu), etapy procesu kontroli, cechy skutecznego systemu kontrolnego, opór wobec kontroli; kontrola strategiczna (przykład: strategiczna zrównoważona karta wyników – ang. balanced scorecard – BSC)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3. A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2011.

A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2001.

4. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

5. S. P. Robbins, D. A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

6. P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.

2. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2002.

3. R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

egzamin pisemny testowy oparty na treściach omówionych na wykładzie – 5 ECTS

Kryteria oceny:

niedostateczny - 0-8 punktów (<60%)

dostateczny - 9 punktów (60%)

dostateczny plus – 10-11 punktów (>60%, <80%)

dobry - 12 punktów (80%)

dobry plus - 13-14 punktów (>80%, <100%)

bardzo dobry - 15 punktów (100%)

Weryfikacja efektów kształcenia:

W1 – Egzamin pisemny testowy

W2 – Egzamin pisemny testowy

W3 – Egzamin pisemny testowy

W4 – Egzamin pisemny testowy

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w zakresie tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Rafał Haffer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Rafał Haffer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Haffer
Prowadzący grup: Rafał Haffer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)