Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-PraLog
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Podstaw prawa, Wprowadzenia do logistyki

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 godz. wykładu, 1 godzina na egzamin


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowanie do zajęć; czytanie literatury: 5h


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do egzaminu : 4h


Łączny nakład pracy studenta: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawowe przygotowanie z zakresu regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE – K_W10


W2: zna wybrane regulacje prawne dotyczące krajowego i międzynarodowego transportu drogowego – K_W10


W3: orientuje się w zasadach regulujących funkcjonowanie transportu lotniczego, morskiego, kolejowego, wodnego śródlądowego – K_W10


W4: zna wybrane aspekty prawne związane z ochroną środowiska, infrastrukturą logistyczną i ruchem drogowym bezpośrednio związane i wpływające na działalność przedsiębiorstw logistycznych i transportowych – K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: poprawnie interpretuje i stosuje normy prawne dotyczące czasu pracy kierowcy zawarte w przepisach krajowych i międzynarodowych – K_U06


U2: potrafi zidentyfikować najważniejsze akty prawne krajowe i międzynarodowe regulujące transport drogowy, lotniczy, kolejowy, morski i wodny śródlądowy – K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawnych regulujących działalność logistyczną i transportową a także jest świadomy roli jaką te przepisy odgrywają w zapewnieniu:

- bezpieczeństwa pracowników sektora transportowo-logistycznego, środowiska i użytkowników infrastruktury

- równego dostępu do rynku i infrastruktury. – K_K02


Metody dydaktyczne:

Zajęcia wykładowe prowadzone są w formie wykładu informacyjnego, konwersatoryjnego oraz problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi determinującymi i wpływającymi na działalność logistyczną i transportową. Wyposażenie ich w wiedzę o najważniejszych źródłach prawa związanymi z branżą logistyczną.

Przedmiot poruszał będzie tematykę dotyczącą: regulacji prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, transportu drogowego, transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i wodnego śródlądowego, a także regulacji związanymi z opłatami drogowymi, ochroną środowiska i ruchem drogowym.

Pełny opis:

1. Wybrane aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz krajach UE – W1, U2

• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

• Ustawa Kodeks spółek handlowych

• Ustawa o rachunkowości

• Ustawa Ordynacja podatkowa.

• Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

• Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

• Ustawa o podatku od towarów i usług

• Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

• Ustawa 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2. Regulacje Unii Europejskiej dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej – W1, U2

• Jednolity rynek europejski – swoboda przepływu osób, świadczenia usług, przepływu kapitału, przepływu towarów.

• Zakładanie przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

3. Wybrane aspekty prawne związane z transportem drogowym – krajowym i międzynarodowym - W2, U1, U2, K1

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

• Pakiet Mobilności w Transporcie Drogowym, Regulacje Prawne 1054,1055,1056 WE z dnia 20 sierpnia 2020 r.

• Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

• Dyrektywa Komisji 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowująca po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych

• Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych

• Dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego

• Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona)

• ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

• Konwencja AETR

• Konwencja TIR

4. Wybrane aspekty prawne związane z transportem kolejowym krajowym i międzynarodowym – W3, U2, K1

• Ustawa o transporcie kolejowym

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 169/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej.

• Dyr. 2012/34/EU (Jednolity europejski obszar kolejowy)

• ERMTS – European Rail Traffic Management System

• Interoperacyjność i bezpieczeństwo – EU/ - 2008/57/WE

5. Wybrane aspekty prawne związane z funkcjonowaniem transportu lotniczego – W3, U2, K1

• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

• Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

• Podstawy systemu SESAR ATM

6. Wybrane aspekty prawne związane z funkcjonowaniem transportu morskiego – W3, U2, K1

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

• Dyrektywa 1999/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 13 grudnia 1999 r. dotycząca egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE

7. Wybrane aspekty prawne związane z transportem wodnym śródlądowym – W3, U2, K1

• Drogi wodne śródlądowe

• Ustawa o żegludze śródlądowej

• Międzynarodowa konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących jurysdykcji cywilnej w sprawach zderzeń, sporządzona w Brukseli dnia 10 maja 1952 r

8. Inne regulacje prawne – W4, K1

• Opłaty drogowe

• Emisja spalin

• Prawo o ruchu drogowym

• Ustawa o drogach

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z póz. zmianami

2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

5. Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

6. ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85

7. Konwencja AETR

8. Konwencja TIR

9. Ustawa o transporcie kolejowym

10. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

13. Pakiet mobilności UE w dnia 20 sierpnia 2020 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczyk P., Prawo w logistyce, transporcie i spedycji, Instytut Nauk Społecznych, Łódź 2011.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

4. Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych

5. Dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego

6. Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1100/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona)

10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 169/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej.

11. Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych

12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania

13. Dyr. 2012/34/EU (Jednolity europejski obszar kolejowy)

14. Interoperacyjność i bezpieczeństwo – EU/ - 2008/57/WE

15. Dyrektywa 1999/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 13 grudnia 1999 r. dotycząca egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

Egzamin pisemny– W1, W2, W3,. W4, U1, U2

Dyskusja, wypowiedź ustna: K1

Wymagania egzaminacyjne: uczestnictwo na wykładach jest nieobligatoryjne, podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu w formie testu jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)