Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-WprLog
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logistyki
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw ekonomii i podstaw zarządzania

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek, wymagane powtórzenie materiału, czytanie literatury: 30 godz.

Razem nakład pracy studenta: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: istotę logistyki, jej proweniencję oraz współczesne rozumienie – K_W01

W2: miejsce logistyki w obszarze nauk o zarządzaniu – K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: rozróżnić proces podstawowy i logistyczny dowolnej celowo zorganizowanej działalności człowieka – K_U01

U2: zidentyfikować elementy systemu logistycznego organizacji – K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

K1: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy – K_K04


Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej poszerzony o metody aktywizacji studentów (aktywność)

Skrócony opis:

Istota, zadania i funkcje logistyki, procesy i systemy logistyczne, fazowy podział logistyki, rola zapasów, logistyka łańcuchów i sieci dostaw, cykl życia systemu wsparcia logistycznego, logistyka w strategiach konkurencyjnych.

Pełny opis:

1. Cel, istota i misja logistyki

2. Zadania i funkcje logistyki

3. Procesy i systemy logistyczne

4. Fazowy podział logistyki

5. Zapasy

6. Logistyka łańcuchów i sieci dostaw

7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw

8. Cykl życia systemu wsparcia logistycznego

9. Logistyka w strategiach konkurencyjnych

Literatura:

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

Ciesielski M., Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, ILiM, Poznań 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

Wykład:

W1 – test

W2 – test

Kryteria oceniania (test):

niedostateczny: <60%

dostateczny: >=60%, <70%

dostateczny plus: >=70%, <80%

dobry: 80%

dobry plus: >80%, <=90%

bardzo dobry: >90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Istota, zadania i funkcje logistyki, procesy i systemy logistyczne, fazowy podział logistyki, rola zapasów, logistyka łańcuchów i sieci dostaw, cykl życia systemu wsparcia logistycznego, logistyka w strategiach konkurencyjnych.

Pełny opis:

1. Cel, istota i misja logistyki

2. Zadania i funkcje logistyki

3. Procesy i systemy logistyczne

4. Fazowy podział logistyki

5. Zapasy

6. Logistyka łańcuchów i sieci dostaw

7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw

8. Cykl życia systemu wsparcia logistycznego

9. Logistyka w strategiach konkurencyjnych

Literatura:

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

Ciesielski M., Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, ILiM, Poznań 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Istota, zadania i funkcje logistyki, procesy i systemy logistyczne, fazowy podział logistyki, rola zapasów, logistyka łańcuchów i sieci dostaw, cykl życia systemu wsparcia logistycznego, logistyka w strategiach konkurencyjnych.

Pełny opis:

1. Cel, istota i misja logistyki

2. Zadania i funkcje logistyki

3. Procesy i systemy logistyczne

4. Fazowy podział logistyki

5. Zapasy

6. Logistyka łańcuchów i sieci dostaw

7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw

8. Cykl życia systemu wsparcia logistycznego

9. Logistyka w strategiach konkurencyjnych

Literatura:

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

Ciesielski M., Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, ILiM, Poznań 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Istota, zadania i funkcje logistyki, procesy i systemy logistyczne, fazowy podział logistyki, rola zapasów, logistyka łańcuchów i sieci dostaw, cykl życia systemu wsparcia logistycznego, logistyka w strategiach konkurencyjnych.

Pełny opis:

1. Cel, istota i misja logistyki

2. Zadania i funkcje logistyki

3. Procesy i systemy logistyczne

4. Fazowy podział logistyki

5. Zapasy

6. Logistyka łańcuchów i sieci dostaw

7. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchami dostaw

8. Cykl życia systemu wsparcia logistycznego

9. Logistyka w strategiach konkurencyjnych

Literatura:

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.

Ciesielski M., Logistyka w biznesie, PWE, Warszawa 2006.

Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, ILiM, Poznań 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)