Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-WsLoPrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw ekonomii, podstaw zarządzania oraz wprowadzenia do logistyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin (3 ECTS), z czego:

Wykład 15 godz. – egzamin pisemny - test

Ćwiczenia 15 godz. – aktywny udział w zajęciach, projekty - kolokwium

Zaliczenie przedmiotu 3 godz.

Konsultacje (również zdalne i przez mail) 5 godz.

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 22 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:


Student zna i rozumie:


W1: miejsce systemu wsparcia logistycznego w strukturze przedsiębiorstwa – K_W01


W2: metody zarządzania procesami i systemami logistycznymi stosowane w przedsiębiorstwie – K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:


Student potrafi:


U1: zastosować w metody zarządzania procesami i systemami logistycznymi w praktyce przedsiębiorstwa – K_U01


U2: analizować problemy decyzyjne występujące w logistyce przedsiębiorstwa oraz dobrać odpowiednią metodę do ich rozwiązywania – K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W ramach kompetencji społecznych:


Student jest gotów do:


K1: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy – K_K04

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.


Ćwiczenia uzupełnione komentarzem prowadzącego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca w laboratorium komputerowym, praca w grupach, analiza i rozwiązywanie praktycznych przykładów, projekty grupowe

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Skrócony opis:

istota i przedmiot wsparcia logistycznego, prognozowanie popytu pierwotnego, planowanie popytu wtórnego, optymalizacja decyzji związanych z zapasami, ocena i wybór dostawcy lub wykonawcy, logistyczny rachunek kosztów

Pełny opis:

Wykład:

1. Istota i przedmiot wsparcia logistycznego

obsługowe i integracyjne funkcje logistyki, komponenty systemu wsparcia logistycznego, mikroekonomiczne i makroekonomiczne aspekty logistyki

2. Prognozowanie popytu pierwotnego

definicja popytu pierwotnego, znaczenie popytu pierwotnego w logistyce, definicje prognozowania, koszty prognozowania, metody prognozowania wykorzystywane do prognozowania popytu pierwotnego, parametry oceny jakości prognoz

3. Planowanie popytu wtórnego

definicja popytu wtórnego, determinanty popytu wtórnego, istota informatycznych systemów planowania potrzeb materiałowych, istota grafu Zeparde Gozinto

4. Optymalizacja decyzji związanych z zapasami

optymalizacja a suboptymalizacja, istota, funkcje i czynniki kształtowania zapasów, system produkcji pchanej przez zapasy, system produkcji ciągnionej przez popyt, system hybrydowy

5. Ocena i wybór dostawcy lub wykonawcy

identyfikacja potencjalnych dostawców lub wykonawców, określenie podstawowych kryteriów wyboru i parametrów, ustalenie zasad punktacji w odniesieniu do poszczególnych kryteriów i parametrów, wprowadzenie ewentualnych wag dla poszczególnych kryteriów i parametrów, obliczenie oceny sumarycznej poszczególnych dostawców, podjęcie decyzji o wyborze dostawcy lub wykonawcy

6. Logistyczny rachunek kosztów

rachunek kosztów globalnych, ABC jako metoda zarządzania procesami logistycznymi

Ćwiczenia:

1. Istota i przedmiot wsparcia logistycznego

system wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa – studium przypadku

2. Prognozowanie popytu pierwotnego

metody prognozowania wykorzystywane do prognozowania popytu pierwotnego, parametry oceny jakości prognoz

3. Planowanie popytu wtórnego

planowanie potrzeb materiałowych z wykorzystaniem grafu Zeparde Gozinto – przykład praktyczny

4. Optymalizacja decyzji związanych z zapasami

optymalizacja wielkości dostawy (model Wilsona), model re-order point, model re-order cycle, analiza ABC/XYZ – praktyczne przykłady

5. Ocena i wybór dostawcy lub wykonawcy

Procedura oceny i wyboru dostawcy – przykład praktyczny

6. Logistyczny rachunek kosztów

metody zarzadzania kosztami logistycznymi – przykłady praktyczne

Projekt: grupowy projekt na temat możliwości zastosowania poznanych metod w praktyce logistycznej przedsiębiorstwa

Kolokwium w arkuszu kalkulacyjnym Excel

(Podejmowanie decyzji o wyborze dostawcy, a także przedmiocie outsourcingu. Projektowanie struktury organizacyjnej w aspektach zasobów ludzkich, poziomu centralizacji, procesów i z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Szacowanie popytu i planowanie produkcji w strategii push/pull/hybryid push-pull. Standaryzacja i optymalizacja procesów logistycznych w aspekcie strategii, kolejności, specyfikacji, dostawców i cen.)

Literatura:

1.Chaberek M. (red.): Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. Wydawnictwo GWSH, Gdańsk 2002

2.Chaberek M.: Makro i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

3.Ciesielski M. (red.): Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa 2006

4.Kapcia B.: Activity – Based Costing jako metoda zarządzania procesami logistycznymi. Habex. Gliwice 1996Krzyżaniak S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. IliM, Poznań 2002

5.Reszka L.: Prognozowanie w logistyce małego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

6.Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

Wykład:

W1 – Egzamin pisemny testowy

W2 – Egzamin pisemny testowy

Ćwiczenia:

U1 – Realizacja zadań, Prezentacja, Przedłużona obserwacja, Projekt lub Kolokwium

U2 – Realizacja zadań, Prezentacja, Przedłużona obserwacja, Projekt lub Kolokwium

K1 – Aktywność, Przedłużona obserwacja

Kryteria oceny:

niedostateczny - (<60%)

dostateczny - (60%)

dostateczny plus – (>60%, <80%)

dobry - (80%)

dobry plus - (>80%, <100%)

bardzo dobry - (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Drewniak, Katarzyna Samek-Preś, Krzysztof Wojtkowiak
Prowadzący grup: Rafał Drewniak, Krzysztof Wojtkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Samek-Preś
Prowadzący grup: Piotr Matlejewski, Katarzyna Samek-Preś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Drewniak
Prowadzący grup: Rafał Drewniak, Piotr Matlejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)