Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele referencyjne w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L12-MoReLo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Modele referencyjne w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Logistyka- plan studiów 2 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu: Podstaw zarządzania, Podstaw strategii, Podstaw marketingu, Wprowadzenia do logistyki, Logistycznej obsługi klienta i ich powiązań z innymi naukami.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń (15 godz. ćwiczeń wyłącznie w r.a. 2019/20)

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 45 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 45 godz.


Razem nakład pracy studenta: 120 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie:

W1: Student ma wiedzę na temat modeli referencyjnych łańcuchów dostaw i zasad konstrukcji modeli referencyjnych procesów logistycznych (K_W04, K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:


Student potrafi:

U1: wskazać cele i istotę stosowania modeli referencyjnych, ponadto student potrafi zidentyfikować procesy i poziomy modelowania w oparciu o model referencyjny SCOR, jak również wskazać procesy w zarządzaniu łańcuchem dostaw według modelu GSCF (K_U04, K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W ramach kompetencji społecznych:


Student jest gotów do:


K1: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia (wykładowe) prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Wszystkie omawiane treści są bogato ilustrowane przykładami z praktyki (Case Study).


Ćwiczenia: giełda pomysłów, pogadanka, studium przypadku (Case Study).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje zakres treści odnoszących się do zasad modelowania procesów logistycznych jak również istoty i celów stosowania modeli referencyjnych łańcuchów dostaw.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz uzupełniających go ćwiczeń. W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

- Wprowadzenie do przedmiotu - W1

- Modelowanie procesów w logistyce - istota modelowania procesów – W1, U1,

- Model referencyjny łańcucha dostaw SCOR (geneza, poziomy, procesy, przykładowe obszary zastosowań) - W1, U1, K1,

- Model łańcucha dostaw GSCF - W1,U1, K1

- Projektowanie procesów wg. modelu SIPOC, APQC- W1,U1, K1

- Wybrane modele: Ch.C. Poiriera, Kompasu, A.T. Kearney - W1, K1.

Literatura:

1. M. Chaberek, Makro – i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

2. M. Ciesielski (red.) , Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2011.

3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007.

4. R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.

5. T. Kasprzak (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.

6. S. Krawczyk (red.) Logistyka. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, t. 1.

7. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010.

Wybrane artykuły naukowe - informacje przekazywane na zajęciach przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test pisemny (test mieszany: pytania jednokrotnego wyboru i pytanie otwarte - opisowe)

W1 – egzamin testowy (praca pisemna - esej - możliwa w przypadku decyzji o IOS) +++

U1 – analiza artykułów i publikacji naukowych na zajęciach +++

K1 – obserwacja aktywności na zajęciach +++

Kryteria oceniania:

niedostateczny: <60%

dostateczny: 60%

dostateczny plus >60%, <80%

dobry: 80%

dobry plus: >80%, <100%

bardzo dobry: 100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Prowadzący grup: Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Prowadzący grup: Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

r.a. 2020/21:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów,

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 45 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 45 godz.

Razem nakład pracy studenta: 120 godz.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu. W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

- Wprowadzenie do przedmiotu - W1

- Modelowanie procesów w logistyce - istota modelowania procesów – W1, U1,

- Model referencyjny łańcucha dostaw SCOR (geneza, poziomy, procesy, przykładowe obszary zastosowań) - W1, U1, K1,

- Model łańcucha dostaw GSCF - W1,U1, K1

- Projektowanie procesów wg. modelu SIPOC, APQC- W1,U1, K1

- Wybrane modele: Ch.C. Poiriera, Kompasu, A.T. Kearney - W1, K1

Literatura:

1. M. Chaberek, Makro – i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

2. M. Ciesielski (red.) , Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2011.

3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007.

4. R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.

5. T. Kasprzak (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.

6. S. Krawczyk (red.) Logistyka. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, t. 1.

7. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010.

Wybrane artykuły naukowe - informacje przekazywane na zajęciach przez prowadzącego.

Uwagi:

Wykład: prowadzony w formie zdalnej - platforma MS Teams - materiały dodatkowe dla studentów umieszczone w kursie na Moodle, egzamin pisemny testowy (test mieszany - jednokrotny wybór i pytania opisowe) - jeśli będzie konieczność realizowania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej egzamin z wykładów odbędzie się na platforma Moodle. W przypadku obowiązku przeprowadzenia egzaminów w formie stacjonarnej - egzamin odbędzie się na terenie Wydziału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Prowadzący grup: Iwona Wasielewska-Marszałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

r.a. 2020/21:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów,

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 45 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 45 godz.

Razem nakład pracy studenta: 120 godz.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu. W ramach 15 godzin wykładów przewiduje się prezentację następujących zagadnień:

- Wprowadzenie do przedmiotu - W1

- Modelowanie procesów w logistyce - istota modelowania procesów – W1, U1,

- Model referencyjny łańcucha dostaw SCOR (geneza, poziomy, procesy, przykładowe obszary zastosowań) - W1, U1, K1,

- Model łańcucha dostaw GSCF - W1,U1, K1

- Projektowanie procesów wg. modelu SIPOC, APQC- W1,U1, K1

- Wybrane modele: Ch.C. Poiriera, Kompasu, A.T. Kearney - W1, K1

Literatura:

1. M. Chaberek, Makro – i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. UG, Gdańsk 2002.

2. M. Ciesielski (red.) , Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2011.

3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007.

4. R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006.

5. T. Kasprzak (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.

6. S. Krawczyk (red.) Logistyka. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, t. 1.

7. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010.

Wybrane artykuły naukowe - informacje przekazywane na zajęciach przez prowadzącego.

Uwagi:

Wykład: prowadzony w formie zdalnej - platforma MS Teams - materiały dodatkowe dla studentów umieszczone w kursie na Moodle, egzamin pisemny testowy (test mieszany - jednokrotny wybór i pytania opisowe) - jeśli będzie konieczność realizowania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej egzamin z wykładów odbędzie się na platforma Moodle. W przypadku obowiązku przeprowadzenia egzaminów w formie stacjonarnej - egzamin odbędzie się na terenie Wydziału.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.