Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L13-PrLog Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonometrii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 40 godz.


Razem nakład pracy studenta: 85 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna zasady predykcji i metody prognozwania stosowane w logistyce (K_W06, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wyznaczać prognozy logistyczne (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje zasady predykcji, metody prognozwania, sposoby oceny prognoz i obszary zastosowań prognozowania w planowaniu logistycznym.

Pełny opis:

Zastosowania prognoz logistycznych i ich związki z planowaniem w przedsiębiorstwie (W1, K1)

Założenia i zasady predykcji stosowane w prognozowaniu w logistyce (W1)

Metody prognozowania jednowymiarowych szeregów czasowych (W1, U1)

Prognozowanie szeregów wielowymiarowych i hierarchicznych (W1, U1)

Ocena prognoz (W1, U1)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

P. Dittmann, E. Szabelan-Pasierbińska, I. Dittman, A. Szpulak, Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.

R. J Hyndman, G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, 2nd edition, OTexts, Melbourne 2018, OTexts.com/fpp2

L. Reszka, Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca:

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2008.

A. Zeliaś, S. Wanat, B. Pawełek, Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena ciągła aktywności i pracy na zajęciach (30%), projekt (70%).

Wykład: test

W1 – egzamin pisemny +++

U1 – analiza studiów przypadków na zajęciach ++, projekt +++

K1 – obserwacja aktywności na zajęciach +++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Joanna Bruzda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.