Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L13-ZL-PiL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Planowanie w logistyce
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Logistyka- plan studiów 3 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 3 rok, sp. Zarządzanie logistyką
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw matematyki i wsparcia logistycznego organizacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 20 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 65 godz.


Razem nakład pracy studenta: 120 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat obszarów decyzyjnych w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (K_W06)

W2: Zna metody i narzędzia planowania wykorzystywane w logistyce (K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia właściwe dla rozwiązywania logistycznych problemów planistycznych (K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:


- w formie wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,

- w formie ćwiczeń z wykorzystaniem metod ćwiczeniowo-praktycznych i projektowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot charakteryzuje problemy planistyczne stojące przed menedżerami logistyki w systemach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz prezentuje metody planowania, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

Pełny opis:

Wykład:

Obszary decyzyjne w logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Planowanie na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym (W1)

Zarządzanie zapasami – klasyfikacja zapasów, polityki zaopatrzenia i kontroli zapasów (W1, W2)

Planowanie sprzedaży i operacji S&OP, główny harmonogram produkcji MPS, planowanie zdolności produkcyjnych CRP, lista materiałowa BOM, planowanie potrzeb materiałowych MRP (W1, W2)

Modelowanie przepływów w sieciach dystrybucji, konfiguracja sieci dystrybucji (W1, W2)

Podejmowanie decyzji w warunkach wielorakości funkcji celu i jego zastosowania logistyczne. Ilustracja na podstawie problemu wyboru dostawcy (W1, W2)

Ćwiczenia: Ilustracja treści prezentowanych na wykładzie, rozwiązywanie przykładowych problemów planistycznych, rozwiązywanie praktycznych przypadków (U1, K1).

Literatura:

C. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.

P. Dittmann, E. Szabelan-Pasierbińska, I. Dittman, A. Szpulak Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.

S. Krawczyk (red.) Logistyka. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, t. 1 i 2.

S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

C. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

M. Ciesielski (red.) , Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena ciągła aktywności i pracy na zajęciach (30%), kolokwium pisemne, zadania, analiza przypadków (70%).

Wykład: egzamin pisemny lub esej.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w zakresie tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Drewniak
Prowadzący grup: Rafał Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Drewniak
Prowadzący grup: Rafał Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.