Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zastosowania matematyki w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z11-ZastMat
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowania matematyki w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 1 rork, I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z matematyki z zakresu szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:-30 godzin

Ćwiczenia: 30 godzin

Konsultacje: 30 godzin

Łączna liczba godzin kontaktowych: 90 godzin


Samodzielne rozwiązywanie zadań na ćwiczenia: 40 godzin

Powtarzanie materiału z wykładu i korzystanie z literatury: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwiów : 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Praca własna studenta: 90 godzin

Całkowity nakład pracy studenta: 180 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę z matematyki na poziomie wyższym w zakresie niezbędnym do stosowania jej w zarządzaniu oraz interpretowaniu zjawisk gospodarczych w oparciu o metody matematyczne - K_W06

W2: Student ma świadomość roli matematyki w zarządzaniu - K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętność stosowania matematyki w zarządzaniu oraz wykorzystania metod matematycznych w modelowaniu i interpretowaniu zjawisk gospodarczych - K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną rozwija swoją pamięć i zdolności analityczne. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, które może napotkać w rzeczywistości gospodarczej - K_K01

K2: Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z dużą ilością przykładów prowadzony w tempie umożliwiającym studentom samodzielne robienie notatek.

Ćwiczenia polegające głównie na rozwiązywania zadań z list przygotowanych przez prowadzących.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z elementami matematyki wyższej z zakresu algebry liniowej oraz analizy matematycznej (funkcja jednej zmiennej, funkcja wielu zmiennych).

Pełny opis:

Wykłady:

1. Temat zajęć : Algebra macierzy

Działania na macierzach, podstawowe własności wyznaczników, rząd macierzy, znajdowanie macierzy odwrotnej, równania macierzowe. W1, K1

2. Temat zajęć: Układy równań liniowych

Rozwiązywanie układów równań

liniowych; wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelliego, metoda eliminacji Gaussa. W1, U1, K2

3. Temat zajęć: Funkcje jednej i wielu zmiennych

Podstawowe funkcje elementarne, wykres funkcji, odwzorowanie odwrotne, monotoniczność, granica funkcji, ciągłość funkcji, wypukłość i wklęsłość funkcji. W1, K1

4. Temat zajęć: Elementy rachunku różniczkowego

Reguły różniczkowania dla funkcji jednej zmiennej, ekstrema lokalne funkcji jednej zmiennej, elastyczność

funkcji, rachunek marginalny, maksymalizacja wyniku ekonomicznego, reguły różniczkowania funkcji wielu zmiennych,

optymalizacja funkcji wielu zmiennych, ekstremum warunkowe, minimalizacja kosztów metoda mnożników Lagrange’a. W1, U1, K2

5. Temat zajęć: Rachunek całkowy

Pojecie funkcji pierwotnej, całka oznaczona i nieoznaczona, metoda całkowania przez części, metoda

całkowania przez podstawianie, zastosowania w rachunku marginalnymj. W1, U1, K2

6. Temat zajęć: Równania różnicowe i różniczkowe

Równania różnicowe pierwszego rzędu, równania różniczkowe, zastosowanie równań

różniczkowych w modelach wzrostu gospodarczego. W1, U1, K2.

Ćwiczenia:

Rozwiązywanie zadań nawiązujących do treści wykładu zgodnie z wymienionymi wyżej tematami zająć.

Literatura:

1.Kasprowicz A., Romański J., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, UMK, Toruń

2. Dziawgo E., Górka J., Stawicki J., Witkowski M., Materiały do ćwiczeń z matematyki. Wydanie trzecie, UMK, Toruń

3. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa

4. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, AE, Poznań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga pozytywnego wyniku z dwóch kolokwiów.

Z każdego kolokwium można uzyskać maksimum 25 punktów, ocena pozytywna przysługuje od 13 punktów.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie łącznej sumy punktów z dwóch zaliczonych kolokwiów.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego.

W1 - Egzamin +++, Kolokwia +

U1 - Egzamin ++, Kolokwia +++

K1 - Obserwacja ++

K2 - Obserwacja ++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wędrowska
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Iwona Müller-Frączek, Sławomir Plaskacz, Ewa Wędrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Iwona Müller-Frączek, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Anna Forney, Mateusz Jankiewicz, Iwona Müller-Frączek, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Plaskacz
Prowadzący grup: Anna Forney, Mateusz Jankiewicz, Iwona Müller-Frączek, Sławomir Plaskacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)