Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z12-0-Rach
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 2 rok, I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Całkowity nakład pracy studenta:

5 ECTS x 25h pracy = 125h pracy


1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 30h + ćwiczenia 30h + konsultacje 20h (wliczając online): 80h

2. Praca indywidualna studenta: 20h

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 25h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę o istocie rachunkowości, jej strukturze, roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, uwarunkowaniach prawnych oraz zna treści poszczególnych elementów sprawozdania finansowego [K_W08].
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną podstawowych operacji gospodarczych oraz określić ich wpływ na bilans z wykorzystaniem kont księgowych [K_U03].

U2: Student potrafi dokonać ewidencji kształtowania się wyniku w różnych rodzajach działalności gospodarczej z wykorzystaniem kont księgowych oraz umie przygotować rachunek zysków i strat [K_U03].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi objaśnić tok rozumowania potrzebny do rozwiązania zadania [K_K02].

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point),

- studium przypadku,

- przykłady liczbowo-ewidencyjne.


Ćwiczenia:

- księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych,

- sporządzanie uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

"Rachunkowość" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami realizowanymi w ramach ćwiczeń. W ramach zajęć prezentowane są wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej oraz zarządczej, obejmujące m.in. takie bloki tematyczne jak: system rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, kryteria klasyfikacyjne kosztów.

Pełny opis:

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami, metodami i narzędziami z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej. Przedmiot jest realizowany w formie łączącej wykład (część teoretyczna, definicyjno-wprowadzająca) oraz ćwiczenia (część praktyczna, pokazująca praktyczne zastosowanie poznanych pojęć, metod, narzędzi z zakresu rachunkowości).

W trakcie przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. System rachunkowości [W1].

2. Bilans majątkowy [W1, U1].

3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych [W1, U1].

4. Wybrane problemy ewidencyjne – część 1: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, VAT, obrót pieniężny, rozrachunki z pracownikami [W1, U1, K1].

5. Klasyfikacja i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym (wariant I), układzie funkcjonalno-podmiotowym (wariant II) oraz wariancie III (ewidencja pełna) [W1, U1, K1].

6. Wybrane problemy ewidencyjne – część 2: materiały, towary, produkty gotowe, środki trwałe [W1, U2, K1].

7. Kalkulacja kosztów jednostkowych [W1, U2].

8. Ewidencja kształtowania się wyniku w różnych rodzajach działalności gospodarczej: handlowej, produkcyjnej, usługowej [W1, U2, K1].

9. Ustalanie i podział wyniku finansowego (podatek dochodowy, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym) [W1, U2].

Literatura:

1. Sojak S., Stankiewicz J. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2. Chojnacka E., Wolszon U., Zimnicki T., Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

3. Sojak S., Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Świderska G.K., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Egzamin w formie testu składającego się z 15-20 pytań dotyczących efektu W1. Pytania mają charakter zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru).

Skala ocen na egzaminie (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - ocena 2

do 68% - ocena 3

do 76% - ocena 3+

do 84% - ocena 4

do 92% - ocena 4+

do 100% - ocena 5

W1 - Egzamin "+++"

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się 2 kolokwia polegające na rozwiązywaniu zadań dotyczących omawianych problemów ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Skala ocen z ćwiczeń (procent prawidłowych odpowiedzi):

do 60% - 2

do 68% - 3

do 76% - 3+

do 84% - 4

do 92% - 4+

do 100% - 5

U1 - kolokwium 1 "++"

U2 - kolokwium 2 "++"

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest zdobycie 60% punktów zarówno dotyczących U1, jak i U2.

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Chojnacka-Pelowska
Prowadzący grup: Ewa Chojnacka-Pelowska, Justyna Kłobukowska, Anna Olewnik-Dejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Maja Piesiewicz, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Anna Olewnik-Dejewska, Katarzyna Szortyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szortyka
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)