Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z12in-WdGN Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 2 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 2 rok, I stopnia, PRK, moduł inwestycyjno-nieruchomościowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Makro i mikroekonomia, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, rynek finansowy.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 godz. wykładu, 10 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu -30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 30 .

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02

zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, w tym zwłaszcza dotyczących specyfiki rynku nieruchomości.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 -

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych, w szczególności dotyczących rynku nieruchomości - K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie: posiada kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji oraz określania priorytetów w tym zakresie - (K_K02) - K-K01

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny.

Skrócony opis:

Wykład:

Elementarne i wprowadzające informacje nt. specyfiki i istoty nieruchomości jako składnika majątku i rzeczy.

Definicje, rodzaje i główni uczestnicy rynku nieruchomości

Rodzaje praw do nieruchomości

Główne uwarunkowania i zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Istota i proces :

a) wyceny nieruchomości

b) zarządzania nieruchomością

c) obrotu na rynku nieruchomościami.

Elementarne związki rynku nieruchomości z rynkiem finansowym

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

2. Charakterystyka nieruchomości

2.2. Kodeksowe definicje nieruchomości,

2.3. Jej immanentne cechy, podstawowe klasyfikacje,

2.4. Funkcje w gospodarce rynkowej,

2.5. Najważniejsze tytuły prawne dysponowania nieruchomością

2.6. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej wartości nieruchomości

3. Rynek nieruchomości

3.1. Pojęcia i cechy,

3.2. Główne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości - zależności popytowo - podażowe i cenowe

3.3. Uczestnicy rynku nieruchomości,

3.5. Podstawowe segmenty rynku nieruchomości - wg rodzaju nieruchomości oraz rynek pierwotny i wtórny,

4. Wprowadzenie do inwestowania na rynku nieruchomości,

5. Podstawowe informacje na temat potencjalnych źródeł finansowania inwestycji na rynku nieruchomości,

6. Źródła i rodzaje ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości

7. Najważniejsze obszary gospodarowania na rynku nieruchomości:

7.1. Szacowanie wartości nieruchomości

7.2. Istota i zakres zarządzania nieruchomościami

7.3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Aktualne akty prawne dotyczące tematyki wykładu

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. egzamin w postaci pracy pisemnej składający się w części z pytań otwartych i testowych wielokrotnego wyboru

2. Kryteria oceniania pracy zaliczeniowej:

ocena bdb - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db + - od 80% (włącznie) - do 89%,

ocena db - od 70% (włącznie) - do 79%,

ocena dst + - od 60% (włącznie) - do 69%,

ocena dst - od 50% (włącznie) - do 59%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Elementarne i wprowadzające informacje nt. specyfiki i istoty nieruchomości jako składnika majątku i rzeczy.

Definicje, rodzaje i główni uczestnicy rynku nieruchomości

Rodzaje praw do nieruchomości

Główne uwarunkowania i zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Istota i proces :

a) wyceny nieruchomości

b) zarządzania nieruchomością

c) obrotu na rynku nieruchomościami.

Elementarne związki rynku nieruchomości z rynkiem finansowym

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

2. Charakterystyka nieruchomości

2.2. Kodeksowe definicje nieruchomości,

2.3. Jej immanentne cechy, podstawowe klasyfikacje,

2.4. Funkcje w gospodarce rynkowej,

2.5. Najważniejsze tytuły prawne dysponowania nieruchomością

2.6. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej wartości nieruchomości

3. Rynek nieruchomości

3.1. Pojęcia i cechy,

3.2. Główne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości - zależności popytowo - podażowe i cenowe

3.3. Uczestnicy rynku nieruchomości,

3.5. Podstawowe segmenty rynku nieruchomości - wg rodzaju nieruchomości oraz rynek pierwotny i wtórny,

4. Wprowadzenie do inwestowania na rynku nieruchomości,

5. Podstawowe informacje na temat potencjalnych źródeł finansowania inwestycji na rynku nieruchomości,

6. Źródła i rodzaje ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości

7. Najważniejsze obszary gospodarowania na rynku nieruchomości:

7.1. Szacowanie wartości nieruchomości

7.2. Istota i zakres zarządzania nieruchomościami

7.3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Aktualne akty prawne dotyczące tematyki wykładu

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Elementarne i wprowadzające informacje nt. specyfiki i istoty nieruchomości jako składnika majątku i rzeczy.

Definicje, rodzaje i główni uczestnicy rynku nieruchomości

Rodzaje praw do nieruchomości

Główne uwarunkowania i zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Istota i proces :

a) wyceny nieruchomości

b) zarządzania nieruchomością

c) obrotu na rynku nieruchomościami.

Elementarne związki rynku nieruchomości z rynkiem finansowym

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

2. Charakterystyka nieruchomości

2.2. Kodeksowe definicje nieruchomości,

2.3. Jej immanentne cechy, podstawowe klasyfikacje,

2.4. Funkcje w gospodarce rynkowej,

2.5. Najważniejsze tytuły prawne dysponowania nieruchomością

2.6. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej wartości nieruchomości

3. Rynek nieruchomości

3.1. Pojęcia i cechy,

3.2. Główne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości - zależności popytowo - podażowe i cenowe

3.3. Uczestnicy rynku nieruchomości,

3.5. Podstawowe segmenty rynku nieruchomości - wg rodzaju nieruchomości oraz rynek pierwotny i wtórny,

4. Wprowadzenie do inwestowania na rynku nieruchomości,

5. Podstawowe informacje na temat potencjalnych źródeł finansowania inwestycji na rynku nieruchomości,

6. Źródła i rodzaje ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości

7. Najważniejsze obszary gospodarowania na rynku nieruchomości:

7.1. Szacowanie wartości nieruchomości

7.2. Istota i zakres zarządzania nieruchomościami

7.3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Aktualne akty prawne dotyczące tematyki wykładu

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Elementarne i wprowadzające informacje nt. specyfiki i istoty nieruchomości jako składnika majątku i rzeczy.

Definicje, rodzaje i główni uczestnicy rynku nieruchomości

Rodzaje praw do nieruchomości

Główne uwarunkowania i zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Istota i proces :

a) wyceny nieruchomości

b) zarządzania nieruchomością

c) obrotu na rynku nieruchomościami.

Elementarne związki rynku nieruchomości z rynkiem finansowym

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

2. Charakterystyka nieruchomości

2.2. Kodeksowe definicje nieruchomości,

2.3. Jej immanentne cechy, podstawowe klasyfikacje,

2.4. Funkcje w gospodarce rynkowej,

2.5. Najważniejsze tytuły prawne dysponowania nieruchomością

2.6. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej wartości nieruchomości

3. Rynek nieruchomości

3.1. Pojęcia i cechy,

3.2. Główne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości - zależności popytowo - podażowe i cenowe

3.3. Uczestnicy rynku nieruchomości,

3.5. Podstawowe segmenty rynku nieruchomości - wg rodzaju nieruchomości oraz rynek pierwotny i wtórny,

4. Wprowadzenie do inwestowania na rynku nieruchomości,

5. Podstawowe informacje na temat potencjalnych źródeł finansowania inwestycji na rynku nieruchomości,

6. Źródła i rodzaje ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości

7. Najważniejsze obszary gospodarowania na rynku nieruchomości:

7.1. Szacowanie wartości nieruchomości

7.2. Istota i zakres zarządzania nieruchomościami

7.3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Aktualne akty prawne dotyczące tematyki wykładu

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Małgorzata Krajewska, Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Elementarne i wprowadzające informacje nt. specyfiki i istoty nieruchomości jako składnika majątku i rzeczy.

Definicje, rodzaje i główni uczestnicy rynku nieruchomości

Rodzaje praw do nieruchomości

Główne uwarunkowania i zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości

Istota i proces :

a) wyceny nieruchomości

b) zarządzania nieruchomością

c) obrotu na rynku nieruchomościami.

Elementarne związki rynku nieruchomości z rynkiem finansowym

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

2. Charakterystyka nieruchomości

2.2. Kodeksowe definicje nieruchomości,

2.3. Jej immanentne cechy, podstawowe klasyfikacje,

2.4. Funkcje w gospodarce rynkowej,

2.5. Najważniejsze tytuły prawne dysponowania nieruchomością

2.6. Wprowadzenie do problematyki dotyczącej wartości nieruchomości

3. Rynek nieruchomości

3.1. Pojęcia i cechy,

3.2. Główne zasady funkcjonowania rynku nieruchomości - zależności popytowo - podażowe i cenowe

3.3. Uczestnicy rynku nieruchomości,

3.5. Podstawowe segmenty rynku nieruchomości - wg rodzaju nieruchomości oraz rynek pierwotny i wtórny,

4. Wprowadzenie do inwestowania na rynku nieruchomości,

5. Podstawowe informacje na temat potencjalnych źródeł finansowania inwestycji na rynku nieruchomości,

6. Źródła i rodzaje ryzyk związanych z rynkiem nieruchomości

7. Najważniejsze obszary gospodarowania na rynku nieruchomości:

7.1. Szacowanie wartości nieruchomości

7.2. Istota i zakres zarządzania nieruchomościami

7.3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, METODY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, UE Poznań 2011

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

Aktualne akty prawne dotyczące tematyki wykładu

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.