Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z13-0-SemDyp Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym w szczególności z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, marketingu i badań marketingowych. Ogólna wiedza dotycząca realizacji projektu badawczego, w tym analizy i doboru źródeł informacji, wykorzystania metod gromadzenia danych, metod analizy i prezentacji wyników.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w seminarium 30 godzin, udział w konwersatorium 30 godzin.


50 godz pracy własnej przeznaczonych na studia literaturowe oraz realizację kolejnych etapów związanych z opracowywaniem pracy dyplomowej.


Łącznie 110 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna zasady pisania prac dyplomowych oraz metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych niezbędnych do jej napisania. K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student potrafi formułować problemy i hipotezy badawcze. K_U01, K_U03

2. Student potrafi studiować literaturę. K_U01, K_U05, K_U010

3. Student posiada umiejętność praktycznego stosowania metod gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych, interpretowania danych i formułowania wniosków dla praktyki zarządzania, prezentacji wyników i redagowania tekstu. K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U09, K_U010

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzyskuje samodzielność w myśleniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. K_K01 K_K04

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja w grupach.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe to indywidualna praca z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy dyplomowej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy oraz zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie (organizacji), aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy.

Seminarium dyplomowe to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku omawianego i analizowanego na forum zespołu seminaryjnego.

Pełny opis:

Przykładowe zagadnienia:

1. Realizacja podstawowych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania i kontroli) w przedsiębiorstwie

2. Wykorzystanie nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania (np. TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, benchmarking, Lean Management, Lean Six Sigma, BPM itd.) w doskonaleniu organizacji

3. Zastosowanie narzędzi i technik zarządzania jakością do usprawnienia procesów biznesowych przedsiębiorstwa

4. Skuteczność stosowanych w organizacji systemów zarządzania jakością (systemy ISO serii 9000, TQM, Six Sigma, Business Excellence Models, branżowe systemy jakości: GMP, HACCP, ISO/TS 16949 i in.)

5. Integrowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 i in.)

6. Samoocena przedsiębiorstwa, pomiar wyników działalności i doskonałości biznesowej (Business Excellence Models - EFQM, Malcolm Baldrige, Balance Scorecard, Standardy ISO)

7. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania – społeczna odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility)

8. Zarządzanie wiedzą w organizacji

9. Zarządzanie innowacyjnością przedsiębiorstwa – kreowanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), rynkowych (marketingowych) i organizacyjnych

10. Zarządzanie projektami – skuteczność zarządzania projektami, czynniki i kryteria sukcesu projektu

11. Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa – źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

12. Zasoby niematerialne (kapitał intelektualny) – ich pomiar, znaczenie dla sprawozdawczości i konkurencyjności przedsiębiorstwa

13. Analiza instrumentów marketingowych (marketingu-mix) przedsiębiorstwa

14. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie z zastosowaniem konwencjonalnych instrumentów pomiarowych - kwestionariuszy ankiet i wywiadów - (np. analiza skuteczności stosowanych instrumentów marketingowych, analiza zachowań, opinii i postaw konsumentów)

15. Pomiar satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstwa

16. Pomiar satysfakcji pracowników przedsiębiorstwa

17. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna wnętrza i otoczenia przedsiębiorstwa (metody: analiza SWOT, analiza KCS, analiza łańcucha wartości Portera, model pięciu sił Portera, metody portfelowe, dźwignia zasobowa, analiza rdzenia umiejętności i in.); formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników (Balanced Scorecard)

18. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (analiza sektora)

19. Analiza struktury asortymentowej (portfela produktów) organizacji za pomocą metod portfelowych (macierz BCG, macierz McKinsey’a i in.)

20. Zarządzanie Pozytywnym Potencjałem Organizacji (PPO): 1/ PPO, klimat organizacyjny, kultura organizacyjna, pro-rozwojowe zachowania pracowników, rozwój organizacji, wyniki działalności organizacji; i relacje między nimi; 2/ kluczowe obszary PPO: nadzór korporacyjny, przywództwo, postawy i kompetencje menedżerów średniego szczebla, zaufanie i relacje interpersonalne, zarządzanie talentami, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, postawy obywatelskie i społeczna odpowiedzialność organizacji.

Literatura:

Wszystkie pozycje literatury adekwatne do tematu pracy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

przygotowanie konspektu pracy, opracowanie teoretycznej części pracy, opracowanie empirycznej części pracy (zaprojektowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie badań w przedsiębiorstwie (organizacji), opracowanie rozdziałów empirycznych) i jej złożenie w wersji kompletnej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski, Małgorzata Jaworek, Mateusz Kaleta, Hanna Karaszewska, Włodzimierz Karaszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Ryszard Lorenczewski, Zdzisław Markuszewski, Joanna Petrykowska, Leszek Reszka, Ewa Siemińska, Kamila Skrzypczyńska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski, Wojciech Zalewski, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Sylwester Bejger, Mariusz Czupich, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Justyna Łapińska, Monika Maksim, Joanna Petrykowska, Leszek Reszka, Ewa Siemińska, Kamila Skrzypczyńska, Dawid Szostek, Mateusz Tomanek, Zenon Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Mariusz Czupich, Joanna Flicińska-Turkiewicz, Waldemar Glabiszewski, Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Ryszard Lorenczewski, Monika Maksim, Joanna Petrykowska, Ewa Siemińska, Dawid Szostek, Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Mariusz Czupich, Małgorzata Jaworek, Barbara Józefowicz, Włodzimierz Karaszewski, Magdalena Kuczmarska, Agnieszka Kuś, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Ryszard Lorenczewski, Monika Maksim, Jarosław Oczki, Joanna Petrykowska, Michał Pietrzak, Ewa Siemińska, Dawid Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.