Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z13iin-CSR Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł informatyczny
Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł inwestycyjno-nieruchomościowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania organizacjami.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania 10 godz.

Razem nakład pracy studenta – 45 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: jest w stanie wyjaśnić czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz potrafi wskazać przykłady „dobrych praktyk” w tym zakresie - K_W01

W2: zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu i psychologii relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji biznesowych z wykorzystaniem społecznej odpowiedzialności biznesu - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi projektować przedsięwzięcia z zakresu CSR - K_U02

U2: jest w stanie przygotować podstawowe założenia do realizacji projektu społecznego - K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Komunikatywność: posiada kompetencje w zakresie komunikatywnego formułowania i przekazywania swych myśli i opinii w zakresie tworzenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu - K_K03

K2: Praca zespołowa: posiada kompetencje w zakresie udziału w przedsięwzięciach zespołowych opartych na projektach CSR - K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład – poprzez analizę studiów przypadków. Wykład będzie prowadzony w taki sposób, aby zapewnić możliwość prowadzenia dyskusji ze studentami.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Wzrastająca świadomość wpływu człowieka na otaczające go środowisko naturalne, a przede wszystkim związana z nią idea zrównoważonego rozwoju w coraz większym stopniu przekłada się na funkcjonowanie organizacji. Warunkiem sprawnego funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw jak i struktur niebiznesowych jest dostrzeżenie i uwzględnienie w strategii własnych działań oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy. Celem podstawowym realizacji przedmiotu jest uzmysłowienie studentom specyfiki szerszego kontekstu funkcjonowania organizacji.

Wskazanym jest, aby student posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie podstawowych założeń nauk o zarządzaniu.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- Biznes a społeczeństwo (analiza relacji przedsiębiorstwa i otoczenia z uwzględnieniem zmian jakie zachodziły na przestrzeni lat) - W1, W2

- Społeczna odpowiedzialność biznesu (m.in. geneza i rozwój koncepcji; definicje) - W1

- Społeczna odpowiedzialność biznesu a teoria interesariuszy (omówienie, miejsca i roli interesariuszy dla przedsiębiorstwa, „mapowanie” interesariuszy) - W1, W2

- Obszary odpowiedzialności przedsiębiorstwa (miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność lokalna) - W1, W2

- Łańcuch dostaw (omówienie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw na przykładzie branży odzieżowej) - W1, W2

- Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu - W1, W2

- Marketing społeczny i społecznie zaangażowany (charakterystyka coraz częściej wykorzystywanych technik marketingowych w promowaniu prospołecznych przedsięwzięć) - W1, W2, U1, U2, K1

- Zarządzanie projektami społecznymi - W1, W2, U1, U2, K2

- Inwestycje społeczne - W1, W2, U1, U2

- Partnerstwa międzysektorowe (omówienie typów współpracy pomiędzy podmiotami z różnych sektorów realizujących wspólny program społeczny, charakterystyka zasobów, zasad współpracy i korzyści wynikających ze współpracy) - W1, W2, U1, K1, K2

Przedmiot realizowany będzie w formie wykładu mającego swoje oparcie w analizowaniu studium przypadku, opartej na prezentacji multimedialnej.

Literatura:

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009

2. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu, Harvard Business School Press, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

- końcowa praca pisemna w postaci testu wielokrotnego wyboru

W1 – egzamin pisemny +++

W2 – egzamin pisemny +++

U1 – egzamin pisemny ++, obserwacja +

U2 – egzamin pisemny ++, obserwacja +

K1 – egzamin pisemny +, obserwacja ++

K2 – obserwacja +++

Kryteria oceniania testu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Praktyki zawodowe:

Praktyki nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.