Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-PrGo
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć i instytucji prawnych przedstawionych na wykładzie Prawo

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład - 15 godzin

Praca własna – przegotowanie do zajęć - 15 godzin

Praca własna – przegotowanie do egzaminu 40 godzin


2 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 i K_W10


Student powinien znać:

- podstawowe instytucje związane z działalnością gospodarczą,

- formy prowadzenia działalności gospodarczej,

- w ogólnych zarysach ustrój spółek handlowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 i K_U07

Student powinien:

- posługiwać się w pracy normami prawnymi związanymi z działalnością gospodarczą,

- wykorzystać znajomość instytucji dotyczących przedsiębiorców w praktyce przy rozwiązywaniu problemów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04

Student powinien:

- dążyć do pogłębiania znajomości regulacji prawnych związanych z działalnością przedsiębiorców,

- rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień dotyczących spółek cywilnych i handlowych

Pełny opis:

I. Wiadomości ogólne

1. Pojęcie prawa gospodarczego w kontekście zasady jedności prawa cywilnego,

2. Źródła prawa gospodarczego,

3. Przedsiębiorca i działalność gospodarcza jako podstawowe kategorie prawa gospodarczego na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego, materialnego i procesowego,

4. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym,

5. Firma i jej ochrona,

6. Prokura,

7. Krajowy Rejestr Sądowy

II. Zagadnienia dotyczące wybranych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek cywilnych i handlowych (analiza art. 860-875 k.c. i wybranych zagadnień k.s.h.)

Literatura:

Podstawowa:

J. Kufel, W. Siuda, Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Scriptus, Poznań, aktualne wydanie.

Uzupełniająca:

W. Pyzioł, A. Szumański, I.Weiss, Prawo spółek, Branta, Bydgoszcz-Kraków, aktualne wydanie.

K. Kruczalak, Zarys prawa handlowego, LexisNexis, aktualne wydanie,

A. Kidyba, Prawo handlowe, LexisNexis, aktualne wydanie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne oparte o kazusy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Naworski
Prowadzący grup: Jerzy Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)