Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-Prz
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nauka o przedsiębiorstwie, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Finanse przedsiębiorstw

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h

Konsultacje: 20h

Czas pracy poświęcony na naukę indywidualną studenta i przygotowanie się do ćwiczeń: 30h

Czas wymagany do przygotowania się do egzaminu: 20h


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:


W1: rozpoznaje procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu, także globalnym - K_W02


W2: rozumie wzajemne zależności pomiędzy procesami gospodarczymi i społecznymi zachodzącymi w organizacjach i ich otoczeniu - K_W02


W3: zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu - K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:


U1: samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu i sposoby wdrażania proponowanych rozwiązań - K_U06


U2: planuje nowe, odpowiedzialne społecznie przedsięwzięcie biznesowe, określając ich cel, ryzyko i zasoby niezbędne do ich realizacji - K_U08.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny - prezentacja w programie Power Point, studium przypadku, dyskusje prowadzone podczas ćwiczeń

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki).

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy

Wykład:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości - W3

2.Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych - W3

3.Przedsiębiorczość zewnętrzna i wewnętrzna - W3

4.Cechy przedsiębiorczej osoby - W3

5.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne skutecznych liderów biznesu - W2, U2

6.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu - W2, U1, U2

7.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans - W2, U2

8.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu - biznesplan, przygotowanie do uruchomienia biznesu, założenie firmy i rozruch nowego biznesu - W2, U2.

9.Zapewnianie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu - W3, U1, U2

11.Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość: polityka wspierania przedsiębiorczości, instytucje wspierające przedsiębiorczości - W2

Ćwiczenia:

1. Osobowość przedsiębiorcy - W3

2.Analiza rynku dla nowego przedsięwzięcia - W2, W3

3.Innowacyjność jako podstawa działań przedsiębiorczych - W3, U1, U2

4.Model biznesowy dla nowego przedsięwzięcia - W3, U1, U2

5. Franchising jako forma realizacji nowego przedsięwzięcia - W3, U2

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

W1 - Egzamin pisemny

W2 - Egzamin pisemny

W3 - Egzamin pisemny, Projekt

U1 - Arkusze zadaniowe, Dyskusja

U2 - Arkusze zadaniowe, Dyskusja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sudolska
Prowadzący grup: Michał Jagielski, Agnieszka Kuś, Agata Sudolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniemnajnowyszych osiągnięć nauki).

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości (W10)

2.Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych (W10)

3.Przedsiębiorczość zewnętrzna i wewnętrzna (W10)

4.Cechy przedsiębiorczej osoby (W10)

5.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne skutecznych liderów biznesu (W2)

6.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu (W2)

7.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans (W2)

8.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu - biznesplan, przygotowanie do uruchomienia biznesu, założenie firmy i rozruch nowego biznesu (W2)

9.Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim: rodzaje ryzyka towarzyszącego przedsiębiorczości, przestrzeń ryzykownych zachowań przedsiębiorcy, podejście do ryzyka i zarządzanie nim (W2)

10.Zapewnianie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu

11.Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość: polityka wspierania przedsiębiorczości, instytucje wspierające przedsiębiorczości (W2)

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sudolska
Prowadzący grup: Angelika Pańka, Agata Sudolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniemnajnowyszych osiągnięć nauki).

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości (W10)

2.Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych (W10)

3.Przedsiębiorczość zewnętrzna i wewnętrzna (W10)

4.Cechy przedsiębiorczej osoby (W10)

5.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne skutecznych liderów biznesu (W2)

6.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu (W2)

7.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans (W2)

8.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu - biznesplan, przygotowanie do uruchomienia biznesu, założenie firmy i rozruch nowego biznesu (W2)

9.Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim: rodzaje ryzyka towarzyszącego przedsiębiorczości, przestrzeń ryzykownych zachowań przedsiębiorcy, podejście do ryzyka i zarządzanie nim (W2)

10.Zapewnianie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu

11.Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość: polityka wspierania przedsiębiorczości, instytucje wspierające przedsiębiorczości (W2)

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sudolska
Prowadzący grup: Agnieszka Kuś, Angelika Pańka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniemnajnowyszych osiągnięć nauki).

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości (W10)

2.Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych (W10)

3.Przedsiębiorczość zewnętrzna i wewnętrzna (W10)

4.Cechy przedsiębiorczej osoby (W10)

5.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne skutecznych liderów biznesu (W2)

6.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu (W2)

7.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans (W2)

8.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu - biznesplan, przygotowanie do uruchomienia biznesu, założenie firmy i rozruch nowego biznesu (W2)

9.Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim: rodzaje ryzyka towarzyszącego przedsiębiorczości, przestrzeń ryzykownych zachowań przedsiębiorcy, podejście do ryzyka i zarządzanie nim (W2)

10.Zapewnianie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu

11.Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość: polityka wspierania przedsiębiorczości, instytucje wspierające przedsiębiorczości (W2)

Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)