Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-PsyZa
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw zarządzania

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta: 50h, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny

kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego

przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu),

godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/

uczestnika kursu: 25 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną

studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego

zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i

uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich

materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału,

pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w

procesie oceniania (np. w egzaminach): 15

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wymienia i opisuje reguły wpływu społecznego (K_W06)


W2: student wymienia i opisuje podstawowe psychologiczne zniekształcenia podejmowania decyzji (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi analizować przyczyny, przebieg i efekty technik wywierania wpływu społecznego w organizacji (K_U03)


U2: student potrafi analizować przyczyny zniekształceń procesu podejmowania decyzji w organizacji (K_U03)


Metody dydaktyczne:

Wykład

Skrócony opis:

Studenci, którzy pomyślnie ukończą ten kurs zrozumieją wiele czynników determinujących ludzkie zachowania w organizacji, zdobędą podstawową wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego i psychologii podejmowania decyzji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do psychologii w zarządzaniu - podstawowe pojęcia

2. Psychologiczne narzędzia i techniki wpływu (W1, U1):

- zasada kontrastu

- zasada wzajemności

- zasada zaangażowania,

- sympatia

- autorytet,

- wykorzystanie emocji

- atrybucja

3. Psychologia podejmowania decyzji (W2, U2)

- podstawowe zniekształcenia ocen

- kontekst społeczny

- znaczenie przyjętej perspektywy

- zniekształcenia estymacji

- znaczenie wiedzy i pragnień.

Literatura:

1. R.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

2. T.Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999

3. T.Witkowski, Psycho-manipulacje, Wydawnictwo UNUS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy: W1, W2 egzamin pisemny+++

Weryfikacja umiejętności - U1, U2- egzamin pisemny +++

Egzamin pisemny w formie testu:

5 (bdb) - 91% - 100% poprawnych odpowiedzi

4+ (db+) - 81% - do 90% poprawnych odpowiedzi

4( db) - 71% - 80% poprawnych odpowiedzi

3+ (dst.+) - 61% - 70% poprawnych odpowiedzi

3 (dst) - 45% - 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Aldona Glińska-Neweś, Karolina Kucznik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Dariusz Ciechan, Aldona Glińska-Neweś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Aldona Glińska-Neweś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Glińska-Neweś
Prowadzący grup: Aldona Glińska-Neweś, Alicja Łuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Zawadzki
Prowadzący grup: Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)