Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-0-WspKZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje zarządzania
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, program 2012, KRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS


1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30h (wykłady)

2. Praca indywidualna doktoranta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 95h, w tym:

- studia literaturowe 30h,

- tworzenie projektu 35h,

- przygotowanie do dyskyusji 30h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach w współczesnym świecie, K_W02.

W2 - zna, rozumie i rozpatruje procesy zarządzania i potrzeby wdrażania zmian dotyczące poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania instytucji, tak aby dostosować je do warunków panujących we współczesnym świecie, K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi projektować przedsięwzięcia wiążące się z rozwiązywaniem

problemów funkcjonowania instytucji, oraz koordynujące działania związane z dostosowywaniem się konkretnych przedsiębiorstw do współczesnych koncepcji zarządzania, K_U02.

U2 - posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań dostosowanych do konkretnej instytucji, K_U06.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - kreatywność: posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych analizujących przedsiębiorstwa pod względem stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, K_K02.

K2 - analityczne myślenie: posiada kompetencje w zakresie kreowania i

stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach, K_K04.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami zarządzania wykorzystywanymi w organizacjach gospodarczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania stosowane przez liderów światowego biznesu. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowanie przedsiębiorstw, rosnąca konkurencja, globalizacja rynków, pojawiające się nowe możliwości w zakresie komunikacji, logistyki, wykorzystania systemów informatycznych, powodują, iż kadra zarządzająca jak nigdy dotąd w historii, w realizowanych zadaniach, musi posiąść umiejętność błyskawicznego identyfikowania zarówno pojawiających się szans jak i zagrożeń. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia ze strony nowoczesnych systemów zarządzania.

Uczestnictwo w zajęciach ma pozwolić studentom nie tylko uzyskać informacje w zakresie najnowszych trendów zarządzania ale również posiąść umiejętność zastosowania tej wiedzy przy określaniu sytuacji decyzyjnej i rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu współczesne koncepcje zarządzania omawiane są następujące bloki tematyczne:

Zarządzanie na tle wyzwań współczesnego świata

Najważniejsze kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu

Wizja i misja organizacji, zmiany kulturowe – ich fundamentalna rola we współczesnej organizacji

Istota i znaczenie przywództwa

Specyfika, rola i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu

Podsumowanie – przyszłość zarządzania

Literatura:

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2002.

Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Tnoik Toruń 2008.

Deming, W.E., The New Economics, Cambridge 2000.

Champy J., Hammer M., Reeingineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996.

Harry M., Schroeder, Six Sigma, Kraków 2001.

Northouse, P.G., Leadership – theory and practice, London 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

W1, W2 - egzamini +++

U1, U2 - projekt, prezentacja, aktywność w dyskusji +

K1, K2 - aktywność w realizacji projektu +

Kryteria oceniania:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 51% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Glabiszewski
Prowadzący grup: Waldemar Glabiszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)