Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z21-EvM-WsPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Współczesny PR
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Zarządzanie, 1 rok II stopnia, PRK, sp. Event Management i PR
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 30 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 2 godz. konsultacji indywidualnych

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do zaliczenia przedmiotu (bieżące przygotowanie do zajęć, powtórzenie materiału, czytanie literatury) 50 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa procesie oceniania: łącznie 55 godz.

Razem nakład pracy studenta 152 godziny.
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje funkcjonowanie rynku oraz wpływ działań wizerunkowych i tworzonych relacji na kształtowanie struktur rynkowych. (KW_03)

W2: Identyfikuje powiązania gospodarcze oraz wzajemne relacje pomiędzy organizacjami w różnych obszarach ekonomicznych. (KW_02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Identyfikuje powiązania gospodarcze oraz wzajemne relacje przy pomocy public relations pomiędzy organizacjami w różnych obszarach ekonomicznych. (KU_03)

U2: Ma umiejętność przygotowywania pisemnych komunikatów oraz ustnych wystąpień dotyczących wyjaśnienia działań realizowanych przez podmioty gospodarcze.(KU_10)

U3: Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz

odpowiedzialność za powierzone zadania (KU_14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Prezentuje aktywną i twórczą postawę w formułowaniu rozstrzygnięć problemu z uwzględnieniem wielokierunkowych skutków gospodarczych i społecznych.(KK_01)

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: dyskusja moderowana, rozwiązywanie

zadań, analiza studium przypadku, praca w zespołach,

przygotowanie prezentacji.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami jakie pełni w komunikacji społecznej. Podczas zajęć zostaną przedstawione relacje między PR a marketingiem, reklamą, propagandą a także mediami. Sporo uwagi zostanie poświęcone oddziaływaniu mediów (media spinning) oraz zarządzeniu relacjami z mediami w sytuacji kryzysowej

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Istota public relations: miejsce PR w teorii i praktyce zarządzania firmą, definicje i cele PR, charakterystyka procesu public relations, podstawowe sfery zadaniowe (W2)

2. Komunikowanie jako podstawowa metoda w PR - Podstawowe pojęcia, proces i środki komunikowania, formy komunikowania, techniki komunikowania, środki uzupełniające w PR, miejsce PR w systemie komunikacji organizacji (W1, W2, U1)

3. Wizerunek przedsiębiorstwa i rola PR w jego kształtowaniu: określanie tożsamości firmy, reputacja i jej składowe, wizerunek firmy, system identyfikacji wizualnej, imprezy firmowe, PR a CSR, kształtowanie wyobrażenia poprzez działania PR – zasady. (W1)

4. Przygotowanie programu - określenie tożsamości i esencji marki, ustalenie koncepcji kształtowania wizerunku. (W1)

5. Metody i techniki PR: charakterystyka metod działań PR, podstawowe zasady wyrażania przesłania i formułowania treści wypowiedzi, dobór treści informacji, dobór osoby informatora. (W1)

6. Przygotowanie programu - dobór metod i technik przekazu, kształtowanie struktury wypowiedzi, przygotowanie przekazu. (W1, U1)

7. Dział PR w firmie/organizacji: tworzenie działu public relations w firmie, rzecznik prasowy, PRowiec, organizacja działu PR w firmie. (W1, W2)

8. Media Relations: kontakty z mediami - osobiste, bezpośrednie, publiczne kontakty z dziennikarzami, organizacja konferencji prasowych. (W1)

9. Działanie w sytuacji kryzysowej: sytuacje kryzysowe w firmie, plan sytuacji kryzysowej i zasady jego przygotowania, zasady zachowania się w sytuacji kryzysowej, studium przypadku. (W1, W2)

10. Przygotowanie komunikatu w związku z sytuacją kryzysową. (W1)

11. Metody wyceny wizerunku i ewaluacji działań z zakresu public relations. (W1)

12. Działania PR w Internecie: zasady kształtowania wizerunku w Internecie, przykłady działań e-PR. (W1)

Tematyka ćwiczeń

1. Public relations w komunikacji społecznej. (W1, U1, U2)

2. Oddziaływanie mediów, informacja, opinia publiczna i komunikacja zewnętrzna (W1, U1, U2, U3, K1)

3. Wizerunek a public relations (W1, U1)

4. Public relations w sytuacjach kryzysowych (U1,U2, U3, K1)

5. Komunikacja wewnętrzna (Internal comminications) (W1, U1, U2, U3, K1)

6. Public realtions a etyka. (W1, U1, U3, K1)

7. PR w służbie idei –kampanie społeczne ( U1, U2, U3, K1)

Literatura:

1. Budzyński W. Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008.

2. Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

3. Davis A., Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Poznań 2008

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego – test rozszerzony o część opisową.

Zaliczenie ćwiczeń- pozytywna ocena z pracy pisemnej w

formie testu, pozytywna ocena z projektu zaliczeniowego.

Przy ustalaniu oceny końcowej z ćwiczeń i oceny z zaliczenia końcowego stosuje się następującą regułę przeliczenia uzyskanych punktów procentowych:

Poniżej 60% - ndst

Od 60% do 69,9% - dst

Od 70% do 79,9% - dst plus

Od 80% do 84,9% - db

Od 85% do 94,9% - db plus

Od 95% - bdb

Praktyki zawodowe:

brak wskazań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski, Kamila Skrzypczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski, Kamila Skrzypczyńska
Prowadzący grup: Patrycja Gulak-Lipka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.